Direktoriaus įsakymu patvirtintos socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 m. projektams finansuoti skirtos lėšos

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

DĖL LĖŠŲ SKYRIMO SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE 2022 M. PROJEKTAMS FINANSUOTI

PATVIRTINIMO

 

2021 m. gruodžio 21 d. Nr. A1-509

Panevėžys

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugsėjo 37 d. įsakymu Nr. A1-686 ,,Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų patvirtinimo“, 44 ir 55 punktais, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo, patvirtinto Savivaldybės administracijos direktoriaus   2021 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. A-750 ,,Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos komisijos sudarymo“, bei atsižvelgdamas į Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 metų projektų atrankos vertinimo komisijos 2021-12-15 posėdžio protokolą Nr. GR92-2,

T v i r t i n u  socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 metų finansuotinų projektų sąrašą (priedas).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

LĖŠŲ SKYRIMAS SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE 2022 METŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

                                                                                                                                                              (priedas)

 

Eil. Nr.

Pareiškėjas

Įmonės kodas

Projekto pavadinimas

Surinktų balų vidurkis

Prašoma suma

Skiriama suma

1.

VšĮ Neįgaliųjų integracijos centras

300081425

,,Aš ir Tu mes drauge“

40,66

39226,00

28 600,00

2.

Panevėžio rajono neįgaliųjų draugija

168956536

Panevėžio rajono neįgaliųjų draugijos socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 metų projektas

38,66

32 845,00

31 100,00

3.

Aukštaitijos regiono asociacija ,,Artritas“

190860470

,,Nedelsk ir prisijunk šiandien“

33,66

18 000,00

9 100,00

4.

VšĮ LASS Šiaurės rytų centras

248161410

„Aš toks, kaip visi“

31,33

15 189,00

7 700,00

 

 

 

 

 

Iš viso

76 500,00


Socialinės paramos skyrius