Informacinis pranešimas apie saulės šviesos energijos elektrinių išdėstymo Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje specialiojo plano rengimo procedūras

Informuojame, kad pradedamas rengti Saulės šviesos energijos elektrinių išdėstymo Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas.

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 20 d. sprendimas Nr. T-292 „Dėl saulės šviesos energijos elektrinių išdėstymo Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje specialiojo plano rengimo“ ir Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. A-52 „Dėl saulės šviesos energijos elektrinių išdėstymo Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje specialiojo plano rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta specialiojo plano rengimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Savivaldybės interneto svetainėje bei Panevėžio rajono savivaldybės administracijos seniūnijų skelbimų lentose).

Planavimo organizatorius / planavimo iniciatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (+370 45) 58 29 48, faksas (+370 45) 58 29 75, el. paštas [email protected].

Planuojama teritorija – Panevėžio rajono savivaldybės teritorija, 217 710,64 ha.

Planavimo tikslai:

  1. nustatyti saulės šviesos energijos elektrinių statybai tinkamas vietas žemės sklypuose, esančiuose Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje, įvertinti šių teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos aspektus, kitus reikalavimus;
  2. nustatyti žemės paskirtį ir reglamentus, atsižvelgiant į visuomenės poreikius, planuojamos teritorijos kraštovaizdį ir biologinę įvairovę, geografinę padėtį, geologines sąlygas, esamas urbanistines, inžinerines, susisiekimo, agrarines sistemas, žemės ir kito nekilnojamojo turto valdytojų, naudotojų ir trečiųjų asmenų interesus ir teises, architektūros, aplinkosaugos, visuomenės sveikatos saugos, gamtos apsaugos, paveldosaugos reikalavimus valstybės ir viešojo saugumo, gynybos ir kitus poreikius;
  3. sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę;
  4. derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų.

Specialiojo plano rengiamas bei viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl specialiojo plano rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (+370 45) 58 29 28, 58 26 31; faksas (+370 45) 58 29 75, el. paštas [email protected]; [email protected] ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo – jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, galimybėmis susipažinti su parengtais specialiojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.


Architektūros skyriaus informacija