1

Informacija apie perkeliamo asmens statuso suteikimą LR piliečiams, asmenims, turintiems teisę atkurti LR pilietybę, lietuvių kilmės asmenims ir jų šeimos nariams

Birželio 7 d. įsigaliojo 2022-06-01 LR Vyriausybės priimtas nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 17 d. nutarimo Nr. 755 „Dėl Lietuvos Respublikos asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“ (nauja redakcija). Nuoroda į paskelbtą teisės aktą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6c22b890e57211ecb369fde863feb27d.

Dabar asmenys, atitinkantys bent vieną iš perkeliamojo asmens statuso suteikimo pagrindų ir esantys Lietuvoje, dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo gali kreiptis tiesiogiai į Migracijos departamentą ar jo padalinį Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Marijampolėje, Tauragėje, Telšiuose, Utenoje, Visagine, Šalčininkuose, Elektrėnuose.

Pagal įsigaliojusią LRV nutarimo redakciją:

  • asmenys, atitinkantys bent vieną iš perkeliamojo asmens statuso suteikimo pagrindų ir esantys Lietuvoje, dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo gali kreiptis tiesiogiai į Migracijos departamentą;
  • prašymai administruojami (pateikti per perkėlimo koordinatorių), pildomi (kai asmuo kreipiasi tiesiogiai į Migracijos departamentą) ir perkeliamųjų asmenų sąrašas sudaromas MIGRIS (Lietuvos migracijos informacinėje sistemoje);
  • kai perkėlimo koordinatoriaus motyvuotu sprendimu nėra galimybės saugiai ir operatyviai pervežti perkeliamojo asmens turto į Lietuvą, perkeliamasis asmuo, atvykęs į Lietuvos Respubliką, per 3 mėnesius nuo perkeliamojo asmens statuso suteikimo ir įrašymo į perkeliamųjų asmenų sąrašą dienos, integracijos operatoriui gali pateikti prašymą dėl kompensacijos už nepervežtą turtą mokėjimo (asmeniškai, registruotuoju paštu ar kitu su integracijos operatoriumi suderintu būdu), kurį integracijos operatorius perduos nagrinėti Užsienio reikalų ministerijai;
  • perkeliamiesiems asmenims kompensuojamos ne tik lietuvių kalbos mokymosi išlaidos, bet ir valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos egzamino laikymo išlaidos.

Daugiau informacijos Lietuvos piliečiams, lietuvių kilmės asmenims, asmenims, pagal LR pilietybės įstatymą turintiems teisę atkurti Lietuvos pilietybę, bei jų šeimos nariams čia


 Užsienio reikalų ministerijos ambasadorė ypatingiems pavedimams Gitana Grigaitytė