Informacinis pranešimas apie detaliojo plano keitimo procedūras

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kadastro Nr. 6640/0001:81, Panevėžio r. sav., Miežiškių sen., Dvarininkų k., Pakalnių miške, detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T-196 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“ 1 punktu, keitimas.

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m.     rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. A-584 „Dėl leidimo keisti detalųjį planą“ ir 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A-605 „Dėl detaliojo plano keitimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano keitimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. savivaldybės interneto svetainėje ir Miežiškių seniūnijos skelbimų lentoje).

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius,       Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas [email protected].

Planavimo iniciatorius – UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“, Beržų g. 3, 36237 Panevėžys, tel. (8 45) 43 21 99.

Planuojama teritorija – žemės sklypai: kadastro Nr. 6640/0001:220, Miežiškių k. v., Panevėžio r. sav., Miežiškių sen., Dvarininkų k. 1C, kadastro Nr. 6640/0001:221, Miežiškių k. v., Panevėžio r. sav., Miežiškių sen., Dvarininkų k. 1B, kadastro Nr. 6640/0001:222, Miežiškių k. v., Panevėžio r. sav., Miežiškių sen., Dvarininkų k. 1A, kadastro Nr. 6682/0002:658, Trakiškio k. v., Panevėžio r. sav., Miežiškių sen., Dvarininkų k. 1.

                   Planuojamos teritorijos plotas – teritorijos, suplanuotos detaliuoju planu, patvirtintu Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T-196 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“ 1 punktu, plotas – 52,5404 ha, teritorijos, kuriai keičiami privalomieji teritorijos naudojimo reglamentai, plotas – 21,1251 ha.

Planavimo tikslas – keisti detaliuoju planu suformuotų kitos paskirties (naudojimo būdas – atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynai) teritorijos) žemės sklypų detaliojo plano sprendinius pakeičiant žemės sklypų (kadastro Nr. 6640/0001:220, Nr. 6640/0001:221 ir               Nr. 6640/0001:222, Miežiškių k. v., bei Nr. 6682/0002:658, Trakiškio k. v.) ribas ir patikslinant statybos zonas, bei keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Detaliojo plano keitimas rengiamas bei viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės      2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 28, 58 26 31; faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas [email protected]; [email protected] ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo – jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. 

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, galimybėmis susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.


Architektūros skyriaus informacija