Paveldas

Dėl Kultūros paveldo centro ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinių skyrių 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planų

Informuojame, kad Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2021 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. Į-323 „Dėl darbo grupės 2022 m. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų ir kilnojamųjų kultūros vertybių aprašo projektų rengimo planams parengti sudarymo“ sudaryta darbo grupė išnagrinėjo Lietuvos Respublikos savivaldybių, tradicinių religinių bendrijų ir bendruomenių, kultūros paveldo objektų savininkų, valdytojų, Departamento teritorinių skyrių, Kultūros paveldo centro ir kitų institucijų siūlymus dėl apskaitos dokumentų projektų rengimo 2022 metais. Darbo grupė, vadovaudamasi Departamento metinių kultūros vertybių apskaitos…

Skaityti


Europos paveldo dienos Panevėžio rajone

Rugsėjo 25-osios rytą  žygeiviai rinkosi į Europos paveldo dienų žygį prie Nauradų akmens. Susirinkusius pasveikino Naujamiesčio seniūnas Jonas Sankaitis, rajono Savivaldybės vicemeras Antanas Pocius paskelbė startą.  Virš 60 žygeivių laukų, miškų keliukais pradėjo žygį. Dešiniuoju Liberiškio tvenkinio krantu pasiekė Liberiškį. Už tilto per Šuoją pasitiko senas akmeninis Liberiškio dvaro rūsys, tolėliau tvartas su nuostabiu fasadu. Prie dvarininko namo trumpai papasakota jo istorija. Per ŽŪB teritoriją, kur išlikęs dvaro sandėlys, arklidė ir kt. pastatai, žygeiviai pasiekė Liberiškio dvaro liepų alėją. Seniūnijos darbuotojai įdėjo daug pastangų, kad prikeltų šį gamtos paminklą naujam…

Skaityti


Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (II) 2021-09-20 nuotolinis posėdis

2021 m. rugsėjo mėn. 20 d. 9 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje numatoma svarstyti: Darbotvarkė: 1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Ignalinos kultūros centro sienų tapybos–sgrafito „Gamtos pasaulyje“ (u. k. 46284), Ignalinos r. sav., Ignalinos sen., Ignalinos m., Ateities g. 43, apsaugos suteikimo ir įrašymo į Kultūros vertybių registrą. Papildoma informacija: Rengėjas – Kultūros paveldo centras. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektu siūloma, remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, surinkta archyvine medžiaga ir publikacijomis,…

SkaitytiCivilinė sauga

Civilinė sauga

Dokumentai

Panevėžio rajono savivaldybės 2022 metų civilinės saugos būklės kompleksinių (planinių) patikrinimų planas

Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2022 metų civilinės saugos būklės kompleksinių (planinių) patikrinimų plano patvirtinimo (2022-01-18 Nr. A-35)

Skaityti


Informacija apie pavojingąjį objektą

Informacija apie pavojingąjį objektą

SkaitytiVisi dokumentai

Rekomendacijos

Metodinės rekomendacijos žemės ūkio subjektams ekstremalios situacijos atveju

Metodinės rekomendacijos žemės ūkio subjektams ekstremalios situacijos atveju

Skaityti


Civilinės saugos rekomendacijos, kaip elgtis gavus įtartiną laišką ar paketą su milteliais ir jiems išsibarsčius

1. Gavus įtartiną laišką ar paketą su milteliais ir jiems išsibarsčius: 1.1. nekratykite, nepurtykite, neprakirpkite ir neišimkite laiško ar paketo turinio; 1.2. nebandykite valyti miltelių, jų uostyti, liesti; 1.3. išjunkite ventiliatorius ir pastato oro kondicionavimo sistemą; 1.4. užsimaukite apsaugines pirštines; 1.5. nedelsdami uždenkite išsibarsčiusius miltelius drabužiais, popieriumi, šiukšlių dėže ar kt.; 1.6. išeikite iš patalpos ir sandariai uždarykite duris ir langus arba aptverkite vietovę, kurioje rastas įtartinas laiškas ar paketas, neleiskite įeiti kitiems asmenims; 1.7. nusiplaukite rankas su muilu; 1.8. kuo greičiau nusivilkite užterštus drabužius ir sudėkite juos į…

Skaityti


Civilinės saugos rekomendacijos, kaip elgtis kilus oro pavojui

1. Kilus oro pavojaus (tiesioginei priešo užpuolimo) grėsmei: 1.1. klausykite pranešimų per Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos programą; 1.2. nepasiduokite panikai, perspėkite artimuosius, kaimynus; 1.3. išjunkite iš elektros tinklo nenaudojamus elektros prietaisus, dujas ir vandenį; 1.4. su savimi pasiimkite dokumentus, pinigus, maisto produktų, vandens, turimas asmeninės apsaugos priemones, būtiniausių vaistų, apsirenkite ir skubėkite į artimiausią kolektyvinės apsaugos statinį ar kitą priedangą; 1.5. jei liekate namuose, imkitės apsaugos priemonių: užgesinkite šviesą, užtraukite užuolaidas, lipnia juosta ar kt. apklijuokite langų stiklus, įsiveskite į vidų savo augintinius,…

SkaitytiVisos rekomendacijos

Žemės ūkis

Žemės ūkis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

1. Žemės ūkio ministro 2016-05-03 įsakymu Nr. 3D-278 pripažintas netekusiu galios Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos 1997 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. 582 „Dėl techninių reikalavimų patvirtinimo“, kuriuo buvo patvirtinti Fizinių asmenų surinktų traktorių, savaeigių žemės ūkio mašinų ir traktorių priekabų, naudojant serijinės gamybos technikos agregatus, junginius ir detales, konstrukcijos techniniai reikalavimai. Įsakymas įsigalioja 2016-07-01. Nuo šios datos savadarbės traktorių priekabos nebus registruojamos. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d8da437010fa11e6acc9d34f3feceabc

2. Žemės ūkio ministro 2016-05-03 įsakymu Nr. 3D-277 yra pakeistos Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisykles. Registravimo taisyklės pakeistos siekiant jas suderinti su kitais pasikeitusiais Lietuvos ir ES teisės aktais. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/32775a9010fa11e6acc9d34f3feceabc.

Valstybinės rinkliavos gavėjas:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos

Mokesčio kodas: 53066

Valstybės rinkliavų dydžiai:

1. Valstybinio numerio ženklo išdavimas – 10 eur.

2. Naujo arba naujai įvežto į Lietuvos Respubliką traktoriaus ar priekabos įregistravimas – 17 eur.

3. Duomenų keitimas (perregistravimas nuo vieno technikos savininko kitam) – 15 eur.

4. Registracijos liudijimo dublikato išdavimas vietoj sugadinto – 7,5 eur.

5. Techninė apžiūra traktoriui – 6,8 eur.

6. Techninė apžiūra priekabai – 5,5 eur.

7. Už kiekvieną išvykimą atlikti traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninę apžiūrą ne pagal grafiką papildomai imama 9,9 euro valstybės rinkliava .

8. Techninės apžiūros talono dublikato išdavimas –  4,2 eur.

PASTABA: registracijos liudijimo dublikato išdavimas vietoj pamesto traktuojama kaip registro duomenų keitimas ir kainuoja  15 eur.

NORINTIEMS ĮREGISTRUOTI TRAKTORIUS, SAVAEIGES IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINAS BEI JŲ PRIEKABAS
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006m. kovo 14d. nutarimu Nr.247 “Dėl Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo�, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras 2006m. spalio 02d. įsakymu Nr. 3D-384 patvirtino traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisykles. Pagal šių taisyklių nuostatus registruojami:
1. traktoriai, apibrėžti Žemės ir miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir prikabinamųjų mašinų atitikties įvertinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-685;
2. savaeigės žemės ūkio mašinos – savaeigiai javų, cukrinių runkelių, linų, uogų ir kiti savaeigiai kombainai, taip pat šienapjovės, smulkintuvai ir augalų purkštuvai;
3. savaeigės mašinos – ratiniai ir vikšriniai ekskavatoriai, krautuvai, savaeigiai kranai, greideriai, vikšriniai buldozeriai, grunto tankintuvai, kelių frezeriai, asfalto klotuvai, plentvoliai, vikšriniai vamzdžių klotuvai, poliakalės, kelių ženklinimo mašinos, medvežės, miško kirtimo mašinos, gatvių priežiūros mašinos, motorinės rogės, keturračiai motociklai ir kitos savaeigės mašinos, kurių variklio galia viršija 8 kw;
4. priekabos ir puspriekabės – traktorių priekabos, apibrėžtos Žemės ir miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir prikabinamųjų mašinų atitikties įvertinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-685, savadarbės priekabos ir puspriekabės, medvežės priekabos, cisterninės priekabos, savikrovės priekabos, srutvežiai, prikabinamosios platformos ir krovininių transporto priemonių priekabos, eksploatuojamos su traktoriais. Pagal šias taisykles gali būti registruojamos krovininių transporto priemonių priekabos, jeigu jų prikabinimo įtaisai tinka agreguoti su ratiniais arba vikšriniais traktoriais

TRAKTORIAMS ĮREGISTRUOTI, PERREGISTRUOTI PATEIKIAMI ŠIE DOKUMENTAI:
1. Registravimo prašymas. Jį užpildo savivaldybės darbuotojas, atliekantis registravimo procedūrą. Registravimo prašymą pasirašo traktorių registruojantis asmuo.

2. Registruojant traktorių savaeigę ir žemės ūkio mašiną ar traktorinę priekabą (toliau traktorius) kartu su registravimo prašymu pateikiami:
2.1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
2.2. atstovavimą patvirtinantis dokumentas (notariškai patvirtintas įgaliojimas), kai traktorių registruoja savininko atstovas;
2.3. ankstesnę traktoriaus registraciją patvirtinantis dokumentas, išduotas Lietuvoje arba užsienyje, kai registruojamas naudotas traktorius.
2.3.1. kai registruojamas iš užsienio įvežtas naudotas traktorius, kuris užsienyje nebuvo registruotas ir nepateikiamas užsienyje išduotas registravimo dokumentas, pateikiami traktoriaus įsigijimo užsienyje dokumentai arba šalies, kurioje įsigytas traktorius, kompetentingų institucijų patvirtinimas, kad traktorius nebuvo registruotas. Jeigu nepateikiami ir tokie dokumentai, tada traktorių pirmiausia privalo įregistruoti jį įvežęs asmuo.
2.4. dokumentai, patvirtinantys traktoriaus nuosavybės faktą. Šiais dokumentais gali būti pirkimo-pardavimo sutartis arba pardavėjo išduota sąskaita faktūra arba PVM sąskaita faktūra ir mokėjimo dokumentas: banko pavedimas, kasos pajamų orderio kvitas, kasos aparato čekis. Tuo atveju, kai už traktorių neapmokėta visa pirkimo sutartyje, sąskaitoje faktūroje arba PVM sąskaitoje faktūroje numatyta suma, bet pateikiamas traktoriaus perdavimo – priėmimo aktas, traktorius laikomas įgytu, jeigu pirkimo-pardavimo sutartis nenustato ko kita; Kai traktoriaus pardavėjas ir pirkėjas yra fiziniai asmenys ir kreipiasi į savivaldybės administraciją kartu, vietoj aukščiau išvardytų dokumentų jie gali sudaryti pirkimo pardavimo sutartį (forma pridedama) .
2.5. įregistruojant naują traktorių – techninius duomenis ir techninę atitiktį patvirtinantys dokumentai: atitikties sertifikatas, be kitų techninių duomenų, patvirtinantis, kad ratinio traktoriaus variklis atitinka išmetamųjų teršalų ribojimo reikalavimus, numatytus Atitikties įvertinimo taisyklėse;
2.6. įregistruojant naują savaeigę žemės ūkio, kitą savaeigę mašiną arba priekabą – dokumentas, patvirtinantis techninius duomenis (kad savaeigė žemės ūkio, kita savaeigė mašina ar priekaba atitinka esminius sveikatos ir saugos reikalavimus (atitikties deklaracija). Nesant atitikties deklaracijos, duomenų tikrinimo metu tikrinama, ar mašina turi CE ženklą. Taip pat, kad ji atitinka išmetamų teršalų ribojimo reikalavimus, numatytus Ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių tipo patvirtinimo ir teršalų išmetimo ribojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymu Nr.5 (Žin., 2003, Nr. 86-3913; 2005, Nr. 68-2458). Nesant tokio dokumento, atitiktis išmetamų teršalų ribojimo reikalavimams nustatoma traktoriaus duomenų tikrinimo metu);
2.7. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas;
2.8. dokumentai apie sumokėtą valstybės rinkliavą
2.9. Įregistruojant traktorių, buvusį registruotą užsienyje, pateikiamas užsienyje išduotas valstybinis numerio ženklas. Lietuvoje registruotam traktoriui numerio ženklas lieka tas pats, išskyrus tą atvejį jeigu numerio ženklo raidės ne Lietuvių kalba.
3. Įregistruojant kitos savivaldybės teritorijoje esantį traktorių arba keičiant jo registro duomenis, traktoriaus duomenis patikrina savivaldybės darbuotojas pagal traktoriaus buvimo vietą. Šiuo atveju išduodama pažyma apie traktoriaus techninių ir eksploatacinių duomenų tikrinimą. Pažyma galioja 1 mėnesį.

TRAKTORIŲ IŠREGISTRAVIMAS
Traktoriaus savininkas arba registruojantis asmuo privalo kreiptis į savivaldybės administaciją dėl traktoriaus išregistravimo, kai:
1. Numato traktoriaus toliau neeksploatuoti (traktorių nurašo);
2. Traktorius parduodamas ar kitu būdu perduodamas užsienyje gyvenančiam fiziniam asmeniui ar užsienyje esančiam juridiniam asmeniui;
3. Traktoriaus savininkas išvyksta gyventi į užsienį.

Visos priemonės įregistruojamos, perregistruojamos, patikrinus gamyklinius numerius bei kitus duomenis jų buvimo vietoje.

KUR KREIPTIS PANEVĖŽIO MIESTO IR RAJONO GYVENTOJAMS

Į Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistą Arvydą Paukštę, 307 kab., Vasario 16-ios Nr.27, Panevėžys, tel.: 8-45-582506, mob.: 8 612 73951.

Dokumentai žemės ūkio technikos registravimui priimami kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį nuo 8.00 iki 12.00 val.

MELIORACIJA

 1. Asociacijos steigėjais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys ir (ar) juridiniai asmenys, sudarę asociacijos steigimo sutartį. Minimalus asociacijos steigėjų skaičius yra trys.
 2. Asociacijos steigimo sutartį pasirašo visi steigėjai.
 3. Visi asociacijos steigėjai nuo asociacijos įregistravimo juridinių asmenų registre tampa jos nariais.
 4. Asociacijos steigėjai iki asociacijos įregistravimo juridinių asmenų registre parengia įstatų projektą ir sušaukia steigiamąjį susirinkimą, kuriame priimami įstatai ir sudaromas bent vienas valdymo organas.
 5. Steigiamos asociacijos vardu veikia steigimo sutartyje nurodytas arba steigiamojo susirinkimo įgaliotas asmuo.

Asociacijos steigimo sutartis

 1. Asociacijos steigimo sutartyje turi būti nurodyta:
  1. steigėjai (fizinių asmenų vardai, pavardės, asmens kodai ir adresai; juridinių asmenų pavadinimai, buveinės, kodai; steigėjų atstovų vardai ir pavardės ar pavadinimai, asmens kodai);
  2. steigiamos asociacijos pavadinimas;
  3. steigimo sutarties sudarymo data.
 2. Asociacijos steigimo sutartyje taip pat gali būti nurodyta:
  1. steigėjų turtiniai ir neturtiniai įsipareigojimai, jų vykdymo tvarka ir terminai;
  2. steigimo išlaidų kompensavimo tvarka;
  3. ginčų tarp steigėjų sprendimo tvarka;
  4. asmenys, kurie turi teisę atstovauti steigiamai asociacijai, jų teisės ir įgaliojimai;
  5. steigiamojo susirinkimo sušaukimo ir jo sprendimų priėmimo tvarka;
  6. kitos šiam ir kitiems įstatymams neprieštaraujančios nuostatos.

Asociacijos registravimas ir juridinių asmenų registro duomenys

 1. Asociacija teisės aktų nustatyta tvarka turi būti įregistruota juridinių asmenų registre.
 2. Asociaciją registruoti galima, jei sudaryta steigimo sutartis, sušauktas asociacijos steigiamasis susirinkimas, priimti asociacijos įstatai ir sudarytas bent vienas valdymo organas bei įvykdytos kitos steigimo sutartyje nurodytos prievolės.
 3. Asociacijai įregistruoti juridinių asmenų registre šiam registrui pateikiami steigimo sutartis, asociacijos įstatai ir kiti Civilinio kodekso 2.64 straipsnyje nurodyti dokumentai.
 4. Asociacija laikoma įsteigta nuo įregistravimo juridinių asmenų registre.
 5. Be Civilinio kodekso 2.66 straipsnyje išvardintų duomenų, juridinių asmenų registre nurodomi šie asociacijos duomenys:
  1. veiklos laikotarpis, jei jis yra ribotas;
  2. fizinių metų pradžios ir pabaigos datos.


Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus informacija


Renginiai

SPORTO RENGINIAI

PANEVĖŽIO RAJONO SENIŪNIJŲ ŽAIDYNIŲ VYRŲ KREPŠINIO 3 PRIEŠ 3 TAURĖS VARŽYBŲ NUOSTATAI

I. TIKSLAS Populiarinti judriuosius žaidimus Panevėžio rajone, kelti sportininkų meistriškumą ir išaiškinti geriausias Panevėžio rajono vyrų krepšinio 3 prieš 3 komandas.   II. VIETA IR LAIKAS Panevėžio rajono seniūnijų žaidynių vyrų krepšinio 3 prieš 3 taurės varžybos vykdomos 2013 m. gruodžio 7 d. Berčiūnų pagrindinės mokyklos sporto salėje. Varžybų pradžia: I grupė – 10.00 val., II grupė – 14.00 val.   III. DALYVIAI, KOMANDOS SUDĖTIS Varžybos komandinės, komandų skaičius neribojamas. Komandos sudėtį sudaro 3 žaidėjai, 1 atsarginis žaidėjas ir komandos vadovas-treneris. Varžybų dalyviai – tik gyvenantys arba dirbantys Panevėžio rajone sportininkai. Komandos skirstomos į amžiaus…

Skaityti


PANEVĖŽIO RAJONO SENIŪNIJŲ ŽAIDYNIŲ SALĖS FUTBOLO TAURĖS VARŽYBŲ NUOSTATAI

I. TIKSLAS Populiarinti futbolą Panevėžio rajone, kelti sportininkų meistriškumą ir išaiškinti geriausias Panevėžio rajono salės futbolo komandas.   II. VIETA IR LAIKAS Panevėžio rajono seniūnijų žaidynių salės futbolo taurės varžybos vykdomos 2013 m. lapkričio 23 d. Ramygalos gimnazijos sporto salėje. Varžybų pradžia 10.00 val.   III. DALYVIAI, KOMANDOS SUDĖTIS Varžybos komandinės, komandų skaičius neribojamas. Komandos sudėtį sudaro 8 sportininkai ir komandos vadovas-treneris. Varžybų dalyviai – tik gyvenantys arba dirbantys Panevėžio rajone sportininkai. Varžybų dalyvių amžius nereglamentuojamas.   IV. PARAIŠKOS Komandų registracijos pradžia 9.30 val. Komandų vadovai teisėjų…

Skaityti


LIETUVOS KŪNO KULTŪROS ŽENKLO NORMATYVŲ LAIKYMO VARŽYBŲ NUOSTATAI

PATVIRTINTA Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. spalio  3    d. įsakymu Nr. A-924   LIETUVOS KŪNO KULTŪROS ŽENKLO NORMATYVŲ LAIKYMO VARŽYBŲ NUOSTATAI   I. TIKSLAS   Varžybų tikslas – dalyvaujant kūno kultūros ženklo sąjūdyje ir laisvo pasirinkimo teise įgyjant judėjimo mokėjimus bei įgūdžius, lavinti mokinių įgimtus fizinius gebėjimus, padėti jiems patirti judėjimo džiaugsmą, stiprinti sveikatą, ugdytis savigarbą, skatinti domėtis savo fiziniu pajėgumu ir jį stiprinti, ugdyti asmeninę kūno kultūrą.   II. VIETA IR LAIKAS                  Varžybos vykdomos 2013 m. spalio 10 d. 10 val. Ramygalos gimnazijoje. Paraiškos, patvirtintos mokyklos…

Skaityti


Panevėžio rajono seniūnijų vyrų tinklinio taurės varžybos

I. TIKSLAS 1. Populiarinti tinklinį Panevėžio rajone, kelti sportininkų meistriškumą ir išaiškinti geriausias Panevėžio rajono vyrų tinklinio komandas. II. VIETA IR LAIKAS 2. Panevėžio rajono seniūnijų vyrų tinklinio taurės varžybos vykdomos 2019 m. vasario 23 d. Ramygalos gimnazijos sporto salėje. Varžybų pradžia 10.00 val. III. DALYVIAI, KOMANDOS SUDĖTIS 3. Varžybos komandinės, komandų skaičius neribojamas. Komandos sudėtį sudaro 8 sportininkai ir komandos vadovas-treneris. Varžybų dalyviai – tik gyvenantys arba dirbantys Panevėžio rajone sportininkai. Varžybų dalyvių amžius nereglamentuojamas. IV. PARAIŠKOS 4. Komandų registracijos pradžia 9.30 val. Komandų vadovai teisėjų kolegijai…

Skaityti


Smilgių seniūnijos atviras vyrų krepšinio 3 prieš 3 turnyras „Dar žaisk“

I. TIKSLAS 1. Pakviesti vidutinio ir vyresnio amžiaus krepšinio mėgėjus aktyviai sportuoti, užmegzti draugiškus ryšius su kitomis krepšinio komandomis. II. VIETA IR LAIKAS 2. Smilgių seniūnijos atviras vyrų krepšinio 3 prieš 3 turnyras „Dar žaisk“ vykdomas 2019 m. kovo 2 d. Smilgių gimnazijos sporto salėje. Varžybų pradžia 10.00 val. III. DALYVIAI, KOMANDOS SUDĖTIS 3. Varžybos komandinės, komandų skaičius neribojamas. Komandos sudėtį sudaro 4 sportininkai ir komandos vadovas. Varžybų dalyviai – vyrai, gim. 1989 m. ir vyresni. IV. PARAIŠKOS 4. Komandų registracijos pradžia 9.30 val. Komandų vadovai teisėjų kolegijai pateikia komandos paraiškas. Nesant gydytojo vizos, sportininkai paraiškoje…

Skaityti


Panevėžio rajono seniūnijų stalo teniso taurės varžybų nuostatai

I. TIKSLAS 1. Populiarinti stalo tenisą Panevėžio rajone, kelti sportininkų meistriškumą ir išaiškinti geriausias rajono stalo teniso komandas.  II. VIETA IR LAIKAS 2. Panevėžio rajono seniūnijų stalo teniso taurės varžybos vykdomos 2019 m. sausio 26 d. Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos sporto salėje. Varžybų pradžia 10.00 val. III. DALYVIAI, KOMANDOS SUDĖTIS 3. Varžybos komandinės, komandų skaičius ir dalyvių amžius neribojamas. Komandos sudėtį sudaro 2 vyrai, 1 moteris ir komandos vadovas. 4. Asmeninės varžybos. Grupės: vyrai. Dalyvių amžius: 40 m. ir vyresni. 5. Varžybų dalyviai – tik gyvenantys arba dirbantys Panevėžio rajone sportininkai. IV. PARAIŠKOS 6. Registracijos pradžia 9.30…

Skaityti


Panevėžio rajono seniūnijų moterų parko tinklinio 3 prieš 3 taurės varžybų nuostatai

I. TIKSLAS 1. Populiarinti moterų tinklinį Panevėžio rajone, kelti sportininkų meistriškumą ir išaiškinti geriausias Panevėžio rajono moterų parko tinklinio 3 prieš 3 komandas.  II. VIETA IR LAIKAS 2. Panevėžio rajono seniūnijų moterų parko tinklinio 3 prieš 3 taurės varžybos vykdomos 2018 m. birželio 23 d. Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijoje. Varžybų pradžia 10.00 val. III. DALYVIAI, KOMANDOS SUDĖTIS 3. Varžybos komandinės, komandų skaičius neribojamas. Komandos sudėtį sudaro 4 sportininkės ir komandos vadovas. Varžybų dalyvių amžius nereglamentuojamas. 4. Varžybų dalyvės – tik gyvenančios arba dirbančios Panevėžio rajone sportininkės. IV. PARAIŠKOS 5. Komandų registracijos pradžia 9.30…

Skaityti


Panevėžio rajono seniūnijų vyrų parko tinklinio 3 prieš 3 taurės varžybų nuostatai

I. TIKSLAS 1. Populiarinti vyrų tinklinį Panevėžio rajone, kelti sportininkų meistriškumą ir išaiškinti geriausias Panevėžio rajono vyrų parko tinklinio 3 prieš 3 komandas.  II. VIETA IR LAIKAS 2. Panevėžio rajono seniūnijų vyrų parko tinklinio 3 prieš 3 taurės varžybos vykdomos 2018 m. birželio 16 d. Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijoje. Varžybų pradžia 10.00 val. III. DALYVIAI, KOMANDOS SUDĖTIS 3. Varžybos komandinės, komandų skaičius neribojamas. Komandos sudėtį sudaro 4 sportininkai ir komandos vadovas. Varžybų dalyvių amžius nereglamentuojamas. 4. Varžybų dalyviai – tik gyvenantys arba dirbantys Panevėžio rajone sportininkai. IV. PARAIŠKOS 5. Komandų registracijos pradžia 9.30 val.…

Skaityti


Panevėžio rajono seniūnijų šaškių taurės varžybų nuostatai

I. TIKSLAS 1. Populiarinti šaškių žaidimą Panevėžio rajone, kelti sportininkų meistriškumą ir išaiškinti geriausias rajono šaškių komandas. II. VIETA IR LAIKAS 2. Panevėžio rajono seniūnijų šaškių taurės varžybos vykdomos 2018 m. kovo 24 d. Dembavos progimnazijoje. Varžybų pradžia 10 val. III. DALYVIAI, KOMANDOS SUDĖTIS 3. Varžybos komandinės, komandų skaičius neribojamas. Komandos sudėtį sudaro 2 vyrai, 1 moteris ir komandos vadovas. Varžybų dalyviai – tik gyvenantys arba dirbantys Panevėžio rajone sportininkai. IV. PARAIŠKOS 4. Komandų registracijos pradžia 9.30 val. Komandų vadovai teisėjų kolegijai pateikia komandų paraiškas. Nesant gydytojo vizos, sportininkai paraiškoje parašu…

Skaityti


Atviro Smilgių seniūnijos vyrų krepšinio 3 prieš 3 turnyro „Dar žaisk“ nuostatai

I. TIKSLAS 1. Pakviesti vidutinio ir vyresnio amžiaus krepšinio mėgėjus aktyviai sportuoti, užmegzti draugiškus ryšius su kitomis krepšinio komandomis. II. VIETA IR LAIKAS 2. Atviras Smilgių seniūnijos vyrų krepšinio 3 prieš 3 turnyras „Dar žaisk“ vykdomas 2018 m. kovo 17 d. Smilgių gimnazijos sporto salėje. Varžybų pradžia 10.00 val. III. DALYVIAI, KOMANDOS SUDĖTIS 3. Varžybos komandinės, komandų skaičius neribojamas. Komandos sudėtį sudaro 4 sportininkai ir komandos vadovas. Varžybų dalyviai – vyrai, gim. 1988 m. ir vyresni. IV. PARAIŠKOS 4. Komandų registracijos pradžia 9.30 val. Komandų vadovai teisėjų kolegijai pateikia komandos paraiškas. Nesant gydytojo vizos, sportininkai…

SkaitytiJaunimas

JAUNIMAS

Panevėžio rajono jaunimas kviečia prisijungti prie akcijos „Ištark, išgirsk, išsaugok“

Birželio 14-ąją – Gedulo ir vilties dieną – pirmą sykį Panevėžio rajone susitikime akcijoje „Ištark, išgirsk, išsaugok“, kur drauge su kitais Lietuvos miestais ir miesteliais bei nuotoliniais skaitymais iš viso pasaulio sieksime įgarsinti kuo daugiau nuo tremties ir kalinimų nukentėjusių tautiečių vardų ir likimų! Susitikime Birželio 14 d. Velžyje Nevėžio slėnyje ir prisidėkime prie istorijos ir žmonių likimų įgarsinimo! Renginio pradžia 11:45 val., skaitymai trūks nuo 12:00 iki 20:00 val. Kviečiame registruotis skaitymams  www.birzelio14.lt Kviesk prie iniciatyvos prisijungti draugus, artimuosius, kolegas ir padėk sugrąžinti namo tūkstančius mūsų tautiečių likimų.…

Skaityti


Panevėžio rajono jaunimas rinkosi į Jaunimo konferenciją

Gegužės mėn. Panevėžio rajono savivaldybės Jaunimo reikalų taryba organizavo Jaunimo konferenciją, kurioje dalyvavo savivaldybės, jaunimo organizacijų ir jaunimo atstovai iš Panevėžio rajono. Konferencijos metu sveikinimo žodį tarė Panevėžio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Antanas Pocius, kuris jaunimui linkėjo visada siekti savo tikslų ir nepamiršti, kad jaunas žmogus gali nuveikti didelius darbus jaunimo ir visos bendruomenės labui. Jaunimo konferencijoje buvo skaitomi šių dienų kontekste labai aktualūs pranešimai. Psichologas, pastorius Ramūnas Jukna jaunimui kalbėjo apie streso pasireiškimą ir jo valdymą. Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius jaunimui…

Skaityti


Sauliaus Mykolaičio vardo jaunimo dainuojamosios poezijos „Stygos danguj“ konkursas

Kviečiame dalyvauti dainuojamosios poezijos konkurse, kuris vyks 2022 m. gegužės 14 d. 16.00 val., Panevėžio rajono Ramygalos kultūros centre, Vadoklių g. 14, Ramygala,     Panevėžio r.  Konkurse gali dalyvauti 14-29 m. šalies jaunimas. Atliekamos dvi savos kūrybos arba kitų autorių dainos lietuvių kalba. Konkurso tikslas išsaugoti iš Panevėžio regiono kilusio bardo kūrybą, panaudojant ją jaunosios kartos žodžio, muzikinio garso ir estetikos ugdymui, turtinant bręstančios asmenybės vidinį pasaulį. Konkurso nuostatai čia Dalyvio anketa čia

Skaityti


Skelbiama registracija į Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo žemės ūkyje ir verslo įmonėse programą

Panevėžio rajono savivaldybės taryba 2022 m. kovo 31 d. patvirtino Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo žemės ūkyje ir verslo įmonėse programą. Programa skirta jaunimui nuo 14 iki 20 m., kurie yra deklaravę gyvenamąją vietą Panevėžio rajono savivaldybėje. Programos vykdymo terminas – birželio 1– rugpjūčio 31 d. Programos tikslas – sudaryti palankias sąlygas kokybiškam jaunimo užimtumui vasaros atostogų metu didinti Panevėžio rajono savivaldybėje, skatinant jaunimo susidomėjimą žemės ūkiu ir verslu. Programos uždaviniai: didinti jaunimo užimtumą vasaros atostogų metu; pristatyti jaunimui žemės ūkio ir verslo sektorių; gerinti žemės ūkio ir verslo srities profesijų…

Skaityti


Skelbiamas 2022 metų Jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos atrankos ir finansavimo konkursas

Panevėžio rajono savivaldybės administracija skelbia Panevėžio rajono savivaldybės 2022 metų jaunimo politikos įgyvendinimo programos iniciatyvos atrankos ir finansavimo konkursą. Konkurso tikslai: skatinti priemones, kuriomis siekiama didinti jaunų žmonių užimtumą Panevėžio rajone; skatinti jaunus žmones aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje; stiprinti jaunimo iniciatyvą. Konkurso uždaviniai: skatinti naujos neorganizuotos iniciatyvos atsiradimą Panevėžio rajone; mažinti jaunimo socialinę atskirtį; skatinti jaunimo aktyvų dalyvavimą bendruomeninėje, organizacijų ir kitoje visuomeninėje veikloje; skatinti savanorystę. Projektus gali rengti ir paraiškas teikti jaunimo organizacijos,…

Skaityti


Skelbiamas 2022 metų Jaunimo veiklų ir iniciatyvų skatinimo programos projektų rėmimo konkursas

Panevėžio rajono savivaldybės administracija skelbia Panevėžio rajono savivaldybės 2022 metų jaunimo veiklų ir iniciatyvų skatinimo programos projektų rėmimo konkursą. Prioritetinės kryptys: neformalių jaunimo grupių steigimasis ir jų veikla; sąlygų jaunimo laisvalaikiui ir saviraiškai sudarymas; jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų bendradarbiavimas pilietinio ugdymo, prevencijos, jaunimo sveikatos stiprinimo srityse. Teikiamas finansavimui projektas turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų: gerinti jaunimo organizacijų veiklos kokybę; stiprinti Panevėžio rajono jaunimo organizacijų tarybos „Apskritas stalas“ veiklą; teikti pagalbą asmenims, steigiantiems naujas jaunimo…

Skaityti


Kviečiame Panevėžio rajono 14–29 m. jaunuolius registruotis į Jaunimo savanoriškos tarnybos programą

Jaunimo savanoriška tarnyba (JST) – tai intensyvi 6 mėn. trukmės savanorystės programa jauniems žmonėms nuo 14 iki 29 m., kurios metu jaunuoliai vidutiniškai 40 val./ mėnesį* savanoriauja pasirinktoje akredituotoje priimančioje organizacijoje (statusą galite pasitikrinti priimančių organizacijų duomenų bazėje), kartą per mėnesį susitinka su savanorišką veiklą organizuojančios organizacijos paskirtu mentoriumi(e), mokosi įveikti sunkumus, mokosi apmąstyti patirtį bei įvardyti išmokimus, suformuluoti tobulėjimo kryptis. Daugiau apie programą skaitykite  ČIA. Registracija vyksta iki š.m. gruodžio 15 d.  18.00 val. Registracijos anketą rasite ČIA. Savanoriai, kurie įgyvendina daugiau nei 3…

Skaityti


Nuaidėjo renginys „Pagauk dainą 2021“

Ramygalos atviras jaunimo centras kvietė jaunimą spalio 22 d. dalyvauti muzikiniame renginyje „Pagauk dainą 2021“. Nuotaikingame ir juoko kupiname renginyje komandos varžėsi dėl muzikaliausios vardo. Šį vardą pelnė Ramygalos gimnazijos mokinių komanda „Nepagausi“, kuri įrodė, kad geriausiai pažįsta muzikos atlikėjus ir atpažįsta jų kūrinius. Renginio metu komandoms reikėjo ne tik pasitelkti savo klausą ir atmintį, bet ir parodyti vaidybinius sugebėjimus vaizduojant žinomus atlikėjus. Taip pat netrūko užduočių, kai vienu metu teko dainuoti ir atlikti kitus veiksmus. Smagu pasidžiaugti, kad renginys „Pagauk dainą 2021“ kiekvienais metais vis auga ir pritraukia naujų dalyvių. Tokie renginiai…

Skaityti


Kviečiame jaunimą dalyvauti renginyje „Pagauk dainą 2021“

Ramygalos atviras jaunimo centras kviečia jaunimą spalio 22 d. dalyvauti muzikiniame renginyje „Pagauk dainą 2021“. Tai nuotaikingas ir juoko kupinas renginys, kuriame komandos varžysis dėl muzikaliausios vardo. Šį vardą pelnys komanda, geriausiai pažįstanti muzikos atlikėjus ir atpažįstanti jų kūrinius. Renginio laikas: 2021 m. spalio 22 d. 16 val. Renginio vieta: Ramygalos atviras jaunimo centras, Vadoklių g. 14, Ramygala, Panevėžio r. Komandas kviečiame registruotis iki spalio 15 d. Komandą turi sudaryti 5 asmenys. Registruotis el. paštu info@ramygalosajc.lt, nurodant komandos pavadinimą ir dalyvius. Dalyviai ir žiūrovai, vyresni kaip 16 metų, privalo turėti galimybių pasus. Informaciją…

Skaityti


Įgyvendindami projektą skautai atliko geruosius darbus

Įgyvendindami Panevėžio rajono savivaldybės finansuojamą jaunimo veiklų ir iniciatyvų skatinimo projektą „Vis budžiu“, skautai prisiminė žodžio „budėk“ prasmę. Tai labai prasmingas pasisveikinimas, jis įpareigoja kiekvieną skautą būti budrų ir pasiruošusį klausyti ir padėti kitiems. Pirmasis projekto etapas buvo skirtas  kompetencijoms tobulinti. Buvo organizuotos dvi mokymų dienos supažindinti dalyvius su komandos formavimo, projektų planavimo ir vykdymo, lyderystės, biudžeto (finansų) valdymo klausimais ir skautiško metodo veiklomis. Įgytus įgūdžius dalyviai turėjo galimybę pademonstruoti kito etapo metu. Antrasis projekto etapas buvo skirtas „gerųjų darbelių“ atlikimui. Vienas skautiškų…

SkaitytiDarbo tvarkos taisyklės

Savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklės


Savivaldybės informacija


Rekomendacijos

Rekomendacijos

Metodinės rekomendacijos žemės ūkio subjektams ekstremalios situacijos atveju

Metodinės rekomendacijos žemės ūkio subjektams ekstremalios situacijos atveju

Skaityti


Civilinės saugos rekomendacijos, kaip elgtis gavus įtartiną laišką ar paketą su milteliais ir jiems išsibarsčius

1. Gavus įtartiną laišką ar paketą su milteliais ir jiems išsibarsčius: 1.1. nekratykite, nepurtykite, neprakirpkite ir neišimkite laiško ar paketo turinio; 1.2. nebandykite valyti miltelių, jų uostyti, liesti; 1.3. išjunkite ventiliatorius ir pastato oro kondicionavimo sistemą; 1.4. užsimaukite apsaugines pirštines; 1.5. nedelsdami uždenkite išsibarsčiusius miltelius drabužiais, popieriumi, šiukšlių dėže ar kt.; 1.6. išeikite iš patalpos ir sandariai uždarykite duris ir langus arba aptverkite vietovę, kurioje rastas įtartinas laiškas ar paketas, neleiskite įeiti kitiems asmenims; 1.7. nusiplaukite rankas su muilu; 1.8. kuo greičiau nusivilkite užterštus drabužius ir sudėkite juos į…

Skaityti


Civilinės saugos rekomendacijos, kaip elgtis kilus oro pavojui

1. Kilus oro pavojaus (tiesioginei priešo užpuolimo) grėsmei: 1.1. klausykite pranešimų per Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos programą; 1.2. nepasiduokite panikai, perspėkite artimuosius, kaimynus; 1.3. išjunkite iš elektros tinklo nenaudojamus elektros prietaisus, dujas ir vandenį; 1.4. su savimi pasiimkite dokumentus, pinigus, maisto produktų, vandens, turimas asmeninės apsaugos priemones, būtiniausių vaistų, apsirenkite ir skubėkite į artimiausią kolektyvinės apsaugos statinį ar kitą priedangą; 1.5. jei liekate namuose, imkitės apsaugos priemonių: užgesinkite šviesą, užtraukite užuolaidas, lipnia juosta ar kt. apklijuokite langų stiklus, įsiveskite į vidų savo augintinius,…

Skaityti


Civilinės saugos rekomendacijos, kaip elgtis esant biologinei taršai

1. Esant biologinei taršai: 1.1. klausykite pranešimų per Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos programą; 1.2. nepasiduokite panikai; 1.3. nevartokite produktų, kurie nėra termiškai apdoroti, arba naudokite tik tuos produktus, kurie buvo sandariai uždaryti, vartokite tik virintą vandenį; 1.4. laikykitės asmens higienos reikalavimų; 1.5. patalpas ir liečiamus paviršius valykite drėgna šluoste; 1.6. pajutę pirmuosius sveikatos sutrikimus: pykinimą, vėmimą, viduriavimą, kylančią temperatūrą – tuoj pat kreipkitės į asmens sveikatos priežiūros specialistus. 2. Kilus įtarimui, kad į aplinką pateko biologinis agentas: 2.1. išjunkite patalpoje ar teritorijoje esančius ventiliatorius ir…

Skaityti


Civilinės saugos rekomendacijos, kaip elgtis kilus radiaciniam pavojui

1. Kilus radiaciniam pavojui dėl branduolinės avarijos ar panaudoto branduolinio ar radiologinio sprogstamojo įtaiso ar bombos, dėl kurio susidarė radioaktyviųjų medžiagų dalelių debesis: 1.1. klausykite pranešimų per Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos programą; 1.2. nepasiduokite panikai, perspėkite artimuosius, kaimynus; 1.3. jei važiuojate automobiliu – sandariai uždarykite langus, išjunkite vėdinimo ir šildymo sistemas, ventiliatorius, užsidenkite kvėpavimo takus. Skubėkite namo ar į darbą, ar į kitą visuomeninį pastatą, jei esate netoli. Jei visuomeninių pastatų pasiekti neįmanoma, sustokite saugioje vietoje, jei karšta – pavėsyje ir, išjungę automobilio variklį, klausykite…

Skaityti


Civilinės saugos rekomendacijos, kaip elgtis įvykus cheminei avarijai

1. Kilus cheminiam pavojui: 1.1. klausykite pranešimų per Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos programą; 1.2. nepanikuokite, perspėkite artimuosius, kaimynus; 1.3. esant cheminės taršos pavojui, labai svarbu veikti greitai; 1.4. negalima valgyti, gerti, rūkyti, jei esate pavojingomis cheminėmis medžiagomis užterštoje teritorijoje. 2. Jei nurodyta pasišalinti (evakuotis) iš pavojingomis medžiagomis užterštų teritorijų: 2.1. pavojingos cheminės medžiagos yra itin lakios ir stipriai dirgina kvėpavimo takus, akių gleivinę, odą, todėl būtinai saugokite šias kūno dalis: 2.1.1. kvėpavimo takams ir akims apsaugoti, jei turite, dėvėkite viso veido panoraminę kaukę su sudėtiniu filtru arba…

Skaityti


Civilinės saugos rekomendacijos, kaip elgtis kilus potvyniui

1. Iškilus potvynio grėsmei: 1.1. būkite pasirengę apsaugoti savo gyvybes, gyvulius ir turtą (esant galimybei, iš anksto apdrauskite savo ir šeimos narių gyvybę bei turtą, gerai izoliuokite visus elektros laidus, kad neįvyktų trumpasis jungimas, paruoškite gyvuliams ir baldams pakylas, užsandarinkite šulinius); 1.2. paruoškite visas turimas plaukiojimo priemones, apsirūpinkite paprasčiausiais plaustais; 1.3. apsirūpinkite neperšlampama apranga (žvejų batais, apsiaustais ir kt.); 1.4. sutvarkykite vandens nutekėjimo sistemas, išvalykite lietaus nutekėjimo groteles; 1.5. parūpinkite ne mažiau kaip 10-čiai parų: 1.5.1. ilgai negendančių maisto produktų, 1.5.2. būtiniausių medikamentų, 1.5.3.…

Skaityti


Civilinės saugos rekomendacijos, kaip elgtis kilus uraganui

1. Artėjant uraganui (labai stipriam vėjui): 1.1. uždarykite duris, langus, orlaides, dūmtraukių sklendes, uždenkite vėdinimo angas; 1.2. užgesinkite ugnį krosnyje, išjunkite iš elektros tinklo naudojamus elektros prietaisus ir dujas, pasiruoškite galimiems elektros tiekimo sutrikimams; 1.3. iš balkonų išneškite lengvus daiktus arba juos gerai pritvirtinkite; 1.4. sutvirtinkite laikinus pastatus, statinius, mechanizmus, laikinas konstrukcijas, įrenginius, pavėjinėje namo pusėje sutvirtinkite stogą; 1.5. atidėkite planuotas keliones; 1.6. nepalikite automobilių prie didelių medžių; 1.7. jei gyvenate kaime, gyvulius nuveskite į tvartus, uždarykite tvartų duris; 1.8. pasirūpinkite maisto ir…

Skaityti


Civilinės saugos rekomendacijos, kaip elgtis speigo metu

1. Artėjant dideliam speigui: 1.1. pasirūpinkite vandens, maisto ir kuro atsargomis; 1.2. jei turite galimybę, įsigykite šildymo prietaisus; 1.3. pasirūpinkite šiltais drabužiais ir avalyne. 2. Jei oras labai atšąla ir pučia stiprus vėjas: 2.1. be reikalo neikite į lauką, stenkitės likti šiltose patalpose. Prireikus išeiti, būkite kuo trumpiau; 2.2. be reikalo nevykite į tolimas keliones, jei vykstate, važiuokite ne vienas; 2.3. venkite didelio fizinio krūvio, nedirbkite jokių sunkių darbų šaltyje, ypač jei sergate širdies ligomis ar turite padidėjusį kraujospūdį; 2.4. jei einate į lauką, patepkite nepridengtas kūno vietas (ausis, nosį, skruostus) riebiu kremu, į kurio sudėtį neįeina…

Skaityti


Civilinės saugos rekomendacijos, kaip elgtis kaitros metu

1. Artėjant kaitrai: 1.1. apsirūpinkite šviesiais, natūralios medžiagos, laisvais, prakaitą sugeriančiais drabužiais; 1.2. jei turite galimybę, įsirenkite namuose kondicionierių arba įsigykite ventiliatorių; 1.3. pasirūpinkite geriamojo vandens atsargomis; 1.4. jei gyvenate nuosavame name ir dažnai tenka būti lauke, pasirūpinkite pavėsine; 1.5. pratinkite organizmą prie karščio palaipsniui, tai labai svarbu kūdikiams ir vaikams (iki 4 metų), vyresnio amžiaus, turintiems antsvorio, sergantiems širdies ir kraujagyslių ligomis žmonėms; 1.6. jei turite galimybę, išvažiuokite iš didmiesčio, ypač tai patartina mamoms su kūdikiais ir vaikais (iki 4 metų), vyresnio amžiaus, turintiems antsvorio,…

Skaityti