Panevėžio rajono vietos veiklos grupė (VVG) paskelbė kvietimus teikti vietos projektų paraiškas pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Panevėžio rajono 2016–2023 metų vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemones / priemonių veiklos sritis:

„Gyventojų aktyvumo, verslumo iniciatyvų skatinimas, krašto tradicijų puoselėjimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 (kvietimas Nr. 23).

Remiamos veiklos, skatinančios gyventojų verslumo iniciatyvas, taip pat veiklos, kurios padeda integruoti jaunus žmones į bendruomenės gyvenimą ir sukuria įvairiapusę jaunų žmonių saviraišką užtikrinančias sąlygas. Parama teikiama ir kaimo organizacijų inicijuojamai visai bendruomenei svarbiai kultūrinei ir socialinei veiklai. Priemone skatinamas ir viešojo sektoriaus organizacijų bendradarbiavimas (inovacijų, verslumo ir kt. srityse), dalijimasis gerąja patirtimi.

Tinkami vietos projektų vykdytojai – Panevėžio rajone registruotos nevyriausybinės organizacijos (bendruomeninės organizacijos ir kitos nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijos), Panevėžio rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos.

Didžiausia galima parama – iki 14 995,00 Eur. Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis – iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.

„NVO ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 (kvietimas Nr. 24).

Remiamos įvairių paslaugų (švietimo, kultūros, sporto, aplinkos tvarkymo, namų priežiūros, smulkių žemės sklypų įdirbimo, buitinių paslaugų ir kt.) kaimo gyventojams teikimo veiklos, produktų kūrimas ir plėtra. Veiklų ir paslaugų, susijusių su turiningu laisvalaikiu ir aktyviu poilsiu, kūrimas ir plėtra (laisvalaikio užimtumo, sporto veiklos, kultūros veiklos organizavimo paslaugų teikimas). Turizmą skatinančių veiklų kūrimas ir plėtra, įskaitant edukacinių programų vykdymą, kulinarinio paveldo ir tradicijų puoselėjimą (turizmo maršrutų, edukacinių programų, tradicinio paveldo produktų vystymo veiklos organizavimas). Paslaugų ne vietos gyventojams kūrimas ir plėtra ar jų prieinamumo ir kokybės gerinimo veiklos.

Priemonė skirta naujoms darbo vietoms kurti.

Tinkami vietos projektų vykdytojai – viešieji juridiniai asmenys (Panevėžio rajone registruotos NVO (bendruomeninės organizacijos ir kitos nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijos).

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti – 100 000,00 Eur. Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis – iki 95 proc.

Daugiau informacijos apie paramą skelbiama Panevėžio rajono vietos veiklos grupės interneto svetainėje http://panvvg.lt/?p=9728 taip pat www.nma.lt.

Nemokama informacija ir konsultacijos apie kvietimus teikti vietos projektus ar jų įgyvendinimą teikiama Panevėžio rajono vietos veiklos grupės biure adresu J. Žemgulio g. 46 (106 kab.), Panevėžys, tel. (8 45) 46 01 69 arba el. paštu panvvg@gmail.com

Paraiškos renkamos iki 2021 m. kovo 5 d. 16.00 val.


 Panevėžio rajono VVG informacija

image_print