Kiekvienas vaikas yra nepakartojamas

„Kiekvienas vaikas yra nepakartojama kūrybinė laboratorija su nežabota fantazija, kurios skrydis beribis ir nesuvaldomas“ (Kornejus Čiukovskis). Ikimokyklinio amžiaus vaikas – laisvas, spontaniškas, žaismingas, tad jam reikalinga saugi, turininga ir teikianti džiaugsmą aplinka. Šiuolaikinė švietimo sistema susiduria su įtraukties sunkumais ir iššūkiais, kai ugdymo aplinka tik iš dalies pritaikyta skirtingų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu patvirtintas Pasirengimo įgyvendinti Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 451 straipsniu nuostatas 2021–2024 metų veiksmų planas, kurio strateginis tikslas pašalinti fizines, informacines, socialines kliūtis ir užtikrinti kokybišką švietimą kiekvienam vaikui mokantis drauge su savo bendraamžiais jam artimiausioje švietimo įstaigoje, suteikiant reikalingą, jo ugdymosi poreikius atliepiančią pagalbą. Dirbant bendroje ugdymo grupėje, kurioje yra ypatingų vaikų, mokytojams iškyla įvairių sunkumų įtraukiant juos į ugdymo veiklas, valdant sudėtingas ugdymo situacijas. Mokytojams, mokytojų padėjėjams, pagalbos vaikui specialistams ir tėvams netrūksta noro padėti vaikams, bet tiesiog trūksta žinių, pasirengimo ir darbo metodų ugdant ypatingus vaikus bendrojo ugdymo grupėje. Labai svarbu švietimo bendruomenės žinios ir socialinės kompetencijos, bendradarbiavimas ir gebėjimas dirbti komandoje, ugdant ypatingų vaikų poreikių įvairovę.

2021 m. gegužės–lapkričio mėn. Panevėžio rajono švietimo centras įgyvendino Panevėžio rajono savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programą „Specialiųjų poreikių vaikų socializacijai ir ugdymui palanki aplinka bendrojo ugdymo grupėje“, kurios tikslas stiprinti ir tobulinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų, jų padėjėjų ir švietimo pagalbos specialistų gebėjimus ir kompetencijas įtraukiojo ugdymo srityje.

Pagrindinis šios programos siekinys, kad ugdymo procese dalyvaujantys asmenys gebėtų vadovautis įtraukiojo ugdymo principais ir juos sėkmingai pritaikytų ugdymo procese. Programos mokymų turinys paremtas lektorių praktinės veiklos patirtimi, pagrįstas įrodymais ir rekomendacijomis. Mokymų metu dalyviai susipažino ir išanalizavo struktūruoto ugdymo taikymo galimybes bendroje ugdymo grupėje: aplinkos struktūravimas, dienotvarkės sudarymas, alternatyvios komunikacijos taikymas. Suteikta praktinių žinių identifikuojant netinkamo elgesio priežastis. Per praktikumą buvo mokomasi vizualizuoti veiklas, įtraukiant visus vaikus į ugdomąją veiklą, kad būtų patenkinti visų grupę lankančių vaikų poreikiai. Buvo taikomi aktyvūs mokymo metodai, stimuliacijos pratimai, pasitelkiant specialias vaizdines metodines priemones specialiųjų poreikių vaikų akademiniams pasiekimams ugdyti. Atliko savarankiškos praktinės veiklos atvejų analizę. Programos metu įgytos žinios ir gebėjimai mokymų dalyviams padėjo sklandžiau susitarti ir dirbti komandoje, palaikyti bendradarbiavimu ir partneryste grįstus santykius su visa švietimo bendruomene.

Įtraukusis ugdymas – tai ilgalaikis ir kompleksiškas procesas, formuojantis teigiamas visuomenės, švietimo bendruomenės nuostatas, požiūrį į įtrauktį švietimo sistemoje ir tinkamą pasirengimą.


Panevėžio rajono švietimo centro informacija