Informuojame apie parengtus Naudingųjų iškasenų teritorijų išdėstymo Panevėžio rajone specialiojo plano sprendinius ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitą

Planavimo tikslai ir uždaviniai: 1. Detalizuoti Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nustatytus tvarkymo ir naudojimo reikalavimus, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo kokybinius ir kiekybinius parametrus. 2. Suformuoti teritorijas naudingųjų iškasenų gamybai, sudarant sąlygas ūkinei veiklai ir investicijoms. 3. Nustatyti teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimą naudingųjų iškasenų išteklių projektams rengti ir ištekliams eksploatuoti.

Planavimo organizatorius: Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 48, faks. (8 45) 58 29 75, el. paštas [email protected]

Plano rengėjas: UAB „Panprojektas“, Respublikos g. 38, LT-35173 Panevėžys, tel./faks. (8 45) 58 18 75, el. paštas [email protected]

Susipažinti su parengtais plano sprendiniais ir SPAV ataskaita galima nuo 2014-10-21 iki 2014-11-21 imtinai Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriuje (vyr. specialistė Sigita Biveinienė, tel. (8 45) 58 29 57, el. p. [email protected]) ir / ar UAB „Panprojektas“, Respublikos g. 38, Panevėžys, tel./faks. (8 45) 58 18 75, el. paštas [email protected]

Pasiūlymus bei pastabas dėl teritorijų planavimo projekto ir SPAV ataskaitos visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

Vieša ekspozicija: teritorijų planavimo dokumentai eksponuojami Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriuje (Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, skelbimų lentoje II aukšte) nuo 2014-11-03 iki 2014-11-21.

Viešas susirinkimas vyks 2014-11-21, 10 val., Panevėžio rajono savivaldybėje (Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys) fojė prie didžiosios salės II aukšte.

Plano rengimo terminas: 2013 m. IV ketv. – 2015 m I ketv.