Aukciono organizatorė – Panevėžio rajono savivaldybės administracija (kodas 188774594, buveinė adresu: Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys), skelbia savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimą viešo elektroninio aukciono būdu. Aukcionas organizuojamas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašu, patvirtintu valstybės įmonės Turto banko generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. P1-142 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašo patvirtinimo“.

Butas / patalpa – butas (unikalus Nr. 4400-4275-1053:3001, bendras plotas 40,71 kv. m,  pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamoji (butų), 25/100 pastato – ūkinio pastato (unikalus Nr. 6696-7004-4026, žymėjimas plane 2I1/p, pagrindinė naudojimo paskirtis – pagalbinio ūkio), 25/100 kitų inžinerinių statinių (unikalu Nr. 6696-7004-4037) ir 0,1409 ha žemės sklypo dalis  iš 0,5675 ha (kadastro numeris Nr. 6632/0002:68, unikalus Nr. 4400-2400-4697), esantys Vabalninko g. 11, Stumbriškio k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. sav.

Nekilnojamasis turtas yra parduodamas esamos būklės. 

Pradinė objekto pardavimo kaina –  2 000 Eur, iš jos: nekilnojamojo turto pradinė pardavimo kaina –  1 520 Eur, pradinė žemės sklypo pardavimo kaina – 480 Eur, žemės sklypo parengimo atlygintinos išlaidos –  0 Eur.

Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50 Eur.

Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 55 Eur.

Garantinis įnašas – 200  Eur.

Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita.

Žemės sklypo naudojimo būdas – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Servitutas – teisė naudoti požemines, antžemines komunikacijas  (tarnaujantis).

Servitutas – teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas  (tarnaujantis).

Servitutas – teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas  (tarnaujantis).

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis), žemės sklypo plotas, patenkantis į teritoriją, – 153 kv. m.

Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, neįregistruotos Nekilnojamojo turto registre:

Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos (VI skyrius, aštuntasis skirsnis), žemės sklypo plotas, patenkantis į teritoriją, –  0,4562 ha

 Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis), žemės sklypo plotas, patenkantis į teritoriją, – 0,4562 ha

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis),  žemės sklypo plotas, patenkantis į teritoriją, – 0,021 ha

Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis), žemės sklypo plotas, patenkantis į teritoriją, –  0,0588 ha

Pirkėjas nekilnojamajam turtui priskirtą valstybinės žemės sklypą turi įsigyti nuosavybėn.

Turto apžiūra 2024 m. gegužės 20–22 d. Apžiūros laiką būtina iš anksto suderinti su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą. Dėl apžiūros kreiptis į Karsakiškio seniūnijos seniūnę Rimą Jaškūnienę, tel. +370 620 57 967, el. paštas rima.jaskuniene @panrs.lt.

Registravimo dalyvauti aukcione pradžia 2024-05-20 0.00 val., pabaiga 2024-05-22 23.59 val. 

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėtas iki dokumentų pateikimo registruoti. Sąskaitos rekvizitai aukciono dalyvio garantiniam įnašui ir aukciono dalyvio registravimo mokesčiui sumokėti: Panevėžio rajono savivaldybės administracija (įmonės kodas 188774594), sąskaitos Nr. LT95 4010 0412 0008 0053, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, banko kodas 40100 (mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti parduodamo turto adresą).

Aukciono data ir laikas: pradžia 2024-05-27 9.00 val., pabaiga 2024-05-28 13.59 val.

Aukciono vykdymo būdas. Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje www.evarzytynes.lt.

Aukciono laimėtojas aukciono protokolą pasirašo tą pačią dieną arba ne vėliau kaip kitą darbo dieną ir  el. paštu [email protected] atsiunčia ranka pasirašytą ir nuskenuotą (tokiu atveju ranka pasirašytą aukciono protokolo egzempliorių turi pateikti aukciono organizatoriui iki aukcione parduoto turto pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo) arba kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą protokolo egzempliorių.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą turtą terminas ir tvarka. Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis ir žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos (Savivaldybės nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju sudaroma ne vėliau kaip per 25 dienas nuo pardavimo aukcione dienos o valstybinės žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis – ne vėliau kaip per 5 dienas nuo nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo dienos). Sąskaitos, į kurią sumokama parduoto nekilnojamojo turto kaina, rekvizitai: Panevėžio rajono savivaldybės administracija (įmonės kodas 188774594), sąskaitos Nr. LT95 4010 0412 0008 0053, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, banko kodas 40100. Valstybinės žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį su aukciono laimėtoju sudaro valstybės įmonė Turto bankas. Sąskaitos rekvizitai sumokėti už valstybinės žemės sklypą: valstybės įmonė Turto bankas (kodas 112021042), sąskaitos Nr. LT14 7044 0600 0044 3912, AB SEB bankas, banko kodas 70440.

Aukciono laimėtojas už perkamą nekilnojamąjį turtą ir žemės sklypą turi atsiskaityti iš karto (ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarčių pasirašymo). Nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas.

Kitos aukciono sąlygos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 16 straipsnio 6 dalimi, informacija apie nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartį, sudarytą su viešo aukciono laimėtoju (nekilnojamojo turto adresas, unikalus numeris, plotas, sutarties šalys, sutarties sudarymo data, sutarties kaina, teisinis pagrindas, kuriuo vadovaujantis priimtas sprendimas dėl sutarties sudarymo) skelbiama savivaldybės interneto svetainėje.

Informaciją, susijusią su aukcionu, teikia Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja Aldona Čiegytė, tel. (8 45) 58 29 13, el. p. [email protected].


Savivaldybės informacija

image_print