Informacinis pranešimas apie detaliojo plano koregavimo procedūras

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų, kadastro Nr. 6644/0002:232 ir Nr. 6644/0002:419, Panevėžio r. sav., Panevėžio (buv. Naujamiesčio) sen., Paviešečių k., detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugpjūčio 18 d. sprendimo Nr. T-824 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“, 4 punktu, koregavimas.

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės mero 2023 m. gruodžio 27 d. potvarkiu Nr. M-526 „Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą“ ir Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. A-2 „Dėl detaliojo plano koregavimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Savivaldybės interneto svetainėje ir Panevėžio seniūnijos skelbimų lentoje).

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, te. (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas [email protected].

Planavimo iniciatorius – informacija neviešinama.

Planuojama teritorija – žemės sklypas, kadastro Nr. 6644/0002:557, Panevėžio r. sav.,   Panevėžio sen., Paviešečių k., Žemynos g. 25. Planuojamos teritorijos plotas – 0,2356 ha; nagrinėjamos teritorijas plotas – apie 0,8000 ha.

Planavimo tikslas – keisti žemės sklypo, kadastro Nr. 6644/0002:557, esančio Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paviešečių k., Žemynos g. 25, suformuoto detaliuoju planu, patvirtintu Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugpjūčio 18 d. sprendimo Nr. T-824 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“, 4 punktu, sprendinius keičiant pagrindinius privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus, kaip užstatymo tankumą ir intensyvumą, pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu    Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Detaliojo plano koregavimas rengiamas bei viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 28, 58 26 31; faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas [email protected]; [email protected] ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo – jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. 

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, galimybėmis susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.


Architektūros skyriaus informacija