Patvirtintas integralios pagalbos teikimo Panevėžio rajono savivaldybėje projekto partnerių atrankos tvarkos aprašas

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Integralios pagalbos teikimo Panevėžio rajono savivaldybėje projekto partnerių atrankos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja reikalavimus pareiškėjams, jų teikiamoms paraiškoms, partnerių atrankos konkurso organizavimo tvarką, Partnerių atrankos komisijos (toliau – Komisija) darbo organizavimą, paraiškų vertinimo kriterijus, finansavimą ir kitus klausimus, susijusius su partnerių atranka.
 2. Aprašas parengtas vadovaujantis:

2.1. Integralios pagalbos plėtros 2022–2029 metų veiksmų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. A1-552 „Dėl integralios pagalbos plėtros 2022–2029 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų planas);

2.2. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu.

 1. Projekto partnerių atrankos tikslas – atrinkti Projekto partnerius, kurie užtikrintų kokybišką integralios pagalbos paslaugų teikimą Panevėžio rajono savivaldybėje Projekto įgyvendinimo laikotarpiu.
 2. Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. pareiškėjai – viešieji, privatieji juridiniai asmenys, teikiantys integralią pagalbą, išreiškę norą būti integralios pagalbos paslaugų teikimo partneriu ir atrankos konkursui pateikę paraišką;

4.2. integrali pagalba – dienos socialinė globa ir slauga, teikiama vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims;

4.3. paslaugų teikėjas – Panevėžio rajono savivaldybės administracija ir jos atrinkti Projekto partneriai (toliau – Partneriai);

4.4. kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme vartojamas sąvokas.

 1. Projekto tikslinė grupė – vaikai su negalia, suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys.
 2. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2022–2029 m.

REIKALAVIMAI PROJEKTO PARTNERIAMS

 1. Atrankai paraiškas gali teikti Partneriai, atitinkantys nurodytus reikalavimus:

7.1. atitinka Partnerio statusą, kaip nurodyta 4.1 papunktyje;

7.2. turi ne mažesnę nei 2 metų dienos socialinės globos ir slaugos paslaugų teikimo Panevėžio rajono savivaldybėje patirtį;

7.3. įgyvendinant Projektą, užtikrina jo atitiktį dienos socialinės globos ir slaugos paslaugų teikimo reikalavimams (pvz., turi reikiamas licencijas paslaugoms teikti);

7.4. turi pakankamus kvalifikuotus žmogiškuosius išteklius, reikalingus integralios pagalbos paslaugoms teikti;

7.5. yra įvykdę pareigas, susijusias su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu;

7.6. nėra iškeltos bylos dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;

7.7. nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl paramos skyrimo iš ES ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų naudojimo pažeidimo.

8. Projekto metu privaloma įgyvendinti teikiamų paslaugų viešinimo priemones.

PARAIŠKŲ ATRANKOS KONKURSUI TEIKIMAS

9. Projekto partnerių atrankos konkursą (toliau – Konkursas) organizuoja Panevėžio rajono savivaldybės administracija. Konkursas skelbiamas viešai Panevėžio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.panrs.lt. Skelbime nurodoma:

9.1. kontaktinis asmuo (pareigos, vardas ir pavardė), teikiantis konsultacijas įstaigoms / organizacijoms su Konkursu ir Projektu susijusiais klausimais, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir laikas pasiteirauti;

9.2. paraiškų priėmimo terminas;

9.3. Aprašas, Paraiška dėl dalyvavimo Integralios pagalbos teikimo Panevėžio rajono savivaldybėje projekto partnerių atrankos konkurse (Aprašo 1 priedas) (toliau – Paraiška) ir deklaracija (Aprašo 5 priedas);

9.4. gali būti nurodoma kita su Projektu ar Konkurso organizavimu susijusi informacija.

 1. Įstaiga / organizacija, siekianti būti Projekto partneriu, pateikia Savivaldybės administracijos organizuojamo Konkurso Paraišką.
 2. Paraiškų priėmimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 20 kalendorinių dienų nuo kvietimo teikti Paraiškas paskelbimo dienos.
 3. Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba kompiuteriu ir pasirašyta asmens, turinčio teisę veikti Pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas bei patvirtinta antspaudu, jei tokį antspaudą įstaiga /organizacija privalo turėti, arba pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/E, nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus.
 4. Kartu su Paraiška Pareiškėjai privalo pateikti šiuos dokumentus:

13.1. steigimo dokumento kopiją (pvz., nuostatų, įstatų);

13.2. atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažymą, išduotą apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos, arba valstybės įmonės Registrų centro išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis (ši nuostata netaikoma valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamoms institucijoms bei įstaigoms). Tais atvejais, kai pagal sutartį su mokesčius administruojančia institucija mokesčio mokėjimas yra atidėtas, pridedami dokumentai ar jų kopijos, patvirtinančios mokesčių atidėjimą. Pažyma ar dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau nei prieš 1 mėnesį iki Paraiškos pateikimo;

13.3. specialistų, kurie teiks numatytas paslaugas, kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas;

13.4. asmens, turinčio teisę veikti Pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją (Aprašo 5 priedas);

13.5. įstaigos / organizacijos patirtį teikiant integralią pagalbą patvirtinančio dokumento kopiją.

 1. Pareiškėjas, siekiantis būti Projekto partneriu, gali pateikti kitus, įstaigos / organizacijos nuožiūra svarbius dokumentus ar informaciją, susijusią su Konkursu.
 2. Pareiškėjas turi pateikti vieną Paraiškos ir prie jos pridedamų dokumentų egzempliorių.
 3. Paraiškos turi būti pateiktos iki Konkurso skelbime nurodytos paskutinės Paraiškų pateikimo dienos ir valandos:

16.1. elektroniniu būdu per Panevėžio rajono savivaldybės dokumentų valdymo sistemą DVS;

16.2. vienu laišku elektroniniu paštu [email protected], laiško temos laukelyje (Subject) nurodžius – Integralios pagalbos teikimo Panevėžio rajono savivaldybėje projekto partnerių atrankos konkursui. Paraiška turi būti pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu;

16.3. Panevėžio rajono savivaldybės administracijai adresu: Vasario 16-osios g. 27,
35185 Panevėžys, užantspauduotame voke, ant kurio užrašytas Konkurso pavadinimas „Integralios pagalbos teikimo Panevėžio rajono savivaldybėje projekto partnerių atrankos konkursas“.

 1. Paraiškos, pateiktos kitu nei Apraše nurodytu būdu ar pasibaigus pateikimo terminui, neregistruojamos ir nevertinamos, išskyrus atvejus, kai Pareiškėjas dėl informacinės sistemos sutrikimo (laikino funkcinių galimybių neužtikrinimo) negali pateikti Paraiškos ir nedelsdamas (paraiškų teikimo laikotarpiu) praneša apie tai elektroniniu paštu, nurodytu Konkurso kvietime. Informacija, kad Paraiška gauta ir kad Paraiškai suteiktas numeris arba Paraiška nebus vertinama, Pareiškėjams pateikiama elektroniniu paštu per 3 darbo dienas nuo Paraiškos pateikimo dienos.
 2. Pareiškėjai iki galutinio Paraiškų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pateiktą Paraišką. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad Paraiška atšaukiama, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Komisija jį gauna pateiktą raštu iki Paraiškų pateikimo termino pabaigos.
 3. Konkursas laikomas įvykusiu, kai pateikiama bent viena Paraiška.
 4. Pareiškėjai, rengdami Paraiškas, turi teisę gauti informaciją ir konsultacijas su Konkursu susijusiais klausimais, kurias pagal kompetenciją teikia Konkurso skelbime nurodyti kontaktiniai asmenys. Informacija Pareiškėjams teikiama iki paskutinės Paraiškų pateikimo darbo dienos pabaigos.

KOMISIJOS SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 1. Konkursui pateiktas Paraiškas vertina ir siūlymus dėl Projekto partnerių atrankos teikia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta Integralios pagalbos teikimo Panevėžio rajono savivaldybėje projekto partnerių atrankos komisija (toliau – Komisija), sudaroma iš ne mažiau kaip 3 narių.
 2. Komisijos darbui vadovauja Komisijos pirmininkas, jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas. Komisiją techniškai aptarnauja Komisijos sekretorius, paskirtas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu (toliau – Sekretorius), pasirašęs konfidencialumo pasižadėjimą dėl konkurso informacijos konfidencialumo užtikrinimo, šios informacijos viešo neskelbimo ir neplatinimo (Aprašo 3 priedas). Komisijos sekretorius nėra Komisijos narys.
 3. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais bei šiuo Aprašu.
 4. Komisijos darbo forma yra posėdžiai. Posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Komisijos narių.
 5. Pirmasis Komisijos posėdis šaukiamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo paskutinės nustatytos Paraiškų pateikimo Konkursui dienos.
 6. Pradėdami darbą, Komisijos nariai privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą ir nešališkumo deklaraciją (Aprašo 4 priedas).
 7. Komisijos nariai už konfidencialumo pasižadėjime ir nešališkumo deklaracijoje nustatytų elgesio normų pažeidimus traukiami tarnybinėn arba drausminėn atsakomybėn teisės aktų nustatyta tvarka.
 8. Jeigu yra aplinkybių, galinčių turėti įtakos priimant sprendimą, su tomis aplinkybėmis susijęs (-ę) Komisijos narys (-iai), prieš pradėdamas (-i) nagrinėti Paraiškas, turi nusišalinti, prieš tai pranešęs (-ę) Komisijos pirmininkui. Jeigu Komisijos narys (-iai) nenusišalina, o vėliau dėl to kyla interesų konfliktas, jo (jų) vertinimo rezultatai laikomi negaliojančiais.
 9. Komisijos sprendimai priimami balsuojant posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Kai Komisijos narių balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamą balsą turi Komisijos pirmininko, o jam nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojo balsas.
 10. Komisijos sprendimai įforminami protokolu, kurį pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius. Komisijos posėdžius protokoluoja Sekretorius. Protokolai parengiami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po posėdžio. Komisijos narys turi teisę pareikšti savo atskirąją nuomonę, kuri pridedama prie protokolo.

PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR PARTNERIŲ ATRANKA

 1. Paraiškų vertinimas turi būti atliktas per 3 darbo dienas nuo Paraiškų pateikimo termino pabaigos.
 2. Paraiškų vertinimas susideda iš Paraiškos administracinės atitikties ir kokybės vertinimo.
 3. Paraiškų administracinės atitikties vertinimą atlieka Sekretorius, patikrindamas, ar:

33.1. Paraišką pateikė įstaiga / organizacija, kuri atitinka Aprašo 7 punkte nurodytus reikalavimus;

33.2. Paraiška pateikta iki Konkurso skelbime nurodytos paskutinės Paraiškų pateikimo dienos ir valandos;

33.3. Paraiška pateikta pagal nustatytą formą ir atitinka Aprašo 12 punkte nustatytus reikalavimus;

33.4. Paraiška pasirašyta asmens, turinčio teisę veikti įstaigos / organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens, privataus juridinio ar fizinio asmens vardu;

33.5. Paraiška pateikta kartu su Aprašo 13.1–13.5 papunkčiuose nurodytais dokumentais ar tinkamai patvirtintomis dokumentų kopijomis (Paraiškos priedais).

 1. Jeigu vertinant Paraišką nustatoma, kad ji atitinka ne visus Paraiškos administracinės atitikties vertinimo kriterijus, Komisija raštu kreipiasi į Pareiškėją, prašydama pateikti trūkstamą informaciją ir (ar) dokumentus ir (ar) patikslinti Paraišką, ir nustato patikslinimų pateikimo terminą. Šis terminas negali būti ilgesnis kaip 3 darbo dienos.
 2. Nepateikus prašomos informacijos, Komisija priima sprendimą atmesti Paraišką dėl administracinės atitikties vertinimo kriterijų neatitikimo, neatliekant Paraiškos kokybės vertinimo. Apie tai per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo Komisija informuoja Pareiškėją raštu, nurodydama Paraiškos atmetimo priežastis.
 3. Paraiškos, kurių administracinė atitiktis įvertinta teigiamai, t. y. Paraiškos atitinka visus administracinės atitikties vertinimo kriterijus, perduodamos Komisijai jų kokybei įvertinti.
 4. Paraiškų kokybės vertinimas atliekamas užpildant Vertinimo anketą. Kiekvienos Paraiškos kokybę vertina visi Komisijos nariai, išskyrus Sekretorių.
 5. Komisija, vertindama kokybę, taip pat turi teisę priimti sprendimą atmesti Paraišką, jei:

38.1. Paraiškoje arba kartu teikiamuose dokumentuose pateikė klaidinančią arba melagingą informaciją;

38.2. įstaiga / organizacija bandė gauti konfidencialią informaciją arba daryti įtaką Komisijos nariams.

 1. Atliekant Paraiškų vertinimą, Paraiškos vertinamos balais. Didžiausia galima skirti balų suma – 50 balų. Įstaigos / organizacijos, kurių Paraiškos surinko 15 ir mažiau balų, nesiūlomos įtraukti į Projekto partnerius.
 2. Skaičiuojant Paraiškai suteiktą balą, yra skaičiuojamas visų Komisijos narių skirtų balų vidurkis.
 3. Komisijos sprendimu gali būti pasirenkamas daugiau nei vienas Projekto partneris.
 4. Projekto partnerių atrankos rezultatai įforminami Komisijos posėdžio protokolu (toliau – protokolas), kuriame nurodoma, kad Projekto partneriai atrinkti vadovaujantis šiuo Aprašu ir atitinka Veiksmų plano 13.1–13.2 papunkčiuose nurodytos reikalavimus. Protokolo kopija raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis pateikiama ESFA.
 5. Per 3 darbo dienas nuo Komisijos sprendimo dėl Partnerių atrankos, apie jį yra informuojami partneriai, o informacija paskelbiama savivaldybės internetinėje svetainėje www.panrs.lt.
 6. Su atranką laimėjusiais partneriais Savivaldybės administracija sudaro jungtinės veiklos sutartį, kurioje nustato tarpusavio teises ir pareigas įgyvendinant Projektą.
 7. Neatrinkti partneriai per 3 darbo dienas informuojami raštu, nurodant tokio sprendimo priėmimo priežastis ir apskundimo tvarką.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Komisijos posėdžio darbo organizavimo procedūrinius klausimus, nenumatytus šiame Apraše, sprendžia Komisijos pirmininkas.
 2. Teikiančios Paraiškas įstaigos / organizacijos yra atsakingos už teikiamų dokumentų ir duomenų teisingumą.
 3. Komisijos veiklos dokumentai (posėdžių protokolai, susirašinėjimo medžiaga, kiti dokumentai) saugomi Savivaldybės administracijoje Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

Integralios pagalbos teikimo Panevėžio rajono savivaldybėje projekto partnerių atrankos tvarkos aprašas

 


Socialinės paramos skyriaus informacija