Informacija apie rengiamo detaliojo plano sprendinių koregavimą

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 24 straipsnio 5 dalimi bei Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 301 punktu informuojama, kad parengtas detaliojo plano „ŽEMĖS SKLYPŲ, KADASTRO NR. 6613/0003:298 IR NR. 6613/0003:299, PANEVĖŽIO R. SAV. VELŽIO SEN., VYČIŲ K. DETALUSIS PLANAS“ KOREKTŪRA.

Planavimo teritorija – žemės sklypas (kadastro Nr. 6613/0003:368, Dembavos k.v.), adresu: Panevėžio r. sav., Velžio sen., Vyčių k., Pušų g. 21. Nagrinėjamos/planuojamos teritorijos plotas: apie 1.6600 ha /  –  0.1920 ha.

Planavimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 3 d. įsakymas Nr. A-494 „Dėl detaliojo plano koregavimo rengimo ir Planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo tikslas – koreguoti detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties (naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) žemės sklypo, kadastro Nr. 6613/0003:368, Dembavos k.v., Panevėžio r. sav., Velžio sen., Vyčių k., Pušų g. 21, detaliojo plano sprendinius padalijant į atskirus kitos paskirties žemės sklypus, nustatant naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, bei keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Planavimo procese nebus rengiama koncepcija bei nebus atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).

Detaliojo plano keitimas rengiamas bei viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka.

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys, (8 45) 58 29 48, el. paštas: [email protected], svetainė: http://www.panrs.lt.

Planavimo iniciatorius (pagal teritorijų planavimo proceso inicijavimo 2022 m. spalio 31 d. sutartį Nr. (13.28)-S3-41) – privatus asmuo: R. L., gyv.: (nuasmeninta), LT-37103 Panevėžys.

Projekto rengėjas – V. Undzėno įmonė, Vasario 16-tosios g. 57-2, LT-35187 Panevėžys, tel. +370 686 03030, el. paštas: [email protected].

Su parengtomis teritorijų planavimo dokumento pataisomis susipažinti galima Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriuje (Vasario 16-osios g. 27, LT-35187 Panevėžys) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS), tinklalapis: http://www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-66-22-847). Viešinimo terminas 10 darbo dienų (nuo paskelbimo TPDRIS), t. y. 2024 m. kovo 05÷kovo 19 d. laikotarpiu. Sprendinių brėžinys eksponuojamas 5 darbo dienas, t. y. 2024 m. kovo 12÷19 dienomis. Viešas svarstymas vyks 2024-03-20 12 val. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos patalpose.

Motyvuotus pasiūlymus, paklausimus bei pretenzijas teikti raštu planavimo organizatoriui ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS iki viešinimo termino pabaigos.

Atmestų pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius, viešinimo procedūras gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai per 10 darbo dienų nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.


Architektūros skyriaus informacija