Pranešimas apie Projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Panevėžio geležinkelio mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros įrengimo poveikio aplinkai vertinimo pradžią

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius

Tel. (8 5) 261 2363

El. p. [email protected],

Interneto svetainė: www.sumin.lt

Pagal kompetenciją dalyvaujanti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos reguliavimo srities įstaigą

Akcinė bendrovė „LTG Infra“

Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius

Tel. (8 5) 269 3353

El. p. [email protected]

Interneto svetainė: www.ltginfra.lt

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas

UAB „Kelprojektas“

Jonavos g. 7 (D korpusas), 44192 Kaunas

El. paštas [email protected],

Interneto svetainė: www.kelprojektas.lt

Kontaktinis asmuo: Valdas Uscila

El. p. [email protected]

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Panevėžio geležinkelio mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros įrengimas.

Planuojamos ūkinės veiklos vykdymo vieta: Panevėžio apskrities, Panevėžio rajono savivaldybės (Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio ir Upytės seniūnijos bei Auriliškių, Berčiūnų, Bernatonių, Dragonių, Kiūčių, Klevečkinės, Molainių, Nausodės, Paalkupio, Paviešečių, Pazūkų, Pažalvaičių, Ragaudžių, Stačiūnų, Vaišvilčių I, Vynupės, Žaliapurvių kaimai ar jų gretimybės) ir Panevėžio miesto savivaldybės (Kniaudiškių g., Nevėžio, Parko, Pramonės, Rožyno seniūnaitijų) teritorijos.

Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis

Atliekamas projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Panevėžio geležinkelio mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros įrengimo planavimas, kurio metu planuojami geležinkelio keliai, pertvarkomi planuojamus geležinkelio kelius kertantys automobilių keliai, planuojami nauji automobilių keliai geležinkelio infrastruktūrai prižiūrėti ir kita geležinkelių funkcionavimui būtina infrastruktūra. Atsižvelgiant į planavimo darbų programą, planuojami geležinkelių sistemos elektrifikavimo (energijos posistemio, apimančio kontaktinį tinklą, traukos pastotes, jų prijungimą prie elektros perdavimo tinklo bei šio posistemio priežiūrai būtinų automobilių kelių) plėtros sprendiniai, geležinkelių transporto eismo kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių bei šių posistemių priežiūrai būtinų automobilių kelių plėtros sprendiniai, 5G ryšio prie „Rail Baltica“ infrastruktūros plėtros sprendiniai, tinkami ryšio operatorių tinklams įrengti.

Taip pat planuojamos aplinkosauginės ir visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams įgyvendinti reikalingos priemonės.

Sprendiniai skirti užtikrinti Panevėžio „Rail Baltica“ keleivinės geležinkelio stoties pasiekiamumą įvairių rūšių transporto priemonėmis, prioritetą teikiant ekologiškam viešajam keleiviniam transportui. Prognozuojama, kad 2056 m. vidutinis metinis savaitės dienos keleivių skaičius Panevėžio „Rail Baltica“ keleivinėje geležinkelio stotyje bus 1 020 (510 atvyksta ir 510 išvyksta). Planuojama, kad 2056 m. per parą į „Rail Baltica“ keleivinę geležinkelio stotį atvyks apie 80 keleivinių traukinių.

Poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas atliekamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo 8.5 papunkčio (pagrindinių viešojo naudojimo geležinkelių tiesimas) nuostatas.

Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas

0 (arba nieko nedarymo, esamos situacijos) alternatyva

Nekeičiama suplanuotos „Rail Baltica“ Panevėžio keleivinės geležinkelio stoties vieta ties Gustonimis šiauriau esamo 1520 mm pločio vėžės geležinkelio kelio Šiauliai–Daugpilis (Latvijos Respublika). Suplanuota „Rail Baltica“ keleivinė geležinkelio stotis nuo Panevėžio miesto centro yra nutolusi apie 12 km, jos pasiekiamumas yra galimas tik automobilių keliais.

Alternatyva Nr. 1

Pagal alternatyvą Nr. 1 Panevėžio miesto vakarinėje dalyje šalia esamo transporto mazgo (Panevėžio aplinkkelio (kelio A17) ir kelio A9 sankirtos) planuojama Panevėžio „Rail Baltica“ tarptautinė keleivinė geležinkelio stotis. Su suplanuota pagrindine „Rail Baltica“ trasa planuojama Panevėžio „Rail Baltica“ tarptautinė keleivinė geležinkelio stotis sujungiama planuojamais 1435 mm pločio vėžės geležinkelio keliais.

Planuojama nauja 1435 mm pločio vėžės geležinkelio trasa iš Panevėžio miesto šiaurės su suplanuota pagrindine „Rail Baltica“ trasa susijungia ties Dragonių kaimu ir iš šiaurės į pietus planuojama per Stačiūnus, Stačiūnų ir Linonių mišką, kerta Bernatonius, Sanžilės kraštovaizdžio draustinio teritoriją, Panevėžio miesto aplinkkelį (kelią A17), Nevėžio upę, kelią A9 Panevėžio mieste, Panevėžio laisvosios ekonominės zonos teritoriją, eina lygiagrečiai esamai elektros skirstomųjų tinklų aukštos įtampos elektros linijai, kelius Nr. 195, A17 ir Upytės miške susijungia su suplanuota pagrindine „Rail Baltica“ trasa.

Taip pat planuojami 1520 mm pločio vėžės geležinkelio keliai, kurie užtikrina planuojamos Panevėžio „Rail Baltica“ tarptautinės keleivinės geležinkelio stoties integraciją su esamu 1520 mm pločio vėžės geležinkelio keliu Šiauliai–Daugpilis (Latvijos Respublika).

Alternatyvos Nr. 1 sprendiniams įgyvendinti planuojamas esamų elektros skirstomųjų tinklų aukštos įtampos elektros oro linijų pertvarkymas. Pietinėje Panevėžio miesto pusėje Ragaudžių kaime keičiama kitais planavimo dokumentais suplanuotos traukos pastotės (elektros transformatorinė pastotė, kurioje 110 kV įtampa pažeminama iki 25 kV) vieta ties pagrindine „Rail Baltica“ geležinkelio linija. Planuojamos naujos traukos pastotės vieta derinama su kitais planuojamos infrastruktūros sprendiniais.

Alternatyva Nr. 2

Pagal alternatyvą Nr. 2 planuojamas esamos 1520 mm pločio vėžės geležinkelio linijos ruožo Gustonys–suplanuota „Rail Baltica“ keleivinė geležinkelio stotis–Panevėžys modernizavimas. Modernizuojant geležinkelio liniją planuojamas 1520 mm pločio vėžės geležinkelio dvikelis kelias, atitinkamai numatoma rekonstruoti ir įrengti naujus susisiekimo infrastruktūros statinius. Siekiama didinti traukinių pralaidumą, didinti traukinių greitį ir sudaryti galimybes saugumui užtikrinti.

Alternatyva Nr. 3

Alternatyvoje Nr. 3 planuojama naujos kartos geležinkelių riedmenų transporto infrastruktūros (vienbėgio (angl. monorail), kt., toliau – lengvasis geležinkelis) trasa, kuri jungtų ties Gustonimis šiauriau esamo 1520 mm pločio vėžės geležinkelio kelio Šiauliai–Daugpilis (Latvijos Respublika) suplanuotą „Rail Baltica“ keleivinę geležinkelio stotį su Panevėžio miesto centru. Atkarpoje nuo suplanuotos „Rail Baltica“ keleivinės geležinkelio stoties iki Panevėžio miesto Pramonės g. viaduko lengvojo geležinkelio trasa planuojama šalia esamų 1520 mm pločio vėžės geležinkelio kelių. Panevėžio miesto centre lengvojo geležinkelio trasą planuojama pravesti šiomis gatvėmis: Pramonės gatve, Vakarine gatve ir Klaipėdos (kelias A9) gatve iki sankryžos su Nemuno gatve.

Alternatyvų sprendiniai planuojami ir numatomos priemonės aplinkosaugos ir visuomenės sveikatos sričių teisės aktų reikalavimams įgyvendinti.

Planuojamos ūkinės veiklos objektų statybos metai: 2028 m.–2030 m.

Numatoma planuojamos susisiekimo infrastruktūros eksploatacijos pradžia: 2030 m.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas bus vykdomas tai teritorijų planavimo dokumento rengimo etapo bendrųjų sprendinių formavimo stadijoje parengtai koncepcijos alternatyvai, kuriai pritars planavimo organizatorius.

Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai

Alternatyva Nr. 1.

Alternatyvos Nr. 1 atveju planuojamos geležinkelio linijos pradžios ir pabaigos apytikrės koordinatės pagal 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemą LKS94: (512690, 6190303) ir (518654, 6169628). Planuojamos Panevėžio „Rail Baltica“ tarptautinės keleivinės geležinkelio stoties apytikrės koordinatės: 517839, 6177042.

Planuojamos alternatyvos Nr. 1 sprendinių gretimybėse tankiai apgyvendintomis teritorijomis yra: Panevėžio miesto Parko seniūnaitija (apie 2 200 m atstumu), Panevėžio miesto Knaudiškių g. seniūnaitija (apie 2 000 m atstumu), Panevėžio miesto Sodų seniūnaitija (apie 2 200 m atstumu), Molainių kaimas Panevėžio rajone (apie 950 m atstumu), Panevėžio miesto Pramonės seniūnaitija (apie 1 200 m atstumu), Bernatonių kaimas Panevėžio rajone (apie 500 m atstumu), Berniūnų kaimas Panevėžio rajone (apie 1 900 m atstumu), Paviešečių kaimas Panevėžio rajone (apie 450 m atstumu), Linonių kaimas Panevėžio rajone (apie 1 000 m atstumu), Dragonių kaimas Panevėžio rajone (apie 1 000 m atstumu).

Pagal Kultūros vertybių registro duomenis, Alternatyvos Nr. 1 1435 mm pločio vėžės geležinkelio kelias išsidėstęs šalia Siaurojo geležinkelio komplekso (Kultūros vertybių registro unikalus objekto kodas: 21898). Nuo 1435 mm pločio vėžės geležinkelio kelio artimiausias nekilnojamojo kultūros paveldo objektas, Siaurojo geležinkelio komplekso Bernatonių geležinkelio tiltas (Kultūros vertybių registro unikalus objekto kodas: 21948) nutolęs apie 60 m. Nuo alternatyvos Nr. 1 atveju planuojamos Panevėžio „Rail Baltica“ tarptautinės keleivinės geležinkelio stoties artimiausias nekilnojamasis kultūros paveldo objektas (Berčiūnų pilkapynas, vad. Švedkapiais) nutolęs apie 2 100 m.

Planuojamų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros objektų artimiausios saugomos teritorijos yra:

  1. Valakų miško ąžuolo genetinis draustinis. Nuo alternatyvos Nr. 1 sprendinių nutolęs apie 2,4 km.
  2. Sanžilės kraštovaizdžio draustinis. Šalia Siaurojo geležinkelio komplekso išdėstomas alternatyvos Nr. 1 1435 mm pločio vėžės geležinkelio kelias kirstų Sanžilės kraštovaizdžio draustinį ties Bernatonimis šalia naudojamo smėlio karjero (draustinį kirstų apie 100 m ilgio geležinkelio kelio ruožas).

Artimiausios Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijos nuo alternatyvos Nr. 1 1435 mm pločio vėžės geležinkelio kelių nutolusios: Nevėžis žemiau Panevėžio – 720 m; Švaininkų miškai – 3 100 m; Žalioji giria – 6 000 m; Kalnelio miškas – 6 300 m. Alternatyvos Nr. 1 atveju esamame geležinkelio sklype pertvarkomi 1520 mm pločio vėžės geležinkelio keliai yra 35,5 m atstumu nuo Berčiūnų miške esančios Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijos Nevėžis žemiau Panevėžio, geležinkelio priežiūros automobilių keliai – 5,5 m atstumu.

Artimiausia kaimyninė valstybė (Latvijos Respublika) nuo alternatyvos Nr. 1 sprendinių nutolusi apie 45 kilometrus.

Alternatyva Nr. 2.

Alternatyvos Nr. 2 atveju planuojamos geležinkelio linijos pradžios ir pabaigos apytikrės koordinatės 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje LKS94: (511875, 6178670) ir (522266, 6179054). Suplanuotos Panevėžio „Rail Baltica“ keleivinės geležinkelio stoties apytikrės koordinatės: 512258, 6178702.

Planuojamos alternatyvos Nr. 2 sprendinių gretimybėse tankiai apgyvendintomis teritorijomis yra: Panevėžio miesto Parko seniūnaitija (apie 1 300 m atstumu), Panevėžio miesto Nevėžio seniūnaitija (apie 1 800 m atstumu), Panevėžio miesto Senvagės seniūnaitija (apie 1 300 m atstumu), Panevėžio miesto Rožyno seniūnaitija (apie 1 200 m atstumu), Nausodės kaimas Panevėžio rajone (apie 850 m atstumu), Panevėžio miesto Pramonės seniūnaitija (geležinkelis kerta teritoriją), Gustonių kaimas Panevėžio rajone (apie 1 600 m atstumu), Berčiūnų kaimas Panevėžio rajone (pietinė dalis, apie 350 m atstumu), Berčiūnų kaimas Panevėžio rajone (šiaurinė dalis, apie 600 m atstumu).

Pagal Kultūros vertybių registro duomenis, alternatyvos Nr. 2 atveju planuojami 1520 mm pločio vėžės geležinkelio keliai išsidėstę esamame Panevėžio geležinkelio stoties geležinkelio kelyne ir nuo Žiedo gatvės iki Pušaloto g. kerta kultūros vertybių objekto Siaurojo geležinkelio komplekso teritoriją. Nuo S. Kerbedžio g. 16 esančio valstybės saugomo nekilnojamojo kultūros paveldo objekto (Kultūros vertybių registro unikalus objekto kodas: 22812) planuojami 1520 mm pločio vėžės geležinkelio keliai nutolę apie 100 m. Nuo nekilnojamojo kultūros vertybių objekto Cukraus fabriko pastatų komplekso (Kultūros vertybių registro unikalus objekto kodas: 24621) planuojami 1520 mm pločio vėžės geležinkelio keliai nutolę apie 190 m. Planuojami 1520 mm pločio vėžės geležinkelio keliai nuo nekilnojamojo kultūros paveldo objekto Berčiūnų pilkapyno, vadinamo Švedkapiais, (Kultūros vertybių registro unikalus objekto kodas: 5409) nutolę apie 270 m ir nuo jo apsaugos nuo fizinio poveikio pozonio nutolę apie 30 m. Suplanuota Panevėžio „Rail Baltica“ keleivinė geležinkelio stotis nuo artimiausio nekilnojamojo kultūros paveldo objekto Berčiūnų pilkapyno, vadinamo Švedkapiais, (Kultūros vertybių registro unikalus objekto kodas: 5409) nutolusi apie 3 200 m.

Alternatyvos Nr. 2 atveju planuojami geležinkelio keliai yra 40 m atstumu nuo Berčiūnų miške įsteigtos Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijos Nevėžis žemiau Panevėžio, geležinkelio priežiūros automobilių keliai – 5,5 m atstumu. Berčiūnų miške taip pat įsteigtas Sanžilės kraštovaizdžio draustinis. Kitos Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijos nuo alternatyvos Nr. 2 sprendinių nutolusios: Švaininkų miškai – apie 1 700 m; Žalioji giria – apie 5 200 m; Kalnelio miškas – 8 900 m.

Artimiausia kaimyninė valstybė (Latvijos Respublika) nuo alternatyvos Nr. 2 sprendinių nutolusi apie 55 kilometrus.

Alternatyva Nr. 3

Alternatyvos Nr. 3 atveju planuojamos geležinkelio linijos pradžios ir pabaigos apytikrės koordinatės 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje LKS94: (512304, 6178580) ir (521408, 6177051). Suplanuotos Panevėžio „Rail Baltica“ keleivinės geležinkelio stoties vieta – kaip nurodyta alternatyvos Nr. 2 atveju.

Planuojamos alternatyvos Nr. 3 sprendinių gretimybėse tankiai apgyvendintomis teritorijomis yra: Panevėžio miesto Parko seniūnaitija (apie 300 m atstumu), Panevėžio miesto Knaudiškių g. seniūnaitija (apie 560 m atstumu), Panevėžio miesto Senvagės seniūnaitija (apie 940 m atstumu), Panevėžio miesto Katedros g. seniūnaitija (apie 940 m atstumu), Panevėžio miesto Pramonės seniūnaitija (apie 50 m atstumu), Gustonių kaimas Panevėžio rajone (apie 2 000 m atstumu), Berčiūnų kaimas Panevėžio rajone (pietinė dalis, apie 300 m atstumu), Berčiūnų kaimas Panevėžio rajone (šiaurinė dalis, apie 640 m atstumu), Nausodės kaimas Panevėžio rajone (apie 830 m atstumu), Smiltynės kaimas Panevėžio rajone (apie 750 m atstumu).

Alternatyvos Nr. 3 lengvojo geležinkelio keliai nuo artimiausio nekilnojamojo kultūros paveldo objekto 1941 m. Sovietų Sąjungos teroro aukų žudynių vietos (Kultūros vertybių registro unikalus objekto kodas: 16966) nutolę apie 50 m. Nuo Cukraus fabriko pastatų komplekso (Kultūros vertybių registro unikalus objekto kodas: 24621) lengvojo geležinkelio keliai nutolę apie 410 m atstumu. Berčiūnų pilkapynas, vad. Švedkapiais (Kultūros vertybių registro unikalus objekto kodas: 5409) nuo lengvojo geležinkelio kelių nutolę apie 260 m atstumu. Panevėžio žydų senosios kapinės (Kultūros vertybių registro unikalus objekto kodas: 11410) nuo lengvojo geležinkelio kelio ir jo galutinės stotelės nutolusios apie 660 m.

Alternatyvos Nr. 3 atveju planuojami geležinkelio keliai yra 22 m atstumu nuo Berčiūnų miške įsteigtos Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijos Nevėžis žemiau Panevėžio, geležinkelio priežiūros automobilių keliai – 6 m atstumu. Kitos Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijos nuo alternatyvos Nr. 2 sprendinių nutolusios: Švaininkų miškai – apie 1 700 m; Žalioji giria – apie 5 200 m; Kalnelio miškas – 8 900 m.

Artimiausia kaimyninė valstybė (Latvijos Respublika) nuo alternatyvos Nr. 3 sprendinių nutolusi tokiais pačiais atstumais kaip ir alternatyvos Nr. 2 atveju – apie 55 kilometrus.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai, kurie dalyvauja poveikio aplinkai vertinimo procese, pagal kompetenciją teikia išvadas ir įstatymų nustatyta tvarka – visuomenei informaciją apie galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai:

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai:

Panevėžio miesto savivaldybės administracija

Laisvės a. 20, 35200 Panevėžys

Tel. (8 45) 50 1360

El. paštas [email protected]

Panevėžio rajono savivaldybės administracija

Vasario 16-Osios g. 27, 35185 Panevėžys

Tel. (8 45) 58 2946

El. p. [email protected]

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Adresas: Kalvarijų g. 153, 08352, Vilnius

Tel. (8 5) 212 4098

El. p. [email protected]

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Švitrigailos g. 18, 03223 Vilnius

Tel. (8 707) 56 866

El. p. [email protected]

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius

Tel. (8 5) 273 4256

El. p. [email protected]

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius

Tel. (8 5) 272 3284

El. p. [email protected]

Poveikio aplinkai vertinimą atlieka ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92 653, el. paštas [email protected])

Visuomenė teikia pasiūlymus dėl pradėto poveikio aplinkai vertinimo (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) Aplinkos apsaugos agentūrai ir turi teisę teikti pasiūlymus poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui arba planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos jį paskelbus.

Atlikus poveikio aplinkai vertinimą, Aplinkos apsaugos agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai. Jeigu Aplinkos apsaugos agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus ir nedarys reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma. Jeigu Agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad planuojama ūkinė veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų ir darys reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir tokia veikla negali būti vykdoma.


Architektūros skyriaus informacija