Kvietimas balsuoti už bendruomenės iniciatyvų projektų idėjas, skirtas viešųjų erdvių infrastruktūrai gerinti ir patrauklumui didinti

{"uid":"77489b56-b030-4e48-b366-b188ca976b00","id":"37153","questions":[{"uid":"faa998c4-97fe-4b5c-8f23-5b0bc4223804","content":"

Vadovaujantis Panev\u0117\u017eio rajono savivaldyb\u0117s administracijos direktoriaus 2022 m. gegu\u017e\u0117s 10 d. \u012fsakymu Nr. A-313 \u201eD\u0117l bendruomen\u0117s iniciatyv\u0173, skirt\u0173 vie\u0161\u0173j\u0173 erdvi\u0173 infrastrukt\u016brai gerinti ir patrauklumui didinti, projekt\u0173 id\u0117j\u0173 s\u0105ra\u0161o patvirtinimo\u201c kvie\u010diame Panev\u0117\u017eio rajono gyventojus balsuoti u\u017e bendruomen\u0117s iniciatyv\u0173 projekt\u0173 id\u0117jas. Balsavimas vyksta 1 m\u0117n. nuo 2022 m. gegu\u017e\u0117s m\u0117n. 10 d. iki. bir\u017eelio m\u0117n. 10 d. Vienas gyventojas turi teis\u0119 balsuoti ne daugiau kaip u\u017e 3 atrinktas projekto id\u0117jas, atiduodamas po vien\u0105 bals\u0105 u\u017e kiekvien\u0105 projekto id\u0117j\u0105. Nugal\u0117tojai \u2013 daugiausia, bet ne ma\u017eiau kaip 100 bals\u0173 surinkusios projekt\u0173 id\u0117jos.
\n
Kvie\u010diame visus aktyviai balsuoti ir palaikyti labiausiai patikusi\u0105 bendruomen\u0117s iniciatyv\u0105!
","settings":{"selection":{"minimum":1,"maximum":3}},"choices":[{"uid":"226b7642-a0ed-4a7f-a328-b316663023b4","type":"text","label":"Kult\u016brin\u0117s erdv\u0117s suk\u016brimas Bernatoni\u0173 k. Draugyst\u0117s g. 7, Bernatoni\u0173 k. Lauko scenos \u012frengimas prie Bendruomen\u0117s nam\u0173. 7000 EUR.","votes":0,"votesOverride":0,"collapsed":true,"visibility":true},{"uid":"bc2e3b70-1ba7-44c7-b03e-0551a4135bd0","type":"text","label":"Vaik\u0173 laiminga vaikyst\u0117. Ber\u010di\u016bn\u0173 k. Bendruomen\u0117s nam\u0173 teritorijoje. Vaik\u0173 \u017eaidim\u0173 aik\u0161tel\u0117s \u012frengimas. 6822 EUR.","votes":0,"votesOverride":0,"collapsed":true,"visibility":true},{"uid":"0cbc894c-5e0c-476d-943a-a2ebeebbfcf2","type":"text","label":"Jaukumo ratas Barklaini\u0173 I kaime. Egli\u0173 g. 3, Barklaini\u0173 I k. S\u016bpyni\u0173 komplekto, skulpt\u016br\u0173 ir \u017eidinio \u012frengimas. 7000 EUR.","votes":0,"votesOverride":0,"collapsed":true,"visibility":true},{"uid":"e7b3c04f-db07-463a-9938-331f6b918fc6","type":"text","label":"Bendruomen\u0117s nam\u0173 aplinkos ir poilsio zonos sutvarkymas. \u017dalioji g. 11, Vadokli\u0173 mstl. 7000 EUR.","votes":0,"votesOverride":0,"collapsed":true,"visibility":true},{"uid":"69de74f6-cbcb-4dc5-9db0-f96fdc0301cf","type":"text","label":"Berni\u016bn\u0173 kaimo vie\u0161osios erdv\u0117s sutvarkymas \u2013 pritaikymas poilsiui ir bendruomen\u0117s kult\u016briniams renginiams organizuoti. Jaunimo g. 2A prie Berni\u016bn\u0173 bendruomen\u0117s nam\u0173. Vie\u0161osios erdv\u0117s sutvarkymas ir pritaikymas bendruomen\u0117s poreikiams. 6999 EUR.","votes":0,"votesOverride":0,"collapsed":true,"visibility":true},{"uid":"e91252c3-84d5-46a8-be07-bfbfcda33ef1","type":"text","label":"Saugus \u0161aligatvis. Vebrup\u0117s g. Skaistgiri\u0173 k. Trinkeli\u0173 \u012frengimas. 7000 EUR.","votes":0,"votesOverride":0,"collapsed":true,"visibility":true},{"uid":"9ff5cf61-62a6-4746-99fd-f93d2a3d86a0","type":"text","label":"Vaik\u0173 \u017eaidim\u0173 aik\u0161tel\u0117s \u012frengimas. Tarp Au\u0161rin\u0117s, Fermos ir Liep\u0173 g. Vel\u017eelio k. 7000 EUR.","votes":0,"votesOverride":0,"collapsed":true,"visibility":true},{"uid":"7ed62826-a3f6-41a2-8299-71fb655cb244","type":"text","label":"\u0160oki\u0173 aik\u0161tel\u0117 Mie\u017ei\u0161ki\u0173 Angel\u0173 sl\u0117nyje. Angel\u0173 sl\u0117nis, Tilto g., Mie\u017ei\u0161kiai. \u0160oki\u0173 aik\u0161tel\u0117s pagrindo \u012frengimas. 6992,50 EUR.","votes":0,"votesOverride":0,"collapsed":true,"visibility":true},{"uid":"2a8a32ab-63db-443e-8aab-a72884683af1","type":"text","label":"Jotaini\u0173 kaimo tinklinio aik\u0161tel\u0117s \u012frengimas. Ramygalos g. prie Bendruomen\u0117s nam\u0173, Jotaini\u0173 k. 7000 EUR.","votes":0,"votesOverride":0,"collapsed":true,"visibility":true},{"uid":"c708a8c8-5fd9-427d-babe-4619102b5108","type":"text","label":"Aik\u0161tel\u0117s tvarkymas prie paminklo \u0160il\u0173 savanoriams. \u0160il\u0173 k. aik\u0161t\u0117s prie savanori\u0173 paminklo sutvarkymas ir pritaikymas bendruomen\u0117s reikm\u0117ms. 7000 EUR.","votes":0,"votesOverride":0,"collapsed":false,"visibility":true}]}],"fields":[],"vote":{"limitations":{"region":{"rules":[]},"period":{"enabled":true,"start":"2022-05-10 16:00","end":"2022-06-11 00:00"},"quota":{"value":0}},"frequency":{"cookies":{"enabled":true},"ip":{"enabled":false},"user":{"enabled":false},"perSession":1,"perUser":1,"perIP":1,"timeout":0}},"choices":{"sort":{"field":"position","direction":"ASC"}},"results":{"sort":{"field":"votes","direction":"DESC"},"visibility":"none","untilReaching":null,"format":"{{votesWithLabel}} - {{votesPercentage}}","message":"Rezultatai bus paskelbti pasibaigus balsavimui."},"design":{"template":"basic-template","text":{"fontFamily":"inherit","fontWeight":"inherit","fontSize":"inherit","lineHeight":"inherit","align":"inherit","transform":"none"},"colors":{"primary":"#2196f3","primaryContrast":"#ffffff","primaryLighter":"#64b5f6","primaryLight":"#42a5f5","primaryDark":"#1e88e5","primaryDarker":"#1976d2","secondary":"#4caf50","secondaryContrast":"#ffffff","secondaryLighter":"#a5d6a7","secondaryLight":"#81c784","secondaryDark":"#43a047","secondaryDarker":"#388e3c","accent":"#ffc107","accentContrast":"#ffffff","accentLighter":"#ffd54f","accentLight":"#ffca28","accentDark":"#ffb300","accentDarker":"#ffa000","dark":"#333333","gray":"#dddddd","grayContrast":"#333333","grayLighter":"#fafafa","grayLight":"#eeeeee","grayDark":"#aaaaaa","grayDarker":"#999999"},"layout":{"choicesPerRow":1,"questionsPerRow":1,"maxWidth":"100%","gutter":"1em","radius":"0"},"custom":{"container":{"colors":{"background":"","border":"","color":""},"border":{"width":"","style":"","radius":""}},"question":{"padding":{"top":"","right":"","bottom":"","left":""},"border":{"width":"","style":""},"colors":{"background":"","border":"","color":""},"text":{"fontFamily":"inherit","fontSize":"inherit","fontWeight":"inherit","lineHeight":"inherit","transform":"inherit","align":"inherit"}},"choice":{"padding":{"top":"0.75em","right":"0.75em","bottom":"0.75em","left":"0.75em"},"border":{"width":"1px","style":"solid"},"colors":{"background":"","border":"","color":"","backgroundHover":"","borderHover":"","colorHover":"","backgroundChecked":"","borderChecked":"","colorChecked":""},"text":{"fontFamily":"inherit","fontSize":"inherit","fontWeight":"inherit","lineHeight":"inherit","transform":"inherit","align":"inherit"}},"votesbar":{"padding":{"top":"","right":"","bottom":"","left":""},"border":{"width":"1px","style":"solid"},"colors":{"backgroundStart":"","backgroundEnd":"","color":"","border":""},"text":{"fontFamily":"inherit","fontSize":"70%","fontWeight":"inherit","lineHeight":"1","transform":"uppercase","align":"inherit"},"size":{"height":"6px"},"effects":{"duration":"1000"}},"form":{"padding":{"top":"1em","right":"","bottom":"1em","left":""},"border":{"width":"1px","style":"solid"},"colors":{"background":"inherit","color":"inherit"},"text":{"fontFamily":"inherit","fontWeight":"inherit","fontSize":"inherit","lineHeight":"inherit","align":"inherit","transform":"inherit"},"label":{"text":{"align":"inherit","transform":"inherit","fontSize":"inherit","lineHeight":"inherit","fontFamily":"inherit","fontWeight":"inherit"},"padding":{"top":"0","right":"0","bottom":"0.5em","left":"0"},"colors":{"color":"inherit"}},"input":{"text":{"align":"inherit","transform":"inherit","fontSize":"inherit","lineHeight":"inherit","fontFamily":"inherit","fontWeight":"inherit"},"border":{"width":"1px","style":"solid","radius":""},"padding":{"top":"0.5em","right":"0.5em","bottom":"0.5em","left":"0.5em"},"colors":{"color":"","background":"#ffffff","border":"","colorHover":"","backgroundHover":"#ffffff","borderHover":"","colorActive":"","backgroundActive":"","borderActive":""},"shadows":{"box":"inset 0 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.05)"}},"error":{"text":{"align":"inherit","transform":"inherit","fontSize":"inherit","lineHeight":"inherit","fontFamily":"inherit","fontWeight":"inherit"},"padding":{"top":"0.5em","right":"0","bottom":"0","left":"0"},"colors":{"background":"transparent","color":"#f44336"}}},"message":{"padding":{"top":"1em","right":"1em","bottom":"1em","left":"1em"},"border":{"width":"1px","style":"solid"},"colors":{"background":"","border":"","color":"inherit","backgroundError":"#fb8c00","borderError":"#F57C00","colorError":"#ffffff"},"text":{"fontFamily":"inherit","fontSize":"inherit","fontWeight":"inherit","lineHeight":"inherit","transform":"inherit","align":"inherit"}},"button":{"colors":{"background":"","color":"","border":"","backgroundHover":"","colorHover":"","borderHover":"","backgroundPrimary":"","colorPrimary":"","borderPrimary":"","backgroundPrimaryHover":"","colorPrimaryHover":"","borderPrimaryHover":""},"text":{"fontFamily":"inherit","fontWeight":"inherit","fontSize":"inherit","lineHeight":"1","align":"center","transform":"inherit"},"border":{"width":"1px","style":"solid","radius":""},"padding":{"top":"1em","right":"1em","left":"1em","bottom":"1em"},"shadows":{"box":""}}},"behaviours":{"ajax":true,"scrollUp":true},"effects":{"transition":"fade","duration":"500"}},"notifications":{"email":{"recipient":"[email protected]","on":{"newVote":false}}},"meta":{"schema":"1.0"},"content":{"thankyou":{"content":"
A\u010di\u016b, kad balsavote.
"}},"presetUid":"2e21fe0b6d537996d47c3d4b16d0e3cc"}