Vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-686                       (toliau – Nuostatai), Panevėžio rajono savivaldybės administracija skelbia Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų 2022 metams atrankos konkursą.

Organizuojamo konkurso tikslas – užtikrinti skirtingas negalias turinčių neįgaliųjų poreikių tenkinimą, teikiant jiems reikalingas paslaugas.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams 2022 metais įgyvendinti iš valstybės biudžeto ir Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto lėšų bendrai planuojama skirti apie 76 548,00 Eur sumą, vienam projektui planuojama skirti ne mažiau kaip 4 000,00 Eur lėšų sumą, bet ne daugiau kaip 38 200,00 Eur lėšų sumą.

Finansuojamos paslaugos ir jų turinio reikalavimai:

1. neįgaliųjų dienos užimtumas. Teikiama ne neįgaliojo namuose ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį ir ne trumpiau kaip 4 valandas per dieną, o neįgaliems vaikams iki 14 metų – ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį ir ne trumpiau kaip 2 valandas per dieną. Paslauga kasdien turi būti suteikiama ne mažiau kaip 20 procentų planuojamo šios paslaugos metinio paslaugų gavėjų skaičiaus. Neįgaliųjų dienos užimtumo paslaugą sudaro:

1.1. neįgaliųjų kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas;

1.2. socialinių įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas individualiai ir (ar) pagalbos sau grupėse;

1.3. pažintinių funkcijų formavimas;

1.4. saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir (ar) palaikymas;

1.5. užimtumas amatų būreliuose ar klubuose, kuriuose mokomasi gaminti įvairius dirbinius, suteikiama galimybė išbandyti ir įvertinti savo gebėjimus, tinkamumą užsiimti amatu.

2. individuali paslauga neįgaliajam. Ši paslauga teikiama ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį.

3. pagalba atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius. Ši paslauga teikiama ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį.

4. pagalba neįgaliojo šeimos nariams. Ši paslauga teikiama ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį, jeigu numatoma teikti bent vieną iš aukščiau nurodytų paslaugų.

Finansavimo prioritetai, už kuriuos vertinant projektus skiriami papildomi balai:

1. pareiškėjas Nuostatų 8.1–8.3 papunkčiuose nurodytas paslaugas teiks neįgaliesiems, išėjusiems iš globos namų, vykdant institucinės globos pertvarką, gyventi į grupinio gyvenimo namus, savarankiško gyvenimo namus, apsaugotą būstą, savarankiškai gyventi bendruomenėje;

2. pareiškėjas sieks, kad ne mažiau kaip 10 procentų pagalbos atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius paslaugą gavusių neįgaliųjų kreiptųsi į Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos su prašymu dėl profesinės reabilitacijos ar dėl darbo paieškos, įsidarbintų, pradėtų mokytis ar studijuoti;

3. pareiškėjas projektui įgyvendinti turės bent vieną socialinį darbuotoją ar socialinio darbuotojo padėjėją ir (ar) socialinį pedagogą (jei paslaugos teikiamos neįgaliems vaikams).

Projekto paraiškų priėmimo tvarka:

Paraiškos priimamos nuo 2021 m. spalio 6 d. iki 2021 m. lapkričio 6 d. 24.00 val. jas pateikiant elektroniniu paštu Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius el. paštu: socparama@panrs.lt.

Konsultacijos pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia socialinė darbuotoja darbui su neįgaliaisiais Dalia Grigaliūnienė, tel. 8 45 58 29 87, el. paštas dalia.grigaliuniene@panrs.lt, darbo laikas darbo dienomis nuo 7.30 val.  iki 16.30 val., penktadieniais nuo 7.30val.  iki 15.15 val., pavaduojantis asmuo – skyriaus vedėja Virginija Savickienė, 8 45 58 29 36, el. paštas virginija.savickienė@panrs.lt, darbo laikas darbo dienomis nuo 8.00 val.  iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 val.  iki 15.45 val.

Atkreipiame dėmesį, kad paraiškos formą ir visus dokumentus prašome pildyti vadovaujantis patvirtintais 2022 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais.


Savivaldybės informacija

image_print