1

Kviečiame teikti paraiškas dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimui finansinės paramos teikimo

Nuo 2022 m. gegužės 18 dienos įsigaliojo Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimui Panevėžio rajone finansinės paramos teikimo tvarkos aprašas.

Finansavimo objektai:

  1. repelentų pirkimas;
  2. želdinių ir žėlinių apdorojimo repelentais darbai;
  3. aptvėrimo tvoromis (išskyrus pasėlių aptvėrimo stacionariomis tvoromis), apsauginėmis juostomis darbai ir šiems darbams atlikti reikalingų medžiagų pirkimas;
  4. medelių individualių apsaugos priemonių pirkimas ir jų įrengimas;
  5. bebraviečių ardymo darbai;
  6. kitos priemonės, padedančios išvengti medžiojamų gyvūnų daromos žalos.

Pastaba. Pareiškėjui pagal 3.3 papunktyje numatytas prevencines priemones planuojant aptverti žemės sklypą, didesnį nei 0,5 ha ploto, finansinė parama (kompensacija) skiriama tik už 0,5 ha ploto žemės sklypo dalies aptvėrimo stacionaria tvora darbus ir (ar) šiems darbams atlikti reikalingų medžiagų pirkimą, neviršijant 10 punkte nustatytų procentų, o likusias patirtas išlaidas pareiškėjas apmoka savo lėšomis.

Specialiosios programos lėšomis gali būti kompensuojama ne daugiau kaip 50 procentų juridiniams asmenims ir ne daugiau kaip 75 procentai fiziniams asmenims lėšų, panaudotų prevencinėms priemonėms įdiegti.

Žemės sklypų, kuriuose medžioklė neuždrausta, savininkai, valdytojai arba naudotojai šio Aprašo 1 priede nurodytas paraiškas dėl ketinimo diegti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencines priemones pateikia Panevėžio rajono savivaldybės administracijai iki liepos 1 d.

Laiku pateiktas paraiškas planuojamoms prevencijos priemonėms įgyvendinti vertina Panevėžio  rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta medžiojamų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo vertinimo komisija.

Prevencinių priemonių diegimo išlaidos kompensuojamos įvykdžius paraiškoje numatytus darbus, patikslinus turėtas išlaidas ir Savivaldybės administracijai pateikus pažymą apie atliktus darbus (2 priedas)

Pažymą apie įdiegtas prevencines priemones pasirašo žemės sklypo savininkas, valdytojas ar naudotojas ir seniūnijos, kurios teritorijoje įdiegtos prevencinės priemonės, seniūnas.

Žemės sklypų savininkai, valdytojai ir naudotojai, įdiegę prevencines priemones, Savivaldybės administracijai ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 1 d. pateikia prašymą kompensuoti jų įdiegimo išlaidas, pažymą apie atliktus darbus, mokėjimo dokumentus, įrodančius medžiagų, paslaugų ar darbų pirkimą.

Pastaba. Medžiotojų būreliai (klubai) nėra žemės sklypų savininkai, valdytojai ar naudotojai, todėl finansinė parama jiems negali būti skiriama.

Paraiškas dėl finansinės paramos diegiant Panevėžio rajone medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemones, prašome teikti Panevėžio rajono savivaldybės administracijai adresu: Vasario 16- osios g. 27, Panevėžys, arba elektroniniu paštu savivaldybė@panrs.lt.

Papildoma informacija teikiama telefonais: (8 45) 58 29 57, 8 694 96 377, el. paštu [email protected] .

Susipažinti su Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimui Panevėžio rajone finansinės paramos teikimo tvarkos aprašu galima čia


Architektūros skyriaus vyriausiasis specialistas Giedrius Motiejauskas