Aukciono organizatorė – Panevėžio rajono savivaldybės administracija (kodas 188774594, buveinė adresu: Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys), skelbia savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimą viešo elektroninio aukciono būdu. Aukcionas organizuojamas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašu, patvirtintu valstybės įmonės Turto banko generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. P1-142 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašo patvirtinimo“.

Pastatas – ūkinis pastatas (unikalus Nr. 6696-1004-6060, užstatytas plotas – 227,00 kv. m, žymėjimas plane 6I1b, pagrindinė naudojimo paskirtis – pagalbinio ūkio) ir 0,3307 ha žemės sklypo dalis iš bendro 2,9647 ha žemės sklypo  (kadastro numeris Nr. 6622/0001:84, unikalus Nr. 6622-0001-0084), esantys Šviesos g. 4, Geležių mstl., Karsakiškio sen., Panevėžio r. sav.

Nekilnojamasis turtas yra parduodamas esamos būklės. 

Pradinė objekto pardavimo kaina –  10 915 Eur, iš jos: nekilnojamojo turto pradinė pardavimo kaina –  9 425 Eur, pradinė žemės sklypo pardavimo kaina – 1 375 Eur, žemės sklypo parengimo atlygintinos išlaidos –  115 Eur.

Kainos didinimo intervalas – 100 Eur.

Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 55 Eur.

Garantinis įnašas – 1  091  Eur.

Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita.

Žemės sklypo naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos.

Specialiosios žemės sklypo naudojimo sąlygos:

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis).

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis).

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis).

Pirkėjas nekilnojamajam turtui priskirtą valstybinės žemės sklypą turi įsigyti nuosavybėn.

Turto apžiūra 2022 m. rugsėjo 12–14 d. nuo 10.00 val. iki 16.00 val. Apžiūros laiką būtina iš anksto suderinti su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą. Dėl apžiūros kreiptis į Karsakiškio seniūnijos seniūnę Rimą Jaškūnienę, tel. 8 620 57 967, el. paštas rima.jaskuniene @panrs.lt.

Registravimo dalyvauti aukcione pradžia 2022-09-12 0.00 val., pabaiga 2022-09-14 23.59 val. 

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėtas iki dokumentų pateikimo registruoti. Sąskaitos rekvizitai aukciono dalyvio garantiniam įnašui ir aukciono dalyvio registravimo mokesčiui sumokėti: Panevėžio rajono savivaldybės administracija (įmonės kodas 188774594), sąskaitos Nr. LT95 4010 0412 0008 0053, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, banko kodas 40100 (mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti parduodamo turto adresą).

Sumokėtas aukciono dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pardavimo kainą.

Aukciono dalyviams, nepripažintiems aukciono laimėtojais, aukcione nedalyvavusiems asmenims, taip pat asmenims, sumokėjusiems garantinį įnašą, bet neįregistruotiems aukciono dalyviais, garantiniai įnašai grąžinami per 5 darbo dienas nuo aukciono pabaigos.

Aukciono data ir laikas: pradžia 2022-09-19 9.00 val., pabaiga 2022-09-22 13.59 val.

Aukciono vykdymo būdas. Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje www.evarzytynes.lt.

Aukciono laimėtojas aukciono protokolą pasirašo tą pačią dieną arba ne vėliau kaip kitą darbo dieną ir  el. paštu [email protected] atsiunčia ranka pasirašytą ir nuskenuotą (tokiu atveju ranka pasirašytą aukciono protokolo egzempliorių turi pateikti aukciono organizatoriui iki aukcione parduoto turto pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo) arba kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą protokolo egzempliorių.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą turtą terminas ir tvarka. Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis ir žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos (Savivaldybės nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju sudaroma ne vėliau kaip per 25 dienas nuo pardavimo viešame aukcione, o valstybinės žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis – ne vėliau kaip per 5 dienas nuo nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo). Sąskaitos, į kurią sumokama parduoto nekilnojamojo turto kaina, rekvizitai: Panevėžio rajono savivaldybės administracija (įmonės kodas 188774594), sąskaitos Nr. LT95 4010 0412 0008 0053, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, banko kodas 40100. Valstybinės žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį su aukciono laimėtoju sudaro valstybės įmonė Turto bankas. Sąskaitos rekvizitai sumokėti už valstybinės žemės sklypą: valstybės įmonė Turto bankas (kodas 112021042), sąskaitos  Nr. LT14 7044 0600 0044 3912, AB SEB bankas, banko kodas 70440.

Atsiskaitymo už nupirktą nekilnojamąjį turtą ir žemės sklypą terminas – ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarčių pasirašymo dienos. Nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, sumoka aukciono laimėtojas.

Kitos aukciono sąlygos. Jeigu per 30 dienų nuo turto pardavimo aukcione vykdymo dienos pirkimo–pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį, todėl aukciono laimėtojui negrąžinamas ir garantinis įnašas.

Organizuojant naują to paties turto aukcioną, jame neturi teisės dalyvauti asmuo, kuris nustatyta tvarka ir terminais nesumokėjo aukcione įsigyto turto kainos. Taip pat toks asmuo privalo atlyginti naujo aukciono organizavimo ir surengimo išlaidas, sumokėti ir kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione turtas parduotas už mažesnę kainą negu ta, kurios nesumokėjo asmuo, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsnio 2 dalyje.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 16 straipsnio 6 dalimi, informacija apie nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartį, sudarytą su viešo aukciono laimėtoju (nekilnojamojo turto adresas, unikalus numeris, plotas, sutarties šalys, sutarties sudarymo ir galiojimo data, sutarties kaina, teisinis pagrindas, kuriuo vadovaujantis priimtas sprendimas dėl sutarties sudarymo) skelbiama savivaldybės interneto svetainėje.

Informaciją, susijusią su aukcionu, teikia Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja Aldona Čiegytė, tel. (8 45) 58 29 13, el. p. [email protected]


Savivaldybės informacija

image_print