Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

Vienkartinės, tikslinės, periodinės ar sąlyginės pašalpos skyrimo tvarka

Tikslinė, vienkartinė, periodinė ar sąlyginė pašalpa skiriama asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Panevėžio rajono savivaldybėje, taip pat asmenims, kurie Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje nuomojasi būstą.

Tikslinė pašalpa bendrai gyvenantiems asmenims (vienam gyvenančiam asmeniui) (toliau – asmuo) skiriama:

1. nukentėjus nuo gaisro ar stichinės nelaimės, padariusios žalą savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise priklausančiam asmens (šeimos) turtui:

1.1. gyvenamajam būstui, kuriame bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo deklaruoja gyvenamąją vietą, ir jei tai yra vienintelis gyvenamasis būstas – iki 100 bazinių socialinių išmokų (toliau – BSI, kur 1 BSI – 38 Eur) dydžio;

1.2. ūkiniam pastatui, turtui – iki 50 BSI dydžio;

2. būsto būtiniausiam skubiam remontui, kuriame bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo deklaruoja gyvenamąją vietą, ir jei tai yra vienintelis gyvenamasis būstas, kai vidutinės vieno bendrai gyvenančio asmens pajamos (toliau – Pajamos) neviršija 2 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio, vieno gyvenančio asmens – 3 VRP dydžio, – iki 25 BSI dydžio;

3. nekompensuojamų techninės pagalbos ar ortopedijos priemonių išlaidoms kompensuoti, akinių vaikams dalinei kompensacijai, jei Pajamos bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui neviršija 2 VRP dydžio, – iki 5 BSI dydžio;

4. gydyti siunčiamų asmenų kelionės išlaidoms kompensuoti, jei bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens Pajamos neviršija 2 VRP dydžių, – šiuo atveju mokama suma, kuri nurodyta kelionės išlaidas patvirtinančiuose dokumentuose (keleivinio transporto bilietai, sąskaitos faktūros ir kt.), bet ne didesnė nei 5 BSI dydžio;

5. asmens dokumentams tvarkyti, kai asmuo neturi dokumentų ir dėl to negali gauti socialinių garantijų, jei vieno šeimos nario Pajamos per mėn. neviršija 1 VRP dydžio, – šiuo atveju mokama suma, kuri nurodyta kompetentingos įstaigos pateiktoje sąskaitoje faktūroje, bet ne didesnė nei 2 BSI dydžio.

Vienkartinė pašalpa asmeniui skiriama:

1. gydymosi išlaidoms kompensuoti sunkios ligos, nurodytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintame sunkių ligų sąraše, sunkių pakenkimų sveikatai, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintame sunkių pakenkimų sveikatai klasifikacinių požymių sąraše, po traumos, įvykusios nelaimingo atsitikimo metu, po medicininės operacijos, pateikus gydymo įstaigos pažymą apie gydymą ar atliktą operaciją ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki kreipimosi dienos, jei bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens Pajamos, neviršija 5 VRP dydžių, – iki 10 BSI dydžio;

2. grįžus iš laisvės atėmimo vietų, kardomojo kalinimo vietų, socialinės ir psichologinės reabilitacijos įstaigų, jei nuo grįžimo laiko praėjo ne daugiau kaip 2 mėnesiai; išbuvo minimose vietose ne trumpiau kaip 6 mėnesius; yra įsiregistravęs teritorinėje darbo biržoje (išskyrus atvejus, kai asmuo įsidarbina, pradeda mokytis dienine forma arba netektas darbingumas yra 60 ir daugiau procentų, arba negali įsiregistruoti teritorinėje darbo biržoje dėl pateisinamų priežasčių) ir jei asmuo negauna kitų pajamų – iki 3 BSI dydžio;

3. esant sunkiai materialinei padėčiai, kai Pajamos neviršija 2 VRP dydžio – iki 5 BSI dydžio.

4. benamystės, bedarbystės ar kitos būtinos skubios piniginės socialinės paramos atvejais, atsižvelgiant į šeimos ar vieno gyvenančio asmens socialinę, materialinę padėtį ir kitas aplinkybes, įrodančias vienkartinės paramos būtinumą, jeigu Pajamos vienam asmeniui per mėn. neviršija 1,5 VRP dydžio. Vienkartinės pašalpos dydis – iki 5 BSI dydžio. Asmenims, kurie  nutraukė registraciją Lietuvos teritorinėje darbo biržoje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje savo noru ar asmenims, kuriems ši registracija Lietuvos teritorinėje darbo biržoje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje buvo nutraukta be teisės registruotis 6 mėn., ar asmenims, kurie atsisakė darbo be pateisinamos priežasties, vienkartinės pašalpos dydis iki 2 BSI dydžio;

5. kitais atvejais, kai Pajamos neviršija 2,5 VRP dydžio – iki 5 BSI dydžio;

6. ypatingais nenumatytais atvejais, kai yra Savivaldybės tarybos sprendimas, leidžiantis Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą, – iki 30 BSI dydžio.

Periodinė pašalpa asmeniui skiriama:

1. asmenims, nedraustiems sveikatos draudimu, apdrausti arba pagal Valstybinių ligonių kasų nustatytus įkainius sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti, jei asmuo neturi jokių pajamų, o dėl specifinių aplinkybių kyla grėsmė jo sveikatos būklei ir reikalingas gydymas – iki 5 BSI dydžio suma pervedama į kompetentingos įstaigos sąskaitą. Periodinė pašalpa skiriama laikotarpiui, kurį asmuo bus gydomas, tačiau ne ilgiau kaip 3 mėn.;

2. kreditui, paimtam daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanoms apmokėti, mirus vienam iš bendrai gyvenusių asmenų (buto savininkui), kol bus tvarkomi būsto paveldėjimo dokumentai, bet ne ilgiau kaip 4 mėn. Periodinės pašalpos dydis – mokama kredito ir palūkanų suma, bet ne didesnė kaip 2 BSI dydžio.   

Sąlyginė pašalpa asmeniui skiriama:

1. socialinės rizikos asmenų gydymo nuo priklausomybės ligų laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip 3 mėn., jeigu pajamos vienam asmeniui per mėn. neviršija 1,5 VRP dydžio. Sąlyginės pašalpos  dydis – 1,5 BSI dydžio;

2. įsiskolinimams už komunalinius patarnavimus iš dalies padengti (jeigu skola susidarė dėl objektyvių priežasčių) neįgaliems, pensinio amžiaus asmenims, bendrai gyvenantiems asmenims, auginantiems vaikus, su sąlyga, kad asmuo pats mokės už komunalinius patarnavimus ne mažiau kaip 30 procentų savo gaunamų pajamų, jeigu asmenų pajamos vienam asmeniui per mėn. neviršija 1,5 VRP dydžio. Sąlyginės pašalpos dydis  – iki 2 BSI dydžio. Sąlyginė pašalpa mokama, kol bus padengiamas įsiskolinimas, tačiau ne ilgiau kaip 3 mėn.

Asmuo, turintis teisę gauti tikslinę, vienkartinę, periodinę ar sąlyginę pašalpą (toliau – Vienkartinė parama) kreipiasi į savo gyvenamosios vietos seniūniją.

Kreipdamasis dėl Vienkartinės paramos, asmuo pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, prašymą, kuriame išsamiai aprašo savo socialinę padėtį ir nurodo aplinkybes, dėl kurių prašo vienkartinės pašalpos, ir kartu, atsižvelgiant į vienkartinės pašalpos prašymo aplinkybes, pateikia šiuos dokumentus:

1. pažymą apie paleidimą iš laisvės atėmimo įstaigos, jeigu kreipiasi asmuo, grįžęs iš laisvės atėmimo vietų, kardomojo kalinimo vietų, socialinės ir psichologinės reabilitacijos įstaigų;

2. gydymo įstaigos pažymą apie ligas ar pakenkimus sveikatai, išduotą ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius nuo Prašymo pateikimo dienos (jeigu pažymoje nėra nurodytas ligos kodas ar pakenkimo sveikatai kodas, o diagnozės neįmanoma perskaityti, Prašymas nesvarstomas);

3. gydymo išlaidas įrodančius dokumentus, išrašytus ne vėliau nei prieš 6 mėnesius nuo Prašymo pateikimo dienos (sąskaitas faktūras kartu su mokėjimo čekiais, dokumentus apie pirktus nekompensuojamus vaistus ar medicinines priemones ir kt.);

4. akinių vaikams, nekompensuojamų techninės pagalbos ar ortopedijos priemonių įsigijimo išlaidas įrodančius dokumentus, išrašytus ne vėliau nei prieš 6 mėnesius nuo Prašymo pateikimo dienos;

5. priešgaisrinės tarnybos, kitų kompetentingų institucijų išduotas pažymas, patvirtinančias papildomas išlaidas ar patirtus nuostolius, išrašytas ne vėliau nei prieš 6 mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos;

6. prašyme nurodytas aplinkybes patvirtinančius ir bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens teisę gauti vienkartines pašalpas įrodančius kitus dokumentus, kurių nėra valstybės registruose ar kitose valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose;

7. pažymas apie įsiskolinimus ir mokamas sumas.

Prašymas gali būti pateiktas asmeniškai arba paštu.

Jeigu prašymas siunčiamas paštu, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

Seniūnijų socialinis darbuotojas, atsižvelgdamas į prašymą, patikrina asmenų (asmens) buities ir gyvenimo sąlygas, surašo tyrimo aktą.

Prašymas ir kiti dokumentai, įrodantys paramos būtinumą, pateikiami seniūnijos Komisijai socialiai remtinų asmenų klausimams spręsti.

Komisija socialiai remtinų asmenų klausimams spręsti ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo seniūnijoje gavimo dienos apsvarsto gautus prašymus, išanalizuoja dokumentus ir pateikia Socialinės paramos skyriui motyvuotą siūlymą skirti ar neskirti Vienkartinę pašalpą.

Vienkartinė parama gali būti teikiama šiais būdais:

1. pinigais, kai jie pervedami į asmens nurodytą asmeninę sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke arba į atitinkamos institucijos ar įstaigos atsiskaitomąją sąskaitą;

2. nepinigine forma.

Atsižvelgiant į Komisijos socialiai remtinų asmenų klausimams spręsti rekomendaciją, Vienkartinė parama gali būti skiriama nepinigine forma. Asmenims ar šeimoms, patyrusiems socialinę riziką, – pinigais ir (ar) nepinigine forma skiriama Vienkartinė parama derinant su socialinėmis paslaugomis (bendrosiomis, socialinės, sveikatos priežiūros ir kt.).

Vienkartinė parama neskiriama šiais atvejais:

1. nustačius, kad asmuo pateikė neteisingus duomenis apie gaunamą turtą, pajamas, apie save ir šeimos narius;

2. nustačius, kad bendrai gyvenančio asmens ar vieno gyvenančio asmens pajamos viršija tvarkoje nustatytus VRP dydžius;

3. kai asmuo per nurodytą terminą nepateikė Vienkartinės paramos pagrįstumą įrodančių dokumentų;

4. kai asmuo nesudaro galimybės patikrinti buities ir gyvenimo sąlygų, kitų aplinkybių.

Vienkartinė parama skiriama Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Sprendimas dėl paramos asmeniui priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos Savivaldybės administracijoje.

Asmuo atsako už pateiktos informacijos apie bendrai gyvenančius asmenis, gaunamas  pajamas, turimą turtą ir pateiktų duomenų teisingumą.

Asmuo apie priimtą sprendimą dėl paramos skyrimo prašyme nurodytu būdu, o dėl neskyrimo informuojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. Asmeniui išsiunčiama (įteikiama) Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo kopija.

Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas dėl paramos skyrimo

(neskyrimo) gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Vienkartinė parama asmeniui (šeimai) gali būti skiriama vieną kartą per kalendorinius metus, išskyrus ypatingus atvejus (antrą kartą nukentėjus nuo gaisro, stichinės nelaimės, traumos, įvykusios nelaimingo atsitikimo metu, sunkiai susirgus kitam šeimos nariui).

Pagrindas: Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018-08-30 sprendimas Nr. T-155 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo“.

Informaciją teikia ir dokumentus priima seniūnijų socialiniai darbuotojai.

Pastaba. Atmintinė gali būti papildyta pasikeitus tvarkos aprašui. 

Paskutinis atnaujinimas: 2019-03-19 15:00:51