Vadovaudamasi Panevėžio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų rėmimo tvarkos aprašu, patvirtintu Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-67, Panevėžio rajono savivaldybės administracija skelbia Panevėžio rajono savivaldybės 2023 metų Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos paraiškų atrankos konkursą.

Prioritetinių krypčių sąrašas:

  1. Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ir kitų priklausomybių prevencija;
  2. Užkrečiamųjų ligų profilaktika ir kontrolė;
  3. Aplinkos sveikata (triukšmo prevencija, geriamojo vandens, maudyklų vandens stebėsena);
  4. Psichikos sveikatos stiprinimas, savižudybių, patyčių ir smurto prevencija;
  5. Gyventojų sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimas;
  6. Burnos higiena ir sveikata;
  7. Bendruomenės sveikatos stiprinimas, sveikatos mokymas, sveikatos žinių populiarinimas ir visuomenės sveikatos propagavimas;
  8. Lytinė sveikata;
  9. Nelaimingų atsitikimų ir traumų (tarp jų ir pirmosios pagalbos teikimo) prevencija;
  10. Visuomenės sveikatos stebėsena.

Projektus gali rengti ir paraiškas teikti viešosios įstaigos, biudžetinės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, asociacijos ir kiti juridiniai asmenys.

Projektai teikiami pagal patvirtintą paraiškos formą (pridedama) iki 2023 m. vasario 1 d. Panevėžio rajono savivaldybės administracijai adresu: Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys, 114 kab. (tiesiogiai Savivaldybės gydytojai Renata Valantinienei).

Atkreipiame dėmesį: privalomas reikalavimas, kad Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis bus finansuojama ne daugiau kaip 90 proc. projekto vertės, o pareiškėjas turi prisidėti ne mažiau kaip 10 proc.

Primename, kad projektai neremiami, jei pareiškėjai, kurių projektai finansuoti
2022 metais, yra neatsiskaitę už anksčiau projektams vykdyti skirtų lėšų panaudojimą nustatyta tvarka arba gautos lėšos panaudotos ne pagal paskirtį.

Išsamesnę informaciją teikia Panevėžio rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoja (vyr. specialistė) Renata Valantinienė, tel.: (8 45) 58 26 93, 8 618 02 445.


Savivaldybės informacija

image_print