Informacinis pranešimas apie detaliojo plano koregavimo rengimo procedūras

Informuojame, kad pradedamas rengti kitos paskirties žemės sklypo, kadastro Nr. 6677/0001:775, Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Šilagalio k., Miško g. 2, detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. A-756 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“, koregavimas.

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. A-171 „Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą“ ir 2022 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. A-231 „Dėl detaliojo plano koregavimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Panevėžio seniūnijos skelbimų lentoje ir savivaldybės interneto svetainėje).

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas [email protected].

Planavimo iniciatorius – informacija neviešinama.

Planuojama teritorija – pertvarkomas žemės sklypas, kadastro Nr. 6677/0001:985, Šilagalio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Šilagalio k., Miško g. 2C. Planuojamos teritorijos plotas –  0,1122 ha; nagrinėjamos teritorijas plotas – apie 0,8500 ha.

Planavimo tikslas – koreguoti detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties (naudojimo  būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypo, kadastro Nr. 6677/0001:985, Šilagalio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Šilagalio k., Miško g. 2C, detaliojo plano sprendinius suformuojant įsiterpusį valstybinės žemės plotą, esantį Šilagalio k. tarp Miško ir  Dobilų gatvių bei žemės sklypo Miško g. 2C, suformuotą sklypą sujungiant su kitos paskirties žemės sklypu, kadastro Nr. 6677/0001:985, Šilagalio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Šilagalio k., Miško g. 2C, ir keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Detaliojo plano koregavimas rengiamas bei viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 28, 58 26 31; faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas: [email protected]; svaja.trecio[email protected] ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo – jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. 

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, galimybėmis susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.


Architektūros skyriaus informacija