2022–2023 mokslo metų brandos egzaminų bazinė mokykla Panevėžio rajone paskirta Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija (Laisvės g. 18, Krekenavos mstl., 38310 Panevėžio r. Tel. 59 32 83, Tel. 8 687 18 564, [email protected] http://www.kmag.lt).

Bazinė mokykla – mokykla, priimanti eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuojanti ir vykdanti mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą.

Eksternas  asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.

Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2022–2023 mokslo metais, turi iki 2022 m. lapkričio 24 dienos pateikti prašymus Panevėžio r. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos direktoriui.

Eksternai, nepateikę prašymo iki 2022 m. lapkričio 24 dienos, ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki pakartotinės sesijos pradžios dar galės prašymus pateikti Kauno miesto administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje. 

 Kartu su prašymu bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:

  1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;
  2. vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);
  3. užsienio kvalifikacijų atveju, bent vieną iš 3.1–3.3 punktuose nurodytų dokumentų ar patvirtintą jo kopiją:

3.1. švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo;

3.2. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;

3.3. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui;

  1. užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys);
  2. kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus.

Eksternas sumoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą į Panevėžio r. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos sąskaitą Nr. LT267300010002389959.

Išsamesnę informaciją teikia:

  • Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija (Laisvės g. 18, Krekenavos mstl., 38310 Panevėžio r. Tel. 59 32 83Tel. 8 687 18 564 [email protected] http://www.kmag.lt,
  • Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Ilona Čingienė, tel. (8 45) 58 29 07, mob. 8 626 48 241, el. p. [email protected]

 Daugiau apie egzaminus skaitykite čia.

https://www.nsa.smm.lt/egzaminai/


Savivaldybės informacija

image_print