Panevėžio rajono savivaldybė skelbia konkursą Panevėžio rajono Liūdynės kultūros centro direktoriaus pareigoms užimti

image_print

Panevėžio rajono savivaldybė skelbia  informaciją  apie  Viešojo valdymo agentūros interneto svetainėje paskelbtą  konkursą Panevėžio rajono Liūdynės kultūros centro direktoriaus pareigoms užimti.

Įstaigos pavadinimas – Panevėžio rajono Liūdynės kultūros centras, teisinė forma – biudžetinė įstaiga, buveinė – Panevėžio r. Velžio sen., Liūdynės k., Ramioji g. 2, Panevėžys, kodas – 288212720.

Su įstaigos vadovu sudaroma terminuota darbo sutartis penkeriems metams. Kadencijų skaičius neribojamas. Darbo užmokestis – pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas, atsižvelgiant į turimą vadovaujamo darbo stažą (koeficientas 9,1–11,34 pareiginės algos baziniais dydžiais). Mokama pareiginės algos kintamoji dalis, atsižvelgiant į metinio veiklos vertinimo rezultatus.

   

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 1. Panevėžio rajono Liūdynės kultūros centro (toliau – Centras) direktoriaus (toliau – direktorius) pareigybė priskiriama biudžetinių įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų, kurių pareigybės priskiriamos A (A1 ar A2) lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti, grupę.
 2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją arba aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą ir profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus humanitarinių mokslų, socialinių mokslų, ugdymo mokslų, menų studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį kultūros srityje arba verslo ir viešosios vadybos mokslų, teisės studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį kultūros srityje veikiančiai įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams;

3.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymą, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-884 „Dėl Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisyklių patvirtinimo“ bei kitus su kultūros centro administravimu ir veikla  susijusius teisės aktus ir gebėti juos taikyti;

3.3. išmanyti dokumentų valdymą reglamentuojančius teisės aktus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

3.4. mokėti lietuvių kalbą trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarime Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, patvirtintame Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų nustatymo ir jų taikymo apraše;

3.5. mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);

3.6. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint), vaizdo konferencijoms skirtomis programomis (Zoom, Teams);

3.7. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatyme.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. organizuoja ir vadovauja Centro darbui, atsako už Centrui nurodytų tikslų, uždavinių ir pareigų vykdymą, užtikrina Centro vidaus kontrolę;

4.2. inicijuoja Centro veiklos programų ir planų rengimą, rengia kultūros programų projektus ir organizuoja jų įgyvendinimą, teikia savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai tvirtinti Centro metinių ataskaitų rinkinį, Centro veiklos nuostatus, jų pakeitimus;  

4.3. formuoja Centro biudžetą, užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, atsako, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami finansinių ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi, Centro vardu pasirašo bankų ir finansų dokumentus, atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose;

4.4. planuoja įstaigos žmogiškuosius, materialiuosius ir finansinius išteklius, atsako už jų panaudojimą ir vykdo su tuo susijusias funkcijas;       

4.5. organizuoja vietos gyventojų kultūros ugdymą ir puoselėjimą, etninės kultūros globą bei jos skleidimą:

4.5.1. skatina meno mėgėjų, liaudies meno ir amatų plėtrą, įgyvendina kultūrines edukacijas ir neformaliojo švietimo veiklas;

4.5.2. suteikia galimybes kiekvienam gyventojui pagal jo sugebėjimus ir norus dalyvauti kultūros vertybių puoselėjimo ir jų kūrimo procese;

4.5.3. propaguoja profesionalųjį meną;

4.5.5. koordinuoja Centro meno kolektyvų bei vietos gyventojų dalyvavimą rajono ir šalies renginiuose;

4.6. įgyvendinant kultūrinės ir edukacinės veiklos programas bei projektus bendradarbiauja su seniūnija, gyventojų bendruomenėmis, švietimo bei kitomis įstaigomis, informuoja policiją apie masinius renginius, poilsio vakarus ir kitus renginius;

4.7. tvirtina Centro pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, ir pagal patvirtintą darbo užmokesčio fondą teisės aktų nustatyta tvarka nustato pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus,  rengia ir tvirtina pareigybių aprašymus;

4.8. teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo darbuotojus, skatina už gerą darbą, skiria drausmines nuobaudas, sudaro sąlygas darbuotojams tobulintis ir kelti kvalifikaciją,  organizuoja darbuotojų kasmetinį veiklos vertinimą, nustato metines veiklos užduotis, sprendžia kitus personalo valdymo klausimus;

4.9. rengia ir tvirtina Centro darbo tvarkos taisykles, darbo apmokėjimo sistemą ir kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;

4.10. leidžia įsakymus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą, duoda nurodymus, privalomus visiems darbuotojams;

4.11. nustatyta tvarka organizuoja prekių ir paslaugų viešuosius pirkimus;

4.12. kuria darbui palankų mikroklimatą, rūpinasi demokratiniais Centro bendruomenės santykiais, užtikrina sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

4.13. užtikrina darbuotojams saugias darbo sąlygas, organizuoja civilinę ir priešgaisrinę saugą, kontroliuoja darbo tvarkos taisyklių bei saugos ir sveikatos darbe norminių reikalavimų laikymąsi, organizuoja darbuotojų instruktavimą darbo ir priešgaisrinės saugos klausimais;

4.14. atstovauja Centrui teisme, kitose įstaigose ir institucijoje, įvairiuose posėdžiuose, pasitarimuose, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

4.15. reklamuoja Centrą ir jo renginius rajone, šalyje bei užsienyje;

4.16. Centro vardu sudaro ir pasirašo sutartis su fiziniais ir (ar) juridiniais asmenimis Centro veiklos klausimais ar įgalioja kitą darbuotoją tai atlikti;

4.17. užtikrina, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo;

4.18. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus ir rengia atsakymus į juos;

4.19. užtikrina Centro dokumentų valdymą, jų saugojimą ir archyvo tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka;

4.20. užtikrina su Centro veikla susijusių įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Kultūros ministro įsakymų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus pavedimų įgyvendinimą;

4.21. vykdo kitas Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatyme nurodytas funkcijas bei savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos ar jos įgalioto asmens pavedimus, atitinkančius įstaigos tikslus ir funkcijas, ir turi kitų teisių ir pareigų, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, kitiems teisės aktams;

4.22. yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės merui ir atskaitingas savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai ir Savivaldybės merui;

4.23. už pareigų netinkamą vykdymą ar jų nevykdymą, už padarytą materialinę žalą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Atrankos metodas – testas žodžiu (pokalbis).

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą www.vtd.lt pateikia šiuos dokumentus:

 1. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. gyvenimo aprašymą;
 5. vadovaujamo darbo patirtį pagrindžiantį dokumentą;
 6. užsienio kalbos mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją;
 7. užpildytą Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos pretendento anketą;
 8. Nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos centrų įstatyme, atitikties deklaraciją.

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų  (iki 2023 m. liepos 26 d.) nuo skelbimo Viešojo valdymo agentūros svetainėje dienos (konkursas paskelbtas 2023 m. liepos 12 d.).             

Skelbimo Nr. 89550.

Informacija apie konkursą teikiama  Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Personalo  administravimo  skyriuje, tel. (8 45) 50 37 24, el. p. [email protected]


Savivaldybės meras  Antanas Pocius