Kiekvienas žemės sklypo (tiek miško, tiek žemės ūkio paskirties), kuriame medžioklė neuždrausta, savininkas, valdytojas ar naudotojas 2024 metais (iki gruodžio 1 d.) numatęs diegti žemės sklype medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencines priemones, iki š. m. liepos 1 d. gali teikti paraiškas ir gauti finansavimą numatytoms priemonėms dalinai kompensuoti. Vėliau pateiktos paraiškos nebus priimamos.

Laiku pateiktas paraiškas prevencinėms priemonėms kompensuoti vertina Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. A-89 sudaryta medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo vertinimo komisija. Apie numatytas skirti lėšas prevencinių priemonių diegimui kompensuoti paraiškas pateikę žemės sklypų savininkai, valdytojai ir naudotojai informuojami po sprendimo skirti lėšas priėmimo. Finansavimas pareiškėjui teikiamas išlaidų kompensavimo būdu.

Finansiškai remiamos žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinančių žalos prevencines priemones, veiklos, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos:

  • repelentų pirkimas;
  • želdinių ir žėlinių apdorojimo repelentais darbai;
  • aptvėrimo tvoromis (išskyrus pasėlių aptvėrimo stacionariomis tvoromis), apsauginėmis juostomis darbai ir šiems darbams reikalingų medžiagų pirkimas;
  • medelių individualių apsaugos priemonių pirkimas ir jų įrengimas;
  • bebraviečių ardymo darbai;
  • kitos priemonės, padedančios išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos.

Prevencinių priemonių diegimo išlaidos kompensuojamos įvykdžius paraiškoje numatytus darbus, patikslinus turėtas išlaidas ir Savivaldybės administracijai pateikus pažymą apie atliktus darbus (2 priedas)

Pažymą apie įdiegtas prevencines priemones pasirašo žemės sklypo savininkas, valdytojas ar naudotojas ir seniūnijos, kurios teritorijoje įdiegtos prevencinės priemonės, seniūnas.

Žemės sklypų savininkai, valdytojai ir naudotojai, įdiegę prevencines priemones, Savivaldybės administracijai ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 1 d. pateikia prašymą kompensuoti jų įdiegimo išlaidas, pažymą apie atliktus darbus, mokėjimo dokumentus, įrodančius medžiagų, paslaugų ar darbų pirkimą.

Pastaba. Medžiotojų būreliai (klubai) nėra žemės sklypų savininkai, valdytojai ar naudotojai, todėl finansinė parama jiems negali būti skiriama.

Paraiškos priimamos Panevėžio rajono savivaldybės administracijoje, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, siunčiant el. paštu adresu savivaldybė@panrs.lt (siunčiant šiuo būdu paraiškos privalo būti pasirašytos el. parašu) arba siunčiant registruotu paštu.

Papildoma informacija teikiama telefonais: +370 45 582957, +370 694 96377 arba el. paštu [email protected].

Finansinės paramos teikimo aprašas pateikiamas žemiau (Paraiškos forma pateikiama šio aprašo priede Nr. 1):

https://www.panrs.lt/wp-content/uploads/2022/05/20220510_A-317.docx


Architektūros skyriaus vyriausiasis specialistas Artūras Šatas

image_print