Ar galiu tikėtis kompensacijos už valymo įrenginį kuri pasistačiau prieš 4 metus. Ačiū. Bernatoniai Ekrano2 sodai.

Ne, Jūs negalite tikėtis kompensacijos dėl patirtų individualių nuotekų valymo įrenginių statybos išlaidų, nes Jūsų  įrenginys pastatytas pieš 4 metus, o Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 8 d. sprendimu Nr. T-102 patvirtintame Individualių nuotekų valymo įrenginių statybos išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašo 6 punkte yra nustatyta, kad  kompensuojamos išlaidos, patirtos ne anksčiau kaip 12 mėnesių nuo einamųjų metų kvietimo teikti prašymus paskelbimo savivaldybės interneto svetainėje www.panrs.lt dienos iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d.


Norėjau paklausti ar galima gauti parama nuotekų valymo įrenginiui,kuris jau yra naudojamas apie ~2 sav. jei namas yra Panevėžio raj, soduose. Namo paskirtis gyvenamas namas bet nebaigta statyba. Visi projektai ir leidimai yra.

Taip, Jūs galite teikti prašymą dėl patirtų individualių nuotekų valymo įrenginių statybos išlaidų dalinio kompensavimo nustatyta tvarka, nes Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 8 d. sprendimu Nr. T-102 patvirtintame Individualių nuotekų valymo įrenginių statybos išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašo 6 punkte yra nustatyta, kad  kompensuojamos išlaidos, patirtos ne anksčiau kaip 12 mėnesių nuo einamųjų metų kvietimo teikti prašymus paskelbimo savivaldybės interneto svetainėje www.panrs.lt dienos iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d.


Skelbiami jaunimo atstovų į Jaunimo reikalų tarybą rinkimai

Jeigu TU iniciatyvus, energingas, entuziastingas ir domiesi Panevėžio rajono jaunimo ateitimi ir veikla, kviečiame Tave prisijungti prie jaunimo politikos formavimo komandos ir dalyvauti rinkimuose į Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą!

Kandidatuoti gali 14–29 metų (įskaitytinai) jaunuoliai, kurie yra:

 • jaunimo organizacijų nariai;
 • su jaunimu dirbančių organizacijų nariai;
 • mokinių savivaldos, veikiančios savivaldybės teritorijoje, nariai;
 • save išsikėlę pavieniai asmenys.

Kandidatas į Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos (toliau – SJRT) narius gali būti kiekvienas Panevėžio rajono savivaldybėje gyvenantis jaunuolis, kuris iki 2021 m. balandžio 20 d. pateiks:

 • užpildytą kandidato į SJRT jaunimo atstovus anketą;
 • trumpą motyvacinį laišką.

Jaunimo atstovai į Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą bus renkami viešo visuotinio jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių savivaldų, veikiančių Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje, atstovų susirinkimo metu 2021 m. balandžio 22 dieną. Šiais metais dėl pandemijos rinkimai organizuojami nuotoliniu būdu elektroninėmis priemonėmis.

Visuotiniame susirinkime dalyvauja ir sprendžiamąją balso teisę turi vienas atstovas iš kiekvienos jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios organizacijos, mokinių savivaldos, veikiančios Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje. Apie savo dalyvavimą visuotiniame susirinkime kiekviena organizacija (savivalda) turi pranešti Panevėžio rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatoriui el. paštu [email protected] ne vėliau kaip iki 2021 m balandžio 19 d. imtinai. Atstovas į visuotinį susirinkimą deleguojamas pateikiant delegavimo raštą, kuriame turi būti nurodyta deleguojamo asmens vardas, pavardė, einamos pareigos organizacijoje (savivaldoje) ir kontaktinė informacija. Delegavimo raštas turi būti pasirašytas organizacijos (savivaldos) vadovo ar jo įgalioto asmens. Jei visuotiniame susirinkime dalyvauja organizacijos (savivaldos) vadovas, delegavimo rašto nereikia.

Jaunimo atstovai į Jaunimo reikalų tarybą visuotiniame susirinkime renkami slaptu balsavimu.

Kiekvienas kandidatas viešo visuotinio susirinkimo metu turės galimybę prisistatyti, tam bus skiriama iki 5 min.

Kandidatų pasirašytus ir nuskenuotus ar nufotografuotus dokumentus prašome pateikti Panevėžio rajono savivaldybės  jaunimo reikalų koordinatorei Sandra Budreikienei el.paštu [email protected]

Jei kiltų klausimų, rašykite arba skambinkite nurodytais kontaktais: Panevėžio rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė (vyr. specialistė) Sandra Budreikienė, tel.: (8 45) 45 40 28, 8 620 13 105, el. p. [email protected].

Panevėžio rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos nuostatai čia.


Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Sandra Budreikienė


Panevėžio rajono Paįstrio ir Panevėžio sen. Bernatonių k. v. Bernatonių ir Šiaudinės polderių sausinimo sistemų, griovių ir pralaidų rekonstravimas

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti  „Panevėžio rajono Paįstrio ir Panevėžio sen. Bernatonių k. v. Bernatonių ir Šiaudinės polderių sausinimo sistemų, griovių ir pralaidų rekonstravimas“

 1. Statinių statybvietės adresas: Panevėžio r. Paįstrio ir Panevėžio sen. Bernatonių kadastrinė vietovė
 2. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Melioracijos statiniai (pagal  STR 1.01.03:2017 p. 10)
 3. Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Valstybinė žemė, žemės ūkio
 4. Statybos rūšis: Rekonstrukcija.
 5. Statinio kategorija: Neypatingas
 6. Projektuotojas: UAB “Inžinerinis projektavimas” Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, Tel. Nr. +370-699-80116 Faks: +370-650-02535, El. Paštas: [email protected]
 7. Projekto vadovas: Karolis Mickevičius (atestato Nr. S-685-PmAT), mob. tel.: +370 65152360, el. p. [email protected];
 8. Statytojas: Panevėžio rajono savivaldybė
 9. Su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima iki 2021-04-21 Panevėžio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje https://www.panrs.lt/projektiniai-siulymai
 10. Informacija teikiama iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus tel.: +370 65152360 ir pateikus elektroninę užklausą adresu: [email protected]
 11. Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui atskiru raštu iki 2021-04-21 paštu: [email protected] visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį ir viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešasis susirinkimas (visuomenės supažindinimas su projektiniais pasiūlymais) įvyks 2021-04-21 d. 17:10 val. tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Susirinkimo nuoroda: https://zoom.us/meeting/register/tJMqd-6urDsiGd1vo_mYLi1bt6n6uMA4Jcrk

Pastaba: Negalintiems prisijungti prie viešojo susirinkimo kreiptis į projektuotoją telefonu +370 651 52360
Prisijunkite galite per „Zoom“ programėlę savo telefone ar kompiuteryje.


Projekto vadovas Karolis Mickevičius


Informacinis pranešimas apie detaliojo plano keitimo procedūras

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kadastro Nr. 6644/0002:685, Molainių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio (buv. Naujamiesčio) sen., Molainių k., detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-104 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“ 9 punktu, keitimas.

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m.     vasario 11 d. įsakymas Nr. A-77 „Dėl leidimo keisti detalųjį planą“ ir 2021 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. A-185 „Dėl detaliojo plano keitimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano keitimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Savivaldybės interneto svetainėje ir Panevėžio seniūnijos skelbimų lentoje).

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius,       Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, te. (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas [email protected].

Planavimo iniciatorius – informacija neviešinama.

Planuojama teritorija – žemės sklypas, kadastro Nr. 6644/0002:685, Molainių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k.,. Planuojamos teritorijos plotas – 0,2371 ha.

Planavimo tikslas – keisti detaliuoju planu suformuoto žemės ūkio paskirties (naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai) žemės sklypo, kadastro Nr. 6644/0002:685, Molainių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., detaliojo plano sprendinius pakeičiant žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę nustatant naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas, bei keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Detaliojo plano keitimas rengiamas bei viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės      2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 28, 58 26 31; faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas [email protected]; [email protected] ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo – jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. 

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, galimybėmis susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.


Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrius


Informacinis pranešimas apie detaliojo plano keitimo procedūras

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kadastro Nr. 6613/0004:262, Panevėžio r. sav., Velžio sen., Velželio k., detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-150 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo ir žemės naudojimo paskirties keitimo“ 4 punktu, keitimas.

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m.     vasario 11 d. įsakymas Nr. A-80 „Dėl leidimo keisti detalųjį planą“ ir 2021 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A-181 „Dėl detaliojo plano keitimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano keitimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Savivaldybės interneto svetainėje ir Velžio seniūnijos skelbimų lentoje).

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius,       Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, te. (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas [email protected].

Planavimo iniciatorius – informacija neviešinama.

Planuojama teritorija – žemės sklypai: kadastro Nr. 6613/0004:359, Dembavos k. v., Panevėžio r. sav., Velžio sen., Velželio k., ir kadastro Nr. 6613/0004:360, Dembavos k. v., Panevėžio r. sav., Velžio sen., Velželio k., Aušrinės g. 39. Planuojamos teritorijos plotas – 0,4561 ha.

Planavimo tikslas – keisti detaliuoju planu suformuoto žemės ūkio paskirties (naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai) žemės sklypo, kadastro Nr. 6613/0004:359, Dembavos k. v., Panevėžio r. sav., Velžio sen., Velželio k., detaliojo plano sprendinius padalijant į atskirus žemės sklypus ir vienam naujai suformuotam žemės sklypui pakeičiant žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę nustatant naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas bei sujungiant su besiribojančiu kitos paskirties žemės sklypu, kadastro Nr. 6613/0004:360, Dembavos k. v., Panevėžio r. sav., Velžio sen., Velželio k., Aušrinės g. 39, ir keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Detaliojo plano keitimas rengiamas bei viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės      2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 28, 58 26 31; faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas [email protected]; [email protected] ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo – jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. 

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, galimybėmis susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.


Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrius


Informacinis pranešimas apie Panevėžio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialiojo plano keitimo rengimą

Informuojame, kad pradedamas rengti Panevėžio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialiojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T-118 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialiojo plano patvirtinimo“, keitimas.

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 5 d. sprendimas Nr. T-244 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialiojo plano keitimo“ bei 2021 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. A-155 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialiojo plano keitimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta specialiojo plano keitimo rengimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Savivaldybės administracijos seniūnijų skelbimų lentose ir savivaldybės interneto svetainėje).

Planavimo organizatorius / planavimo iniciatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 48,                    faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas [email protected].

Planuojama teritorija – Panevėžio rajono savivaldybės teritorija, planuojamos teritorijos plotas –  217 710,64 ha.

Planavimo tikslai – užtikrinti sistemingą ir darnų Panevėžio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros vystymąsi bei racionalų lėšų ir kitų išteklių panaudojimą: nustatyti aglomeracijas ir viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas; nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų bei paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis; nurodyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų (taip pat ir paviršinių) tvarkymo infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą) ir finansavimą siekiant, kad visi gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas; numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą.

Planavimo uždaviniai – nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo aglomeracijos teritorijas; numatyti geriamojo vandens ir nuotekų sistemų plėtrai reikalingas teritorijas; numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas; numatyti (pagal poreikį) pagrįstas konkrečias vietas žemei paimti visuomenės poreikiams, suprojektuojant visuomenės poreikiams paimamus žemės sklypus ir (ar) po žemės sklypų dalių, reikalingų visuomenės poreikiams, atidalijimo ar padalijimo liekančius žemės sklypus; numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus; nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statinių vietas; atlikti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros alternatyvų ekonominio skaičiavimo ir aplinkosaugos vertinimą – parengti ekonominio skaičiavimo ir aplinkosaugos vertinimo ataskaitą.

Specialiojo plano keitimo rengimo bei viešinimo procedūros vykdomos supaprastinta tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės      2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl specialiojo plano rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario         16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 28, 58 26 31; faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas: [email protected]; [email protected] ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo  pabaigos.  Viešo susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.  Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo – jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. 

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, galimybėmis susipažinti su parengtais specialiojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.


 Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrius


Informacinis pranešimas apie Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių kaimo dalies, ribojamos dvaro, Kęstučio, Ventos ir Vytauto gatvių, detaliojo plano rengimą

Informuojame, kad pradedamas rengti Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k. dalies, ribojamos Dvaro, Kęstučio, Ventos ir Vytauto gatvių, detalusis planas.

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m.    vasario 11 d. įsakymas Nr. A-79 „Dėl leidimo rengti detalųjį planą“ ir 2021 m.  kovo 24 d. įsakymu Nr. A-162 „Dėl detaliojo plano rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano rengimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Panevėžio seniūnijos skelbimų lentoje ir savivaldybės interneto svetainėje).

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius,       Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, te. (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas [email protected].

Planavimo iniciatorius – informacija neviešinama.

Planuojama teritorija – Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k. dalis, ribojama Dvaro, Kęstučio, Ventos ir Vytauto gatvėmis. Preliminarus planuojamos teritorijos plotas – 6,4680 ha.

Planavimo tikslas – suformuoti įsiterpusius kitos paskirties valstybinės žemės plotus, esančius Molainių k. tarp Dvaro, Kęstučio, Ventos ir Vytauto g. ir žemės sklypų Dvaro g. 15, 19, 21, 23, 25, Kęstučio g. 26, 30, 32, 34, 36, Ventos g. 19 ir Vytauto g. 24, 26 bei tarp žemės sklypų Dvaro g. 15, 19, 21, 23, 25, Kęstučio g. 26, 30, 32, 34, 36, Ventos g. 19 ir Vytauto g. 24, 26, suformuotus įsiterpusius kitos paskirties žemės plotus sujungti su besiribojančiais kitos paskirties (naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypais, kelis naujai suformuotus žemės sklypus padalyti į atskirus kitos paskirties žemės sklypus (naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) bei keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Detaliojo plano rengimo bei viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 28, 58 26 31; faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas: [email protected]; [email protected] ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo – jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. 

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, galimybėmis susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.


Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrius


Panevėžio rajono Naujamiesčio sen. Naujamiesčio ir Pažibų k. v. Pažibų tvenkinio hidrotechnikos statinių, griovių ir pralaidų rekonstravimas

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti  „Panevėžio rajono Naujamiesčio sen. Naujamiesčio ir Pažibų k.v. Pažibų tvenkinio hidrotechnikos statinių, griovių ir pralaidų rekonstravimas“

 1. Statinių statybvietės adresas: Naujamiesčio sen., Panevėžio r. sav.
 2. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Melioracijos statiniai (pagal  STR 1.01.03:2017 p. 10)
 3. Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Valstybinė žemė
 4. Statybos rūšis: Rekonstrukcija.
 5. Statinio kategorija: Ypatingas, Neypatingas
 6. Projektuotojas: UAB “Inžinerinis projektavimas” Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, Tel. Nr. +370-699-80116 Faks: +370-650-02535, El. Paštas: [email protected]
 7. Projekto vadovas: Gvidas Kazlauskas (atestato Nr. S-811-PmA), mob. tel.: +370 65152360, el. p. [email protected];
 8. Statytojas: Panevežio rajono savivaldybė
 9. Su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima iki 2021-04-15 Panevėžio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje https://www.panrs.lt/projektiniai-siulymai
 10. Informacija teikiama iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus tel.: +370 65152360 ir pateikus elektroninę užklausą adresu: [email protected]
 11. Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui atskiru raštu iki 2021-04-15 paštu: [email protected] visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį ir viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Viešasis susirinkimas (visuomenės supažindinimas su projektiniais pasiūlymais) įvyks 2021-04-15 d. 17:10 val. tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Susirinkimo nuoroda: https://zoom.us/j/94176157130

Pastaba: Negalintiems prisijungti prie viešojo susirinkimo kreiptis į projektuotoją telefonu +370 651 52360

Prisijunkite galite per „Zoom“ programėlę savo telefone ar kompiuteryje.


Projekto vadovas Gvidas Kazlauskas


Noriu paklausti ar yra planuose teikti paraišką dėl individualių nuotekų valymo įrenginių ar nuotekų kaupimo rezervuarų įsigyjimo dalinio kompensavimo gyventojams? Jei taip, tai kada? Taip pat norėčiau paklausti, kodėl iki šiol nebuvo teikta paraiška, kai kitos savivaldybės pasinaudojo šia galimybe?

Jūs turite galimybę gauti kompensaciją už individualių nuotekų valymo įrenginių  (toliau – INVĮ) įsirengimą savo lėšomis nuosavybės teise priklausančiame sklype. Kompensuojama suma – iki 50% patirtų išlaidų, bet ne daugiau 1000 Eur. Pagrindinės sąlygos yra šios: turite pasirengti INVĮ supaprastintą statybos projektą, jo pagrindu gauti statybą leidžiantį dokumentą, pasistatyti INVĮ, atitinkančius nustatytus ES reikalavimus (įrenginys turi turėti CE ženklinimą), ir, pilnai užbaigus statybą, nustatyta tvarka pateikti prašymą savivaldybei dalinai kompensuoti patirtas išlaidas (toliau – Prašymas).

Kvietimas pateikti Prašymus bus paskelbtas savivaldybės internetiniame puslapyje www.panrs.lt skiltyje po š.m. balandžio 8 d. Prie kvietimo bus pridėta ir Prašymo forma ir Individualių nuotekų valymo įrenginių statybos išlaidų dalinio finansavimo tvarkos aprašas, kuriame detaliai aprašyta visa kompensavimo tvarka.

Sunku suprasti, ką turėjote mintyse rašydama: „kodėl iki šiol nebuvo teikta paraiška, kai kitos savivaldybės pasinaudojo šia galimybe?“. Panevėžio rajono savivaldybės taryba jau antri metai iš eilės teikia paramą rajono gyventojams, savo lėšomis įsirenginėjantiems INVĮ.