Informacinis pranešimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių projektinius pasiūlymus

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti  ,,Kitos paskirties (fermų) pastato keitimas į gamybos, Verslininkų g. 16, Barklainių I k., Ramygalos sen.,  Panevėžio r.,  projektas “

 1. Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: , Verslininkų g.16, Barklainių I k., Ramygalos sen., Panevežio r.,
 2. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos (pagal  STR 1.01.03:2017 p. 7.8)
 3. Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita.
 4. Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo.
 5. Statybos rūšis: Projektas.
 6. Statinio kategorija: Neypatingas
 7. Projektuotojas: R. Šuto individuali veikla, V. Kudirkos g. 1, Panevėžys, Lietuva, Nr. 843654, el. p. [email protected]; Tel.:+370 610 10 568
 8. Projekto vadovas: Jonas Morkūnas (atestato Nr. 38123), mob. tel.: 8618 17 798, el. p. [email protected];
 9. Statytojas: UAB ,,Rolfmeta“ įm. k. 303309503, Verslininkų g. 16, Barklainių I k., LT-35256 Panevėžio r.,Tel. 865575786
 10. Su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima iki 2021-03-19 Panevėžio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje https://www.panrs.lt/projektiniai-siulymai
 11. Informacija teikiama iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus tel.: 8 610 10 568 ir pateikus elektroninę užklausą adresu [email protected]
 12. Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui atskiru raštu iki 2021-03-25 paštu: [email protected] per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį ir viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešasis susirinkimas (visuomenės supažindinimas su projektiniais pasiūlymais) įvyks 2021-03-25 d. 15:00 val. tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu. Prisijungimo nuoroda:

Susirinkimo nuoroda:

Prisijunkite prie susitikimo savo kompiuteryje arba mobiliojoje programėlėje

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MTczYzU2NDEtYzg3Yy00ODc0LWFiNDMtNzc2NTJjMDk5YmFh%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25224bb3a2c5-dc66-4295-b3fe-4b9076469d6c%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522a49fc040-f8fc-4015-949c-7b363ac2e2d1%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=c0c38981-18d4-4b30-87ec-c868dc7db10f&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true


Projektuotojas R. Šutas


Informacinis pranešimas apie parengtus teritorijų planavimo dokumento sprendinius

Vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka, parengus kitos paskirties žemės sklypo, kadastro Nr. 6644/0002:278, Panevėžio r. sav.  Panevėžio sen., Molainių k., detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. A-467 ,,Dėl detaliojo plano tvirtinimo“, keitimo sprendinius (toliau – Detalusis planas), informuojame, kad su viešinamais detaliojo plano keitimo sprendiniais susipažinti galima Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus ir Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Panevėžio seniūnijos skelbimų lentose (Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys) nuo 2021-03-08 iki 2021-03-22 (įskaitytinai) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento (TPD) Nr. K-VT-66-20-281. Detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2021 m. kovo 22 d., 18.00 val., nuotoliniu būdu, prisijungimo nuoroda: 

 https://us02web.zoom.us/j/81407101183?pwd=UEZSeFpwZkNXSUZJa3h1NTAvMTRYQT09

Jūsų patogumui esame parengę video instrukcijas, kaip prisijungti su Google Chrome naršykle arba įrenginiais, kurie turi Android operacinę sistemą:

https://www.youtube.com/watch?v=wv_PZ2NACmI&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=eC3HsMaU1GE&feature=youtu.be

Planuojama teritorija – žemės sklypai: kadastro Nr. 6644/0002:767, Molainių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., Tvenkinio g. 44A, ir kadastro Nr. 6644/0002:952, Molainių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k. Planuojamos teritorijos, suplanuotos detaliuoju planu,  patvirtintu Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. A-467 ,,Dėl detaliojo plano tvirtinimo“, plotas  – 0,7200 ha, teritorijos, kuriai keičiami privalomieji teritorijos naudojimo reglamentai, plotas – 0,7739 ha.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. A-231 „Dėl leidimo keisti detalųjį planą“ ir 2020 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. A-255 ,,Dėl detaliojo plano keitimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano keitimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Savivaldybės interneto svetainėje ir Panevėžio seniūnijos skelbimų lentoje).

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75 el. paštas [email protected] , interneto svetainė www.panrs.lt

Planavimo iniciatorius – Z. K. (fizinis asmuo, informacija neskelbiama)

Plano rengėjas – UAB „Želdima“, Jaunimo g. 29, Dembavos k., Velžio sen., LT-38176, Panevėžio r. sav., projekto vadovė – Aurelija Čergelienė, tel. 8 676 42727, [email protected]

Planavimo tikslas – Keisti žemės ūkio paskirties (naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai) žemės sklypo, kadastro Nr. 6644/0002:952 Molainių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę nustatant naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, ir sujungti su besiribojančiu kitos paskirties žemės sklypu, kadastro Nr. 6644/0002:767 Molainių k. v., suformuotu detaliuoju planu, į vieną kitos paskirties (naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypą bei keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Detaliojo plano rengimas bei viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr.1267 redakcija), motyvuotus pasiūlymus dėl detaliojo plano rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (845) 582631, faksas (845) 582975, el. paštas [email protected] ir (ar)  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento (TPD) numeris K-VT-66-20-281, iki viešo svarstymo procedūrų pabaigos. Viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas.

Atmestų pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius, viešinimo procedūras gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai per 10 darbo dienų nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.


Projekto vadovė  Aurelija Čergelienė


Prekybos paskirties pastato – degalinės su operatorine, ir paslaugų paskirties pastato – automatinės automobilių plovyklos, Šiaulių g. 1, Berčiūnų k., Naujamiesčio sen., Panevėžio r. sav., statybos projektas

Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės

Šiaulių g. 1, Berčiūnų k., Naujamiesčio sen., Panevėžio r. sav.;

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

7.3. Prekybos paskirties pastatai – skirti didmeninei ir mažmeninei prekybai (parduotuvės, degalinių operatorinės su prekybos sale, vaistinės, knygynai, prekybos paviljonai ir kiti pastatai);

7.4 paslaugų paskirties pastatas – skirti paslaugoms teikti (tarp jų buities) ir buitiniam aptarnavimui: pirtys, grožio salonai, skalbyklos, taisyklos, remonto dirbtuvės, priėmimo − išdavimo punktai, autoservisai, plovyklos, laidojimo namai, krematoriumai ir kiti pastatai;

Statinių tipai

Projektuojamas prekybos paskirties pastatas – operatorinėm ir paslaugų paskirties pastatas – automatinė automobilių plovykla.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Rusnė“ tel.nr. +370 37 320 365, el. paštas: [email protected].

Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas). Jei projektinių pasiūlymų autorystė priklauso fizinių asmenų grupei – statinio architektų (autorių) vardai, pavardės, elektroninio pašto adresai)

Rūta Šimkuvienė  el . p. [email protected]

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris)

UAB “SPECTATOR NT”,  Senasis Ukmergės kelias 4, Užubalių k., LT-14302, Vilniaus r. sav.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos

Iki viešo susirinkimo galima teikti projektuotojui pasiūlymus, pastabas. Galite gauti informaciją, susipažinti su dokumentacija, bei teikti pasiūlymus dėl rengiamo projekto raštu, adresu UAB „Rusnė“ Miško g. 30-78, Kaunas, LT-44313, arba el. paštu [email protected].

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Informacija teikiama ir kreipimasis raštu priimami iki 2021 m. kovo 17 d.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas)

Su projektu bus galima susipažinti viešo susirinkimo metu 2021 m. kovo  17 d. 15:00 val., per tiesioginę transliaciją.

Nuoroda prisijungimui į tiesioginę vaizdo transliaciją:  https://us02web.zoom.us/j/81315945703?pwd=aEM5azk2MEF6R05UK2hHbldNc1krQT09

Prisijungimo kodas: 111


UAB „Rusnė“ architektė Rūta Šimkuvienė


Informacinis pranešimas dėl detaliojo plano parengimo

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 str. 3 d., 28 str. 2 d., 5 d., 6 d., Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis 318.4.5 p. 318.4.5.1 p. 318.4.5.2 p. ir 318.4.5.3 p. bei Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo 9 p. informuojama, kad parengtas DETALIOJO PLANO „ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 6677/0004:101, LAKŠTINGALŲ G. 3 VAIVADŲ K. PANEVĖŽIO (BUV. KARSAKIŠKIO) SEN. PANEVĖŽIO R. SAV. DETALUSIS PLANAS“ koregavimas.

Planavimo teritorija – žemės sklypas (kadastro Nr. 6655/0004:101, Paliūniškio k.v.), adresu: Lakštingalų g. 3, Vaivadų k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav. Planuojamos teritorijos plotas: 0.2800 ha.

Planavimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. A-28 „Dėl žemės sklypo Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Vaivadų k., Lakštingalų g. 3 detaliojo plano koregavimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo tikslas – koreguoti kitos paskirties žemės (naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) sklypo detaliojo plano sprendinius, suformuojant išsiterpusį kitos paskirties laisvos valstybinės žemės sklypą, esantį tarp planuojamo žemės sklypo ir Lakštingalos gatvės, sujungiant jį su besiribojančiu kitos paskirties žemės sklypu (kadastro Nr. 6677/0004:101, Paliūniškio k.v., adresu: Lakštingalų g. 3, Vaivadų k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav.) ir padalijant naujai suformuotą žemės sklypą į atskirus žemės sklypus.

Planavimo procese nebus rengiama koncepcija bei nebus atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas, kadangi planavimo tikslai nėra SPAV vertinimo objektas (vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”).

Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendinius dėl teritorijų planavimo tvarka – supaprastinta.

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys, (8 45) 58 29 48, el. paštas: [email protected], svetainė: https://www.panrs.lt.

Planavimo iniciatorius  (pagal teritorijų planavimo proceso inicijavimo 2018 m. sausio 29 d. sutartį Nr. (13.28)-S3-3) – Lyda DUDURIENĖ ir Augustas Henrikas DUDURIS, gyv.: (nuasmeninta), LT-38448 Vaivadų k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav.

Projekto rengėjas – V. Undzėno įmonė, Vasario 16-tosios g. 57-2, LT-35187 Panevėžys, tel. +370 686 03030, el. paštas: [email protected].

Su parengtomis teritorijų planavimo dokumento (toliau – TPD) pataisomis susipažinti galima visuomenės informavimo priemonėse: Panevėžio rajono savivaldybės Architektūros skyriaus patalpų ir Panevėžio seniūnijos pastato (Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys) skelbimų lentoje (vestibiulyje) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS), svetainė: http://www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-66-18-40). Viešinimo terminas 10 darbo dienų (nuo paskelbimo TPDRIS), t.y. 2021 m. kovo 3 d. – 2021 m. kovo 15 d. laikotarpiu..

Motyvuotus pasiūlymus, paklausimus bei pretenzijas teikti raštu planavimo organizatoriui ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS iki viešinimo termino pabaigos.

Atmestų pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius, viešinimo procedūras gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai per 10 darbo dienų nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.


Pranešimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių projektinius pasiūlymus

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedamas rengti Sandėliavimo paskirties pastato (tekstilės atliekų apdorojimo ir saugojimo) Dvarininkų k. 1, Miežiškių sen., Panevėžio r. sav., statybos projektas.

Planuojama statybos vieta – Dvarininkų k. 1, Miežiškių sen., Panevėžio r. sav.

Statinių naudojimo paskirtis – sandėliavimo paskirties pastatai.

Statybos rūšis – nauja statyba.

Statinio kategorija – ypatingasis statinys.

Projektuotojas – AB „Panevėžio statybos trestas“, P. Puzino g. 1, Panevėžys, tel. 8 45 505510 ir 8 662 85008.

Projekto vadovas Mindaugas Šalkauskas (atestato Nr. 37798). Mob. tel.: 866285008, el. p. [email protected]

Statinio architektė – Viktorija Morozaitė (Atest. Nr. A 1556). Mob. tel.: 861644097, el. p. [email protected]

Statytojas: UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“, Beržų g. 3, Panevėžys, LT-36237. Direktorius Gintautas Ulys, tel. 8 45 432 199, el. p. [email protected]

Su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima iki 2021-01-08 darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.00 val. adresu P. Puzino g. 1, Panevėžys, arba Panevėžio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.panrs.lt, skiltyje: „Projektuojamų statinių projektiniai siūlymai“. Informacija teikiama el. paštu: [email protected] ir mob. tel.: 866285008.

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui raštu adresu: P. Puzino g. 1, Panevėžys, ir el. paštu: [email protected] per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį ir viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešas susirinkimas numatomas 2021-01-08 16.00 val. tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu. Vaizdo konferencijos transliavimo nuoroda: https://meet.google.com/fme-iiqk-vra

Taip pat galima prisijungti telefonu +370 5 2046389 suvedus PIN kodas: 380474894#


Projekto vadovas Mindaugas Šalkauskas