Patvirtintas integralios pagalbos teikimo Panevėžio rajono savivaldybėje projekto partnerių atrankos tvarkos aprašas

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Integralios pagalbos teikimo Panevėžio rajono savivaldybėje projekto partnerių atrankos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja reikalavimus pareiškėjams, jų teikiamoms paraiškoms, partnerių atrankos konkurso organizavimo tvarką, Partnerių atrankos komisijos (toliau – Komisija) darbo organizavimą, paraiškų vertinimo kriterijus, finansavimą ir kitus klausimus, susijusius su partnerių atranka.
 2. Aprašas parengtas vadovaujantis:

2.1. Integralios pagalbos plėtros 2022–2029 metų veiksmų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. A1-552 „Dėl integralios pagalbos plėtros 2022–2029 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų planas);

2.2. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu.

 1. Projekto partnerių atrankos tikslas – atrinkti Projekto partnerius, kurie užtikrintų kokybišką integralios pagalbos paslaugų teikimą Panevėžio rajono savivaldybėje Projekto įgyvendinimo laikotarpiu.
 2. Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. pareiškėjai – viešieji, privatieji juridiniai asmenys, teikiantys integralią pagalbą, išreiškę norą būti integralios pagalbos paslaugų teikimo partneriu ir atrankos konkursui pateikę paraišką;

4.2. integrali pagalba – dienos socialinė globa ir slauga, teikiama vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims;

4.3. paslaugų teikėjas – Panevėžio rajono savivaldybės administracija ir jos atrinkti Projekto partneriai (toliau – Partneriai);

4.4. kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme vartojamas sąvokas.

 1. Projekto tikslinė grupė – vaikai su negalia, suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys.
 2. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2022–2029 m.

REIKALAVIMAI PROJEKTO PARTNERIAMS

 1. Atrankai paraiškas gali teikti Partneriai, atitinkantys nurodytus reikalavimus:

7.1. atitinka Partnerio statusą, kaip nurodyta 4.1 papunktyje;

7.2. turi ne mažesnę nei 2 metų dienos socialinės globos ir slaugos paslaugų teikimo Panevėžio rajono savivaldybėje patirtį;

7.3. įgyvendinant Projektą, užtikrina jo atitiktį dienos socialinės globos ir slaugos paslaugų teikimo reikalavimams (pvz., turi reikiamas licencijas paslaugoms teikti);

7.4. turi pakankamus kvalifikuotus žmogiškuosius išteklius, reikalingus integralios pagalbos paslaugoms teikti;

7.5. yra įvykdę pareigas, susijusias su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu;

7.6. nėra iškeltos bylos dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;

7.7. nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl paramos skyrimo iš ES ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų naudojimo pažeidimo.

8. Projekto metu privaloma įgyvendinti teikiamų paslaugų viešinimo priemones.

PARAIŠKŲ ATRANKOS KONKURSUI TEIKIMAS

9. Projekto partnerių atrankos konkursą (toliau – Konkursas) organizuoja Panevėžio rajono savivaldybės administracija. Konkursas skelbiamas viešai Panevėžio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.panrs.lt. Skelbime nurodoma:

9.1. kontaktinis asmuo (pareigos, vardas ir pavardė), teikiantis konsultacijas įstaigoms / organizacijoms su Konkursu ir Projektu susijusiais klausimais, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir laikas pasiteirauti;

9.2. paraiškų priėmimo terminas;

9.3. Aprašas, Paraiška dėl dalyvavimo Integralios pagalbos teikimo Panevėžio rajono savivaldybėje projekto partnerių atrankos konkurse (Aprašo 1 priedas) (toliau – Paraiška) ir deklaracija (Aprašo 5 priedas);

9.4. gali būti nurodoma kita su Projektu ar Konkurso organizavimu susijusi informacija.

 1. Įstaiga / organizacija, siekianti būti Projekto partneriu, pateikia Savivaldybės administracijos organizuojamo Konkurso Paraišką.
 2. Paraiškų priėmimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 20 kalendorinių dienų nuo kvietimo teikti Paraiškas paskelbimo dienos.
 3. Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba kompiuteriu ir pasirašyta asmens, turinčio teisę veikti Pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas bei patvirtinta antspaudu, jei tokį antspaudą įstaiga /organizacija privalo turėti, arba pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/E, nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus.
 4. Kartu su Paraiška Pareiškėjai privalo pateikti šiuos dokumentus:

13.1. steigimo dokumento kopiją (pvz., nuostatų, įstatų);

13.2. atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažymą, išduotą apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos, arba valstybės įmonės Registrų centro išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis (ši nuostata netaikoma valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamoms institucijoms bei įstaigoms). Tais atvejais, kai pagal sutartį su mokesčius administruojančia institucija mokesčio mokėjimas yra atidėtas, pridedami dokumentai ar jų kopijos, patvirtinančios mokesčių atidėjimą. Pažyma ar dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau nei prieš 1 mėnesį iki Paraiškos pateikimo;

13.3. specialistų, kurie teiks numatytas paslaugas, kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas;

13.4. asmens, turinčio teisę veikti Pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją (Aprašo 5 priedas);

13.5. įstaigos / organizacijos patirtį teikiant integralią pagalbą patvirtinančio dokumento kopiją.

 1. Pareiškėjas, siekiantis būti Projekto partneriu, gali pateikti kitus, įstaigos / organizacijos nuožiūra svarbius dokumentus ar informaciją, susijusią su Konkursu.
 2. Pareiškėjas turi pateikti vieną Paraiškos ir prie jos pridedamų dokumentų egzempliorių.
 3. Paraiškos turi būti pateiktos iki Konkurso skelbime nurodytos paskutinės Paraiškų pateikimo dienos ir valandos:

16.1. elektroniniu būdu per Panevėžio rajono savivaldybės dokumentų valdymo sistemą DVS;

16.2. vienu laišku elektroniniu paštu [email protected], laiško temos laukelyje (Subject) nurodžius – Integralios pagalbos teikimo Panevėžio rajono savivaldybėje projekto partnerių atrankos konkursui. Paraiška turi būti pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu;

16.3. Panevėžio rajono savivaldybės administracijai adresu: Vasario 16-osios g. 27,
35185 Panevėžys, užantspauduotame voke, ant kurio užrašytas Konkurso pavadinimas „Integralios pagalbos teikimo Panevėžio rajono savivaldybėje projekto partnerių atrankos konkursas“.

 1. Paraiškos, pateiktos kitu nei Apraše nurodytu būdu ar pasibaigus pateikimo terminui, neregistruojamos ir nevertinamos, išskyrus atvejus, kai Pareiškėjas dėl informacinės sistemos sutrikimo (laikino funkcinių galimybių neužtikrinimo) negali pateikti Paraiškos ir nedelsdamas (paraiškų teikimo laikotarpiu) praneša apie tai elektroniniu paštu, nurodytu Konkurso kvietime. Informacija, kad Paraiška gauta ir kad Paraiškai suteiktas numeris arba Paraiška nebus vertinama, Pareiškėjams pateikiama elektroniniu paštu per 3 darbo dienas nuo Paraiškos pateikimo dienos.
 2. Pareiškėjai iki galutinio Paraiškų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pateiktą Paraišką. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad Paraiška atšaukiama, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Komisija jį gauna pateiktą raštu iki Paraiškų pateikimo termino pabaigos.
 3. Konkursas laikomas įvykusiu, kai pateikiama bent viena Paraiška.
 4. Pareiškėjai, rengdami Paraiškas, turi teisę gauti informaciją ir konsultacijas su Konkursu susijusiais klausimais, kurias pagal kompetenciją teikia Konkurso skelbime nurodyti kontaktiniai asmenys. Informacija Pareiškėjams teikiama iki paskutinės Paraiškų pateikimo darbo dienos pabaigos.

KOMISIJOS SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 1. Konkursui pateiktas Paraiškas vertina ir siūlymus dėl Projekto partnerių atrankos teikia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta Integralios pagalbos teikimo Panevėžio rajono savivaldybėje projekto partnerių atrankos komisija (toliau – Komisija), sudaroma iš ne mažiau kaip 3 narių.
 2. Komisijos darbui vadovauja Komisijos pirmininkas, jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojas. Komisiją techniškai aptarnauja Komisijos sekretorius, paskirtas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu (toliau – Sekretorius), pasirašęs konfidencialumo pasižadėjimą dėl konkurso informacijos konfidencialumo užtikrinimo, šios informacijos viešo neskelbimo ir neplatinimo (Aprašo 3 priedas). Komisijos sekretorius nėra Komisijos narys.
 3. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais bei šiuo Aprašu.
 4. Komisijos darbo forma yra posėdžiai. Posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Komisijos narių.
 5. Pirmasis Komisijos posėdis šaukiamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo paskutinės nustatytos Paraiškų pateikimo Konkursui dienos.
 6. Pradėdami darbą, Komisijos nariai privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą ir nešališkumo deklaraciją (Aprašo 4 priedas).
 7. Komisijos nariai už konfidencialumo pasižadėjime ir nešališkumo deklaracijoje nustatytų elgesio normų pažeidimus traukiami tarnybinėn arba drausminėn atsakomybėn teisės aktų nustatyta tvarka.
 8. Jeigu yra aplinkybių, galinčių turėti įtakos priimant sprendimą, su tomis aplinkybėmis susijęs (-ę) Komisijos narys (-iai), prieš pradėdamas (-i) nagrinėti Paraiškas, turi nusišalinti, prieš tai pranešęs (-ę) Komisijos pirmininkui. Jeigu Komisijos narys (-iai) nenusišalina, o vėliau dėl to kyla interesų konfliktas, jo (jų) vertinimo rezultatai laikomi negaliojančiais.
 9. Komisijos sprendimai priimami balsuojant posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Kai Komisijos narių balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamą balsą turi Komisijos pirmininko, o jam nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojo balsas.
 10. Komisijos sprendimai įforminami protokolu, kurį pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius. Komisijos posėdžius protokoluoja Sekretorius. Protokolai parengiami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po posėdžio. Komisijos narys turi teisę pareikšti savo atskirąją nuomonę, kuri pridedama prie protokolo.

PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR PARTNERIŲ ATRANKA

 1. Paraiškų vertinimas turi būti atliktas per 3 darbo dienas nuo Paraiškų pateikimo termino pabaigos.
 2. Paraiškų vertinimas susideda iš Paraiškos administracinės atitikties ir kokybės vertinimo.
 3. Paraiškų administracinės atitikties vertinimą atlieka Sekretorius, patikrindamas, ar:

33.1. Paraišką pateikė įstaiga / organizacija, kuri atitinka Aprašo 7 punkte nurodytus reikalavimus;

33.2. Paraiška pateikta iki Konkurso skelbime nurodytos paskutinės Paraiškų pateikimo dienos ir valandos;

33.3. Paraiška pateikta pagal nustatytą formą ir atitinka Aprašo 12 punkte nustatytus reikalavimus;

33.4. Paraiška pasirašyta asmens, turinčio teisę veikti įstaigos / organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens, privataus juridinio ar fizinio asmens vardu;

33.5. Paraiška pateikta kartu su Aprašo 13.1–13.5 papunkčiuose nurodytais dokumentais ar tinkamai patvirtintomis dokumentų kopijomis (Paraiškos priedais).

 1. Jeigu vertinant Paraišką nustatoma, kad ji atitinka ne visus Paraiškos administracinės atitikties vertinimo kriterijus, Komisija raštu kreipiasi į Pareiškėją, prašydama pateikti trūkstamą informaciją ir (ar) dokumentus ir (ar) patikslinti Paraišką, ir nustato patikslinimų pateikimo terminą. Šis terminas negali būti ilgesnis kaip 3 darbo dienos.
 2. Nepateikus prašomos informacijos, Komisija priima sprendimą atmesti Paraišką dėl administracinės atitikties vertinimo kriterijų neatitikimo, neatliekant Paraiškos kokybės vertinimo. Apie tai per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo Komisija informuoja Pareiškėją raštu, nurodydama Paraiškos atmetimo priežastis.
 3. Paraiškos, kurių administracinė atitiktis įvertinta teigiamai, t. y. Paraiškos atitinka visus administracinės atitikties vertinimo kriterijus, perduodamos Komisijai jų kokybei įvertinti.
 4. Paraiškų kokybės vertinimas atliekamas užpildant Vertinimo anketą. Kiekvienos Paraiškos kokybę vertina visi Komisijos nariai, išskyrus Sekretorių.
 5. Komisija, vertindama kokybę, taip pat turi teisę priimti sprendimą atmesti Paraišką, jei:

38.1. Paraiškoje arba kartu teikiamuose dokumentuose pateikė klaidinančią arba melagingą informaciją;

38.2. įstaiga / organizacija bandė gauti konfidencialią informaciją arba daryti įtaką Komisijos nariams.

 1. Atliekant Paraiškų vertinimą, Paraiškos vertinamos balais. Didžiausia galima skirti balų suma – 50 balų. Įstaigos / organizacijos, kurių Paraiškos surinko 15 ir mažiau balų, nesiūlomos įtraukti į Projekto partnerius.
 2. Skaičiuojant Paraiškai suteiktą balą, yra skaičiuojamas visų Komisijos narių skirtų balų vidurkis.
 3. Komisijos sprendimu gali būti pasirenkamas daugiau nei vienas Projekto partneris.
 4. Projekto partnerių atrankos rezultatai įforminami Komisijos posėdžio protokolu (toliau – protokolas), kuriame nurodoma, kad Projekto partneriai atrinkti vadovaujantis šiuo Aprašu ir atitinka Veiksmų plano 13.1–13.2 papunkčiuose nurodytos reikalavimus. Protokolo kopija raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis pateikiama ESFA.
 5. Per 3 darbo dienas nuo Komisijos sprendimo dėl Partnerių atrankos, apie jį yra informuojami partneriai, o informacija paskelbiama savivaldybės internetinėje svetainėje www.panrs.lt.
 6. Su atranką laimėjusiais partneriais Savivaldybės administracija sudaro jungtinės veiklos sutartį, kurioje nustato tarpusavio teises ir pareigas įgyvendinant Projektą.
 7. Neatrinkti partneriai per 3 darbo dienas informuojami raštu, nurodant tokio sprendimo priėmimo priežastis ir apskundimo tvarką.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Komisijos posėdžio darbo organizavimo procedūrinius klausimus, nenumatytus šiame Apraše, sprendžia Komisijos pirmininkas.
 2. Teikiančios Paraiškas įstaigos / organizacijos yra atsakingos už teikiamų dokumentų ir duomenų teisingumą.
 3. Komisijos veiklos dokumentai (posėdžių protokolai, susirašinėjimo medžiaga, kiti dokumentai) saugomi Savivaldybės administracijoje Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

Integralios pagalbos teikimo Panevėžio rajono savivaldybėje projekto partnerių atrankos tvarkos aprašas

 


Socialinės paramos skyriaus informacija

 


Panevėžio rajone teikiamos akredituotos socialinės paslaugos

Paslaugos pavadinimas

Paslaugas teikiančios įstaigos pavadinimas

Paslaugų gavėjų grupės

Pagalba į namus

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centras.

Adresas: Vasario 16-osios g. 27-18, Panevėžys
Tel. (8 45) 44 96 81
El. paštas [email protected]

 

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, vaikai su negalia ir jų šeimos, kiti asmenys ir šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys)

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Karsakiškio seniūnija

Adresas: Lėvens g. 16, Karsakiškio k., Panevėžio r.

Tel. (8 45) 55 27 22, 8 694 35 575
El. paštas [email protected]

 

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Krekenavos seniūnija

Adresas: Birutės g. 6, Krekenavos mstl. Panevėžio r.

Tel. (8 45) 45 40 82,

El. paštas [email protected]

 

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Miežiškių seniūnija

Adresas: Taikos g. 1, Miežiškių mstl., Panevėžio r.

Tel. 8 686 61 229

El. paštas [email protected]

 

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Naujamiesčio seniūnija

Adresas: S. Nėries g. 14, Naujamiestis, Panevėžio r.

Tel. 8 620 13 091

El. paštas [email protected]

 

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos

 Paįstrio seniūnija

Adresas: Gegužinės g. 28, Paįstrio k., Panevėžio r.

Tel. 8 612 73 952

El. paštas [email protected]

 

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Panevėžio seniūnija

Adresas: Vasario 16-osios g. 27-2, Panevėžio m.

Tel. 8 618 08 089

El. paštas [email protected]

 

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos

Raguvos seniūnija

Adresas: Laisvės g. 13, Raguvos mstl., Panevėžio r.

Tel. (8 45) 59 14 37

El. paštas [email protected]

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Ramygalos seniūnija

Adresas: Vadoklių g. 10, Ramygalos m., Panevėžio r.

Tel. (8 45) 59 22 33

El.paštas [email protected]

 

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos

Smilgių seniūnija

Adresas: Panevėžio g. 15, Smilgių mstl., Panevėžio r.

Tel. (8 45) 55 35 24

El. paštas [email protected]

 

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos

Upytės seniūnija

Adresas: Ėriškių g. 8-1, Upytės k., Panevėžio r.

Tel. (8 45) 55 55 16, (8 45) 55 55 14

El.paštas [email protected]

 

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos

Vadoklių seniūnija

Adresas: Ramygalos g. 39, Vadoklių mstl. Panevėžio r.

Tel. (8 45) 55 63 18

El. paštas [email protected]

 

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos

Velžio seniūnija

Adresas: Nevėžio g. 54, Velžio k., Panevėžio r.

Tel. (8 45) 57 84 71

El.paštas [email protected]

socialinės rizikos vaikai ir jų šeimos,

socialinės rizikos šeimos.

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro Savarankiško gyvenimo namai

Adresas: Dariaus ir Girėno g. 28, Ramygala,

Panevėžio r.
Tel. (8 45) 59 22 93,
El. paštas [email protected]

suaugę asmenys su negalia,

senyvo amžiaus asmenys,

socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos,

socialinės rizikos šeimos

Intensyvi krizių įveikimo pagalba

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro Vadoklių nestacionarių socialinių paslaugų namai

Adresas: Statybininkų g. 32, Vadoklių mstl.,

Panevėžio r.
Tel. (8 45) 55 22 41, 8 605 25 325
El. paštas [email protected]

socialinės rizikos vaikai, vaikai su negalia, likę be tėvų globos vaikai, suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys, socialinės rizikos suaugę asmenys, kiti asmenys

Psichosocialinė pagalba

Asociacija „Papasakok plačiau“

Adresas: Draugystės g. 58, Tičkūnų k., Panevėžio sen., Panevėžio r.

Tel. 8 641 80 202

El.paštas [email protected]

 

 

vaikai su negalia ir jų šeimos,

vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kiti tos šeimos vaikai kartu su jų atstovais pagal įstatymą,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, artimieji,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, artimieji,

krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai,

socialinę riziką patyrę ar patiriantys vaikai ir jų šeimos,

socialinę riziką patyrę ar patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos,

kiti asmenys ir jų šeimos

Laikinas atokvėpis

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro Gustonių socialinės globos namai

Adresas: Nauradų k., Smilgių sen., Panevėžio r.
Tel. (8 45) 55 82 36
El. paštas [email protected]

 

neįgalusis (-ieji), kaip jis (jie) apibrėžtas (‑i) Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, kuriam

(-iems) nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis

Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centras

Adresas: Vasario 16-osios g. 27-18, Panevėžys
Tel. 8 665 60 619
El. paštas [email protected]

 

vaikus globojantys (rūpinantys), prižiūrintys ar įvaikinę asmenys bei besirengiantys globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais ar šeimynų dalyviais tapti asmenys

Apgyvendinimas apsaugotame būste

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centras

Adresas: Miškininkų g. 1-4, Piniavos k., Panevėžio r.

Tel. (845) 44 96 81

El. paštas [email protected]

 

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriantys asmenys (kuriems reikalinga atkryčio prevencija),

sulaukę pilnametystės asmenys (iki 24 m.), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančiose šeimose

Vaikų dienos socialinė priežiūra

Labdaros ir paramos fondas „Tavo galimybė“

Adresas: Laisvės g. 18, Krekenavos mstl., Panevėžio r.

Tel 8 600 25 188

El. paštas [email protected]

 

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro Vadoklių vaikų dienos centras

Adresas: Statybininkų g. 32, Vadoklių mstl., Panevėžio r.

Tel 8 605 25 325

El. paštas [email protected]

 

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Žibartonių bibliotekos vaikų dienos centras

Adresas: Žibartonių g. 76. Žibartonių k., Krekenavos sen., Panevėžio r.

Tel. (8 45) 58 70 50

El. paštas [email protected]

 

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Linkaučių bibliotekos vaikų dienos centras

Adresas: Norušių g. 10, Linkaučių k., Krekenavos sen., Panevėžio r.

Tel. (8 45) 58 70 50

El. paštas [email protected]

 

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Gustonių bibliotekos - UDC vaikų dienos centras

Adresas: Kriaučiūno g. 4, Gustonių k., Naujamiesčio sen., Panevėžio r.

Tel. (8 45) 58 70 50

El. paštas [email protected].lt

Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos, vaikai su negalia ir jų šeimos,

kiti vaikai (pvz., likę be tėvų globos vaikai ir jų šeimos)

 


Direktoriaus įsakymu patvirtintos socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 m. projektams finansuoti skirtos lėšos

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

DĖL LĖŠŲ SKYRIMO SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE 2022 M. PROJEKTAMS FINANSUOTI

PATVIRTINIMO

 

2021 m. gruodžio 21 d. Nr. A1-509

Panevėžys

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugsėjo 37 d. įsakymu Nr. A1-686 ,,Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų patvirtinimo“, 44 ir 55 punktais, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo, patvirtinto Savivaldybės administracijos direktoriaus   2021 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. A-750 ,,Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos komisijos sudarymo“, bei atsižvelgdamas į Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 metų projektų atrankos vertinimo komisijos 2021-12-15 posėdžio protokolą Nr. GR92-2,

T v i r t i n u  socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 metų finansuotinų projektų sąrašą (priedas).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

LĖŠŲ SKYRIMAS SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE 2022 METŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

                                                                                                                                                              (priedas)

 

Eil. Nr.

Pareiškėjas

Įmonės kodas

Projekto pavadinimas

Surinktų balų vidurkis

Prašoma suma

Skiriama suma

1.

VšĮ Neįgaliųjų integracijos centras

300081425

,,Aš ir Tu mes drauge“

40,66

39226,00

28 600,00

2.

Panevėžio rajono neįgaliųjų draugija

168956536

Panevėžio rajono neįgaliųjų draugijos socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 metų projektas

38,66

32 845,00

31 100,00

3.

Aukštaitijos regiono asociacija ,,Artritas“

190860470

,,Nedelsk ir prisijunk šiandien“

33,66

18 000,00

9 100,00

4.

VšĮ LASS Šiaurės rytų centras

248161410

„Aš toks, kaip visi“

31,33

15 189,00

7 700,00

 

 

 

 

 

Iš viso

76 500,00


Socialinės paramos skyrius


2021 m. gruodžio 15 d. 11 val. vyks Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdis

Skelbiama 2021 m. gruodžio 15 d. 11 val. vyksiančio Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdžio darbotvarkė.

Posėdžio pirmininkas –Eugenijus Lunskis. Posėdžio sekretorė –Dalia Grigaliūnienė.

Numatoma svarstyti:

 1. Dėl susipažinimo su socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 m. projektų vertinimu ir siūlymais dėl projektų finansavimo. (Dalia Grigaliūnienė).
 2. Dėl projektų finansavimo ar nefinansavimo, paslaugų ir (ar) išlaidų finansavimo ar nefinansavimo argumentų, projektų finansavimo dydžių.

Socialinės paramos skyriaus informacija


2021 m. lapkričio 17 d. 11 val. vyks socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 m. projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdis

Skelbiama 2021 m. lapkričio 17 d. 11 val. vyksiančio socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 m. projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdžio darbotvarkė.

Posėdžio pirmininkas –Eugenijus Lunskis. Posėdžio sekretorė –Dalia Grigaliūnienė.

Numatoma svarstyti:

 1. Dėl konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymo.
 2. Supažindinimas su gautomis projektų paraiškomis, projekto vertinimo anketa, vertinimo kriterijais. Dalia Grigaliūnienė.
 3. Dėl vertintinų projektų paskirstymo komisijos nariams (kiekvieną projektą vertina 2 Komisijos nariai). Eugenijus Lunskis.
 4. Dėl projektų vertinimo anketų pateikimo termino nustatymo (ne ilgesnis kaip 20 darbo dienų).
 5. Dėl komisijos posėdžio datos nustatymo.

Socialinės paramos skyriaus informacija


Baigėsi 2022 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškų priėmimas

2021 m. lapkričio 8 d. baigėsi 2022 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškų priėmimas.
Projektų paraiškas Savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriui pateikė neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos:

Eil. Nr.Pareiškėjo juridinio asmens pavadinimasKodasParaiškos registracijos dataParaiškos registracijos Nr.
1.Aukštaitijos regiono asociacija „Artritas“1908604702021-11-05GD4-3442
2.Panevėžio rajono neįgaliųjų draugija1689565362021-11-05GD4-3444
3.VŠĮ Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centras1483829772021-11-04GD4-3425
4.Viešoji įstaiga LASS šiaurės rytų centras2481614102021-10-29GD4-3377
5.VŠĮ Neįgaliųjų integracijos centras3000814252021-11-08GD4-3445

Socialinės paramos skyriaus informacija


Nemokamas mokinių maitinimas

Nuo liepos 1 d. priimami prašymai nemokamam maitinimui ir paramai mokinio reikmenims įsigyti. Parama skiriama mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar bendrojo ugdymo programas.

Informaciją apie nemokamą maitinimą rasite šioje nuorodoje: https://socmin.lrv.lt/lt/news/view_item/id.1191


Socialinės paramos skyriaus informacija


Išmoka vienišiems asmenims

Nuo šių metų liepos 1 dienos skurdžiausiai gyvenantiems vienišiems pensininkams ir neįgaliesiems yra mokama papildoma vienišo asmens išmoka, kuri šiemet sieks 28,63 euro per mėnesį. Vienišo asmens išmokai turi būti teikiamas prašymas. Tai padaryti galima keliais būdais: pateikti prašymą „Sodros“ asmeninėje paskyroje, pateikti užpildytą prašymą „Sodros“ teritoriniam skyriui arba paskambinti „Sodrai“ bendruoju informacijos telefonu ir tai padaryti pokalbio metu.

Plačiau apie išmoką rasite šioje nuorodoje:  https://socmin.lrv.lt/lt/duk/vieniso-asmens-ismoka


Socialinės paramos skyriaus informacija