Vadovaudamiesi Žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo1 (toliau – Įstatymas) 4 straipsnio 3 dalimi, informuojame, kad 2023 m. liepos 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. birželio 28 d. nutarimas Nr. 506 ,,Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano patvirtinimo ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams pagal projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano sprendinius procedūros pradžios“ (toliau – Nutarimas), kuriuo buvo patvirtintas Projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas (toliau – Specialusis planas) ir pradedama rengti Žemės paėmimo visuomenės poreikiams (pagal Specialiojo plano sprendinius) Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje projektas (toliau – Projektas). 

Informuojame, kad pagal Įstatymo 4 straipsnio 2 dalį, nuo Nutarimo įsigaliojimo momento žemės sklypo savininkai neturi teisės perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti daiktinių teisių į žemės sklypus, taip pat neturi teisės perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti daiktinių teisių į žemės sklypus, taip pat neturi teisės pertvarkyti (atidalyti, padalyti, perdalyti, sujungti) šių žemės sklypų. Pagal Įstatymo straipsnio 5 dalį, nuo to momento, kai žemės savininkui ir (ar) kitam naudotojui Įstatymo straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka yra pranešta apie Nutarimo, kuriuo pradedama žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra, įgaliojimą, žemės savininkas ir (ar) kitas naudotojas negali kliudyti projektą įgyvendinančiai institucijai (Susisiekimo ministerija) ar jos atstovams įgyvendinti Įstatyme nustatytų žemės paėmimo (išpirkimo) visuomenės poreikiams procedūrų.

Įstatymo III skyriaus 8-13 straipsniuose nustatyta tvarka pradedamas rengti žemės paėmimo (išpirkimo) visuomenės poreikiams projektas, kurio rengimo metu bus nustatomos tikslios Žemės sklypo ar jo dalies, paimamos visuomenės poreikiams, ribos, atliekamas šios visuomenės poreikiams paimamos žemės ir joje esančio kito turto (statinių, įrenginių, želdinių) vertinimas ir kiti Įstatyme nustatyti veiksmai.

 Informacija apie Projekto rengimo eigą bei galimybę susipažinti su Projekto sprendiniais bus skelbiama teisės aktų nustatyta tvarka. Informacija apie atliekamus kadastrinius matavimus, vertinamo turto apžiūrą žemės savininkai ir naudotojai bus informuoti tai reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

Projektą įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (juridinio asmens kodas 188620589, Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. [email protected], interneto svetainė https://www.sumin.lrv.lt/). Atsakingi asmenys – Infrastruktūros plėtros grupės patarėjas Darius Sriubas, tel. +370 660 31979, el. p. [email protected], Infrastruktūros plėtros grupės vyriausioji specialistė Teresa Gudauskienė, tel. +370 638 67478, el. p. [email protected].

Paslaugų pirkėjasAB ,,LTG Infra“ (juridinio asmens kodas 110053842, Geležinkelio g. 2, 02100, Vilnius, tel. (8 5) 269 3353, el.p. [email protected]., Projekto „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt). Atsakingi asmenys – „Rail Baltica“ valdymo Projektų parengimo Teritorijų planavimo projekto vadovė Inga Joteikienė, tel. (8 667) 21284, el. p. [email protected]., jai nesant, Teritorijų planavimo projektų projekto vadovas| Vytautas Sakalauskas, tel. +370 687 15534, el. p. [email protected]. Projekto „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt.

Paslaugų teikėjas – UAB „Atamis” (juridinio asmens kodas 300564438, Žirmūnų g. 139, 09120 Vilnius, tel. (8 5) 27 28 334, [email protected], www.atamis.lt). Atsakingi asmenys – Projekto vadovas Artūras Siaurusevičius, tel. +370 693 93769, el. p. [email protected], Projekto dalies vadovai: Asta Anikėnienė, tel. +370 614 32520, el.p. [email protected] ir Žilvinas Grabauskas, tel. +370 620 51398, el.p. [email protected]

Projekto teritorija – Specialiojo plano sprendinių, numatančių geležinkelių infrastruktūros priežiūros depo ir su juo susijusios infrastuktūros statybos ir rekonstrukcijos sprendinius Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje, vieta. Bendras Projekto teritorijos plotas apie 90 ha.

Visą informaciją apie rengiamą Projektą galima gauti ir pasiūlymus teikti aukščiau nurodytais kontaktais. Taip pat informacija apie pradedamą rengti Projektą skelbiama:

  • AB „Lietuvos geležinkeliai“ interneto svetainėje adresu https://rail-baltica.lt/apie-projekta/informacija-visuomenei/;
  • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje adresu https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/zemes-paemimo-visuomenes-poreikiams-projektai/;
  • Projektas papildomai bus viešinamas Web GIS internetinėje erdvėje: https://byt.lt/cixhX

Žemės sklypai, kuriems pradėta žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas


Architektūros skyriaus informacija

image_print