Informacija apie parengtą ir tvirtinti pateiktą viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių prie viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių apsaugos zonų Panevėžio miesto ir rajono savivaldybių teritorijose planą

Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, patvirtintu 2019 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XIII-2166, ir 2020 m. rugsėjo 8 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-511 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ patvirtintu Aerodromo, kelių, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių, viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas) parengtas Viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių geležinkelio želdinių prie viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių apsaugos zonų Panevėžio miesto ir rajono savivaldybių teritorijose planas (toliau – Planas).

Plano iniciatorius – AB „LTG Infra“, įm. kodas 305202934, Geležinkelio g. 2, Vilnius LT-02100.

Plano rengėjas – AB „LTG Infra“, įm. kodas 305202934, Geležinkelio g. 2, Vilnius LT-02100, tel. +370 5 2693353. Atsakingas asmuo – Projektų parengimo vyr. specialistė Agnė Kavaliauskaitė, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2655, tel. +370 693 00871, el. p.  [email protected].

Planavimo tikslai:

  • Įregistruoti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas visiems žemės sklypams, patenkantiems į AB „LTG Infra“ valdomų geležinkelio kelių apsaugos zonas;
  • Įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytą AB „LTG Infra“ pareigą, susijusią su viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių prie viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių apsaugos zonų nustatymu.

Planuojama teritorija – Panevėžio miesto ir rajono savivaldybių teritorija.

PRIDEDAMA:

  1. Aiškinamasis raštas
  2. LGI objektai
  3. Planas
  4. LR Susisiekimo ministro įsakymas