Patvirtintas Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklas 2024–2025 mokslo metais

Panevėžio rajono savivaldybės taryba patvirtino bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ir klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius 2024–2025 mokslo metais.

Planuojama, kad 2024–2025 m. m. Panevėžio rajono savivaldybėje veiks 69 grupės (buvo 67), iš kurių: 47 – ikimokyklinio ugdymo grupės (2023–2024 m. m. buvo 43), 22 priešmokyklinio ugdymo grupės (2023–2024 m. m. buvo 24) ir 15 jungtinių grupių (2023–2024 m. m. buvo 16).

Planuojama, kad nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose mokysis 2 812 mokinių (7 mokiniais daugiau nei pernai).

Pradinio ugdymo programos mokysis 1 023 mokiniai, pagrindinio – 1 454 mokiniai, vidurinio ugdymo – 335 mokiniai.

Bus sudarytos 158 klasės (2 klasėmis daugiau nei 2023–2024 m. m.).

2024 m. rugsėjo 1 d. į bendrojo ugdymo mokyklas ateis 267 pirmaklasiai (15 mokinių daugiau nei 2023–2024 m. m.).

Dvyliktose klasėse mokysis 159 abiturientai (1 mokiniu daugiau nei pernai).

Jungtinės (pradinio ugdymo) klasės sudaromos Raguvos gimnazijos Miežiškių skyriuje ir  Paliūniškio pagrindinės mokyklos Tiltagalių skyriuje.

Ramygalos gimnazijos Vadoklių skyriuje nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. nebesudaroma viena jungtinė pradinio ugdymo klasė. Ramygalos gimnazijoje bus sudaromi du 2 klasių komplektai, nes 2 klasėje mokysis mokinys, turintis didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. Toks mokinys prilyginamas dviem tos klasės mokiniams.

Klasių skaičius mokykloms nustatomas atsižvelgiant į mokyklų vadovų pateiktą planuojamą 1–10, I–IV gimnazijų klasių skaičių, mokinių skaičių keliamose klasėse, finansines mokyklos galimybes, ugdymo programai įgyvendinti reikalingą mokymo patalpų skaičių.

Mokyklose klasės sudaromos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis.

Vykdant pradinio ugdymo programą mažiausias mokinių skaičius klasėje – 8, didžiausias mokinių skaičius klasėje – 24, mažiausias mokinių skaičius jungtinėje klasėje – 8 mokiniai, didžiausias mokinių skaičius jungtinėje klasėje – 24. Gali būti jungiama tik po 2 klases. Rekomenduojama jungti gretimas klases.

Vykdant pagrindinio ugdymo programą didžiausias mokinių skaičius klasėje – 30, mažiausias mokinių skaičius klasėje – 8. Klasės nejungiamos.

Vykdant vidurinio ugdymo programą didžiausias mokinių skaičius klasėje – 30, mažiausias mokinių skaičius klasėje – 12 mokinių.


Panevėžio rajono savivaldybės informacija