Pranešimas apie UAB Pietvis planuojamo vėjo elektrinių parko Panevėžio r. sav., Krekenavos, Panevėžio, Ramygalos, Upytės, Velžio sen. teritorijoje statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo pradžią

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius

UAB Pietvis, Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, [email protected], 8 657 61677.

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas

UAB „ARCHSTUDIJA“, Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, [email protected], (8 5) 210 1297, http://archstudija.lt/lt;

VšĮ „Darnaus vystymosi centras“, Liutauras Stoškus, A. Stulginskio 5-43, Vilnius, https://dvcentras.lt/pagrindinis, tel. 8 687 97311, el. p. [email protected].

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas

UAB Pietvis planuojamo vėjo elektrinių (toliau – VE) parko Panevėžio r. sav., Krekenavos, Panevėžio, Ramygalos, Upytės, Velžio sen. teritorijoje statyba ir eksploatacija.

Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis

Veiklos rūšis: Elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos šaltinių.

Veiklos mastas: Planuojama pastatyti ir eksploatuoti iki 64 vnt. vėjo elektrinių (kiekis tikslinamas PAV rengimo metu), kurių kiekvienos nominali galia siekia preliminariai iki 10 MW (bendrai iki 640 MW).

Planuojamos naudoti technologijos: Numatoma įrengti iki 280 m bendro aukščio vėjo elektrines, kurių bokšto aukštis siekia iki 180 m, rotoriaus skersmuo – iki 200 m. Vėjo elektrinių parką ketinama prijungti į LITGRID AB perdavimo tinklą.

Poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo 3.10.2 p.: vėjo elektrinių statyba sausumoje, kai planuojama statyti 7 ar daugiau vėjo elektrinių ir atstumas nuo planuojamų statyti vėjo elektrinių iki pastatytų, statomų ar planuojamų statyti yra 5 km ar mažesnis (matuojant tarp stiebų centrų) arba kai šie skaičiai ir atstumo dydžiai pasiekiami, įskaitant jau pastatytas, statomas ar planuojamas statyti vėjo elektrines.

Numatomos nagrinėti alternatyvos:

Numatoma nagrinėti „0“ alternatyvą ir poveikį sveikatai mažinančių priemonių alternatyvas (jei vertinimo metu būtų nustatyta, kad tokios priemonės būtinos). Skirtingo vėjo elektrinių išdėstymo alternatyvos galėtų būti nagrinėjamos, jeigu vertinimo metu būtų nustatytas jų reikalingumas.

Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai:

PŪV bus vykdoma Panevėžio r. sav., Krekenavos, Panevėžio, Ramygalos, Upytės, Velžio sen. teritorijoje esančiuose privačios nuosavybės žemės sklypuose. Vietų alternatyvos galės būti analizuojamos PAV rengimo metu pasirinktuose žemės sklypuose. PŪV teritorijoje vyrauja sodybinis užstatymas gyvenamaisiais namais. Artimiausios PŪV teritorijai 2 km atstumu didesnės gyvenvietės yra Petkūnai, Linkaučiai, Ramygala, Uliūnai, Šilagalys, Katinai, Maženiai. Apytikslės VE parko centro koordinatės (LKS’94): 6159442, 519317.

PŪV nepatenka į saugomų ar „Natura 2000“ teritorijų ribas ar jų buferines zonas. Atstumas nuo VE įrengimui analizuojamų vietų iki saugomų ir „Natura 2000“ teritorijų ribų (atstumai nurodomi taikant matematinį apvalinimą, skaičių kilometrais apvalinant iki dešimtųjų): BAST Pašilių pelkė – ~1,7 km, Ramygalos telmologinis draustinis – ~1,7 km, BAST Lieležerio ir Pašilių ežero kompleksas – ~2,3 km, Gringalių botaninis-zoologinis draustinis – ~3,3 km, BAST Gringalių miškas – ~3,3 km, BAST Dvariškių kaimo apylinkės – ~0,4 km, BAST Raguvos apylinkės – ~1,7 km, Pašilėlių botaninis-zoologinis draustinis – ~0,4 km, Linkavos hidrografinis draustinis – ~3,1 km, Krekenavos regioninis parkas – ~1,3 km. PŪV žemės sklypuose registruotų nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių nėra. Atstumas nuo VE iki registruoto kultūros paveldo objekto – Ramygala – ~2,3 km, Paminklinis akmuo – ~0,5 km, Pašilių pilkapynas – ~0,7 km, Senkapis vad. Prancūzų kalneliu – ~1,2 km, Baltijos kelio panevėžiečių pirmojo ženklo vieta – ~1,6 km, Kunigo draudžiamosios  lietuviškos spaudos platintojo Jono Balvočiaus-Geručio kapas – ~1,8 km, Kučių Bistrampolio dvaro sodyba – ~0,1 km, Vėjo malūnas su technine įranga – ~1,0 km, Lietuvos partizano Juozo Miknevičiaus-Vilko ir partizanų rėmėjos Juzefos Miknevičienės kapas – ~1,4 km, 1863 m. sukilėlių kapai – ~0,9 km, tikslinama PAV metu. Nuo artimiausios planuojamos VE įrengimo vietos iki valstybinės sienos su Latvija yra apie 64-70 km atstumas.

Pagal esamą teritorijos naudojimą bei atsižvelgiant į Seime priimtus „Proveržio paketu“ patvirtintus LR įstatymų ir teisės aktų pakeitimus, VE parke elektrines bus galima išdėstyti užtikrinant saugius atstumus iki artimiausių gyvenamųjų sodybų, saugomų ir NATURA 2000 teritorijų, biologinės įvairovės, kultūros paveldo ir kitų objektų.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai, kurie dalyvauja poveikio aplinkai vertinimo procese, pagal kompetenciją teikia išvadas ir įstatymų nustatyta tvarka – visuomenei informaciją apie galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai:

  • Panevėžio rajono savivaldybės administracija (Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, (8 45) 58 29 46, el. p. [email protected]);
  • Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas (Respublikos g. 13, Panevėžys, tel. (8 45) 461081, el. p. [email protected]);
  • Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio – Utenos teritorinis skyrius (Respublikos g. 38, Panevėžys, tel. 8 389 597 48, [email protected] );
  • Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (Ramygalos g. 14, Panevėžio, tel. (8 707) 69 658, el. p. [email protected]);
  • Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (Antakalnio g. 25, Vilnius, tel. (8-5) 272 3284, el. p. [email protected])

Poveikio aplinkai vertinimą atlieka ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92 653, el. paštas [email protected]).

Visuomenė teikia pasiūlymus dėl pradėto poveikio aplinkai vertinimo (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) Aplinkos apsaugos agentūrai ir turi teisę teikti pasiūlymus poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui arba planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt) dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos jį paskelbus.

Atlikus poveikio aplinkai vertinimą, Aplinkos apsaugos agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai. Jeigu Aplinkos apsaugos agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus ir nedarys reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma. Jeigu Agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad planuojama ūkinė veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų ir darys reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir tokia veikla negali būti vykdoma.


Architektūros skyriaus informacija