Pradedamas rengti žemės sklypo, kadastro Nr. 6655/0004:573 Paliūniškio k. v., Vaivadų k., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., detalaus plano koregavimas

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kadastro Nr. 6655/0004:573 Paliūniškio k. v.,  Vaivadų k., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen.,  detalaus plano koregavimas.

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. A-215 „Dėl leidimo koreguoti detalųjį  planą“, patvirtinta detaliųjų planų koregavimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Savivaldybės internetinėje svetainėje ir Panevėžio seniūnijos skelbimų lentoje).

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, te. (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas [email protected].

Planavimo iniciatorius – A. J.

Planuojama teritorija – žemės sklypas: kadastro Nr. 6655/0004:573 , Paliūniškio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Vaivadų k., Klevų g. 29.

Planuojamos teritorijos plotas –  0,1102 ha.

Planavimo tikslas – koreguoti detaliuoju planu patvirtintu Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T-38 suformuotą kitos paskirties (naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypo: kadastro  Nr. 6655/0004:573, Paliūniškio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Vaivadų k., Klevų g. 29, detaliojo plano sprendinius, keičiant įvažiavimo į sklypą vietą iš pietinės pusės nuo valstybinės žemės. Detaliojo plano koregavimas rengiamas bei viešinimo procedūros vykdomos supaprastinta tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 28, 50 82 07; faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas: [email protected][email protected] ir (ar) projekto rengėjui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo – jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. 

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, galimybėmis susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.


Architektūros skyriaus informacija