Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

Informacija apie projektą

 


 ASMENINIO ASISTENTO PASLAUGA

 


 

Projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Panevėžio rajono savivaldybėje“ organizuojamų veiklų sąrašas nuo spalio mėnesio pasipildė dar viena paslauga – asmeninio asistento paslauga.

Kas yra asmeninio asistento paslauga?

 Atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, asmeniui suteikiama individuali pagalba namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, neleistų izoliuoti asmens nuo bendruomenės ir skatintų savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime.

Kokias paslaugas gali suteikti asmeninis asistentas?

 • Asmeninis asistentas gali suteikti asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime.
 • Asmeninis asistentas gali suteikti individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padėti rengtis, maudytis, naudotis tualetu ir kt.).
 • Asmeninis asistentas gali lydėti asmenį į sveikatos priežiūros ar kitas valstybės ar savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą.
 • Asmeninis asistentas gali organizuoti asmens maitinimą (pamaitinimas, daiktų pakėlimas ir laikymas).
 • Asmeninis asistentas gali suteikti asmeniui individualią pagalbą, adekvačiai reaguojant į aplinką ir siekiant užmegzti bei palaikyti socialinius santykius su ta aplinka (kalbėjimas, orientavimasis laike ir aplinkoje bei dienos režimo laikymasis, savivoka bei dienos režimo laikymasis, disponavimas finansiniais ištekliais, vaistų vartojimas, socialinis bendravimas, poilsis ir laisvalaikis).

Kas gali gauti asmeninio asistento paslaugą?

Teisę į asmeninio asistento paslaugas turi asmenys nuo 16 metų ir iki šiuo metu galiojančio pensinio amžiaus, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai) ir (ar) kompleksinės negalios, kuri visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti bei savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą) ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Prioritetas teikiamas asmenims, siekiantiems gauti asmeninio asistento paslaugas, kurie lanko švietimo įstaigą, dirba arba ieško darbo, nebegyvena stacionarios socialinės globos įstaigoje ir gaudami paslaugas bendruomenėje gyvena savarankiškai, laukia eilėje gauti socialines paslaugas įstaigoje (prioritetas teikiamas laukiantiesiems eilėje gauti stacionarios socialinės globos paslaugas).

 

Ką reikia daryti, norint gauti asmeninio asistento paslaugą?

Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninio asistento paslaugas, jo tėvai ar įtėviai, globėjai (rūpintojai), sutuoktinis, vaikai (įvaikiai) ar jo įgaliotas atstovas (toliau – asmens atstovas) kreipiasi į Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių arba seniūniją ir pateikia:

 • prašymą gauti asmeninio asistento paslaugas, kuriame turi būti nurodytas asmens, pageidaujančio gauti asmeninio asistento paslaugas, vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas, asmens, kuriam gali būti teikiama informacija apie priimtus sprendimus dėl asmeninio asistento paslaugų skyrimo, sustabdymo, atnaujinimo, nutraukimo ar asmeninio asistento paslaugų teikėjo keitimo, vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos adresas, elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • NDNT išduotą Neįgalumo lygio pažymą ar Darbingumo lygio pažymą;
 • dokumentus ir (ar) kitą informaciją, pagrindžiančią prioriteto suteikimą, tik tokios apimties, kokia reikalinga norint gauti asmeninio asistento paslaugas (pavyzdžiui: mokinio ar studento pažymėjimo kopiją, darbdavio pažymą, prašymo gauti socialines paslaugas kopiją).

Asmeninio asistento paslaugos teikimo trukmė – paslauga gali būti teikiama individualiai asmeniui iki 4 valandų per parą septynias dienas per savaitę, atsižvelgiat į paslaugos gavėjo poreikį.

Projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Panevėžio rajono savivaldybėje“  įgyvendinamos asmeninio asistento paslaugos teikimo trukmė – 15 mėn.

Asmeninio asistento paslaugą teiks Panevėžio rajono socialinių paslaugų centras.

Kviečiame Panevėžio rajono savivaldybės gyventojus, kuriems reikalinga asmeninio asistento paslauga, teikti  prašymus.

Išsamesnę informaciją teikia:

 • Lijana Žlibinienė, projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Panevėžio rajono savivaldybėje“  koordinatorė-socialinė darbuotoja, tel. (8 45) 58 29 95, el. p. lijana.zlibiniene@panrs.lt;
 • Virginija Savickienė, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. (8 45) 58 29 36, el. p. virginija.savickiene@panrs.lt;
 • Gintaras Navickas, Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro direktorius, tel. (8 45) 59 21 61, el. p. ramygalos.spc@gmail.com;
 • Stasė Venslavičienė, už projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Panevėžio rajono savivaldybėje“ vykdymą atsakingas asmuo, tel. (8 45) 50 37 24, el. p. stase.venslaviciene@panrs.lt

Asmeninio asistento paslauga finansuojama projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Panevėžio rajono savivaldybėje“ 08.4.1-ESFA-V-416-04-0001 lėšomis.

                        ________________________________

 PROJEKTAS „KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ ŠEIMAI TEIKIMAS

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE“


     Ugdyti stiprią, sveiką ir darnią šeimą Panevėžio rajono savivaldybės administracija sieks įgyvendindama Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Panevėžio rajono savivaldybėje“. Projektas finansuojamas iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės „Kompleksinės paslaugos šeimai“. Projektas įgyvendinamas su partneriais: BĮ Panevėžio rajono švietimo centras ir asociacija „Papasakok plačiau“. Projekto vykdymo laikotarpis 36 mėn.

    Teikiant kompleksines paslaugas bus siekiama, kad kiekviena paslauga atitiktų individualius šeimos ar asmens poreikius, paslaugos gavėjas išmoktų sąmoningai prisiimti atsakomybę už savo sprendimus ir gyvenimo būdą. Paslaugų organizavimą planuojama vykdyti kuo arčiau paslaugos gavėjo, prireikus ir turint galimybių – atvykstant į paslaugos gavėjo gyvenamąją vietą, nes tokio pobūdžio paslaugos kaimo vietovėse dažnai yra neprieinamos dėl didelių atstumų, nepakankamų pajamų, sunkumų derinant šeimos ir darbo įsipareigojimus, vaikų priežiūros paslaugų trūkumo. Informacija apie kompleksiškai teikiamas paslaugas bus viešinama įvairiomis informacinėmis priemonėmis, organizuojant susitikimus su rajono bendruomenės nariais.

    Paslaugas gaus 540 rajono savivaldybės gyventojų. Bus siūloma, kad tas pats projekto dalyvis gautų kelias jam reikalingas paslaugas. Projekto dalyviais gali būti šeimos (tėvai, vaikai), vieni gyvenantys asmenys.

 

Paslaugų teikimo šeimai koordinavimas ir organizavimas


    Siekiant padėti kryptingai organizuoti ir koordinuoti kompleksinių paslaugų teikimą šeimoms, norint sumažinti administracinę naštą paslaugų gavėjams, šią paslaugą visą projekto įgyvendinimo laikotarpį teiks Bendruomeniniai šeimos namai, kurie įsteigti Panevėžio rajono savivaldybės administracijoje. Paslaugą teiks projekto koordinatorius-socialinis darbuotojas, kuris aiškinsis padėtį, paslaugų poreikį, teiks informaciją apie teikiamas paslaugas bei nukreips projekto dalyvius į jiems tinkamas veiklas, paslaugų teikimą koordinuos su teikiamomis socialinėmis, švietimo, sveikatos, teisinėmis paslaugomis, bendruomenių teikiama pagalba ir kita organizuojama veikla, siekiant panaudoti visus pagalbos išteklius. Paslaugos šeimoms bus siūlomos gavus informaciją apie paslaugų poreikį iš Vaiko teisių apsaugos skyriaus, Vaiko gerovės komisijos, švietimo įstaigų, Pedagoginės psichologinės tarnybos, seniūnijų, bendruomenių atstovų, pačioms šeimoms kreipiantis dėl pagalbos. Labiausiai bus laukiami gyventojai, patys nusprendę dėl poreikio gauti vieną ar kitą paslaugą. Visos paslaugos gyventojams bus teikiamos nemokamai.

 

Pozityvios tėvystės mokymai

 

   Tėvystės įgūdžių ugdymo paslauga bus teikiama tikslinei grupei – 288 asmenims, rajone gyvenančioms šeimoms (jų nariams), auginančioms vaikus, nepilnoms šeimoms, daugiavaikėms šeimoms. Ši programa padės norintiesiems tobulinti ar įgyti tėvystės įgūdžių, padėti atskleisti savo ir vaikų gebėjimus ir galimybes, patiriantiems krizes dėl vaikų auklėjimo, bendravimo su vaikais, turinčiais specialiuosius ugdymosi poreikius. Didžioji dalis bus skirta interaktyviems mokymosi būdams (interviu, debatai, vaidmenų atlikimas, minčių lietus, atvejo analizė), susitikimams su darniomis ir gerbiamomis šeimomis, jų „sėkmės istorijoms“. Bus sudaromos 36 grupės po 8 asmenis. Planuojama, kad mokymų programą sudarys 8 temos. Mokymus ves psichologas.

   Po teorinių užsiėmimų bus teikiamos individualios konsultacijos, vykdoma praktinė veikla, kurios metu bus galimybė praktiškai atskleisti tėvų ir vaikų gebėjimus spręsti iškylančius nesutarimus ir sunkumus, aiškinamasi įvairios situacijos individualiai, tai sudarys galimybę atvirumui ir nuoširdumui. Numatoma, kad 140 asmenų, dalyvavusiems grupiniuose mokymuose, bus suteikta po 10 val. individualių konsultacijų. Paslaugą teiks psichologas.

 

Psichosocialinė pagalba

 

   Planuojama, kad šią paslaugą galės gauti šeimos (jų nariai), patiriančios emocinius išgyvenimus (ligas, netektis, skyrybas), slaugančios asmenis su negalia bei turinčios priklausomybę nuo alkoholizmo, lošimų. Tikimasi, kad šių paslaugų vykdymas prisidės prie smurto artimoje aplinkoje mažinimo. Vyks konsultavimas, paskaitos, individualūs pokalbiai, anketavimas, savianalizės testai bei pratimai, bus nagrinėjami savivertės stiprinimo būdai ir pan. Psichosocialinę pagalbą sudarys individualios ir grupinės konsultacijos.

   Individualias konsultacijas planuojama suteikti 450 rajono gyventojų, vienam asmeniui skiriant 10 susitikimų po 1 val. Konsultacijas teiks psichologas.

   Grupinės konsultacijos sustiprins paslaugos kompleksiškumą, grupės bus sudaromos, atsižvelgiant į konkrečios šeimos ar grupės asmenų problemas, išryškėjusias individualių konsultacijų metu. Numatoma, kad grupes sudarys ir asmenys iš vienos šeimos, ir iš skirtingų šeimų. Planuojama, kad grupinėse konsultacijose dalyvaus 108 asmenys, gavę individualias konsultacijas. Konsultacijas teiks psichologas.

 

Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos

 

   Paslauga bus teikiama tikslinei 288 asmenų grupei. Numatoma organizuoti teorinius mokymus, kurių tikslas ugdyti šeimą, pagrįstą narių savitarpio pagalba, mokyti atpažinti ir įvardyti jausmus, valdyti pykčio išraiškas, atrasti streso įveikos būdus, mokyti, kaip spręsti iškilusius neaiškumus, kaip įveikti tarpusavio santykių ir santykių su vaikais krizes. Grupėse bus nagrinėjamos gyvenimo įpročių ir būdo keitimo, seksualinio gyvenimo, šeimos ir darbo įsipareigojimų bei kitos temos. Gyvenojai išklausys po 4 temas šeimos įgūdžių ugdymo klausimais, kurias skaitys lektoriai.

   Po teorinių užsiėmimų bus vykdoma praktinė veikla, kurios metu bus galimybė praktiškai atskleisti tėvų ir vaikų gebėjimus, nes organizuojamų šeimoms su vaikais išvykų metu reikės atlikti užduotis, kurios reikalaus ir darbų pasidalijimo, ir komandinio darbo, t. y. pabandyti malonią komandinę veiklą, skatinti šeimos narių tarpusavio artimą bendravimą, naujai pažvelgti į vaidmenis šeimoje. Dalyviai įgaus ir naujų pažintinių žinių, išplės akiratį. Bus organizuojamos įvairios išvykos.

 

Vaikų priežiūros paslauga

 

   Paslauga ne ilgiau kaip 4 val. per dieną bus teikiama tik tuo atveju, jei tėvai paslaugų gavimo metu išreikš pageidavimą gauti ir vaiko priežiūros paslaugą. Paslauga bus teikiama paslaugos teikėjo numatytoje tam tinkamoje patalpoje tuo metu, kai vaikų tėvai gaus kitą paslaugą. Šią paslaugą teiks užimtumo specialistas.

 

Pavėžėjimo paslauga


   Ši paslauga bus teikiama asmenims, kai nebus galimybių paslaugų gavėjams laiku atvykti į paslaugos teikimo vietą viešuoju ar asmeniniu transportu, dėl ko jiems negalės būti suteiktos numatytos apimties paslaugos.

 

 

 

   Dėl kompleksinių paslaugų šeimai suteikimo rajono gyventojai kviečiami kreiptis į Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Bendruomeninius šeimos namus, adresu Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, 125 kab

   Bendruomeniniuose šeimos namuose projekto koordinatore-socialine darbuotoja dirba Lijana Žlibinienė, tel.: (8 45) 58 29 95, 8 688 33 426, el. p. lijana.zlibiniene@panrs.lt

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos informacija