Parengti sandėliavimo paskirties pastato (daiktų manų punkto), adresu: Beržytės g. 10, Garuckų k., Panevėžio r. sav., statybos projektas, projektiniai pasiūlymai

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, parengti Sandėliavimo paskirties pastato (daiktų manų punkto), adresu: Beržytės g. 10, Garuckų k.,Panevėžio r. sav., statybos projektas, projektiniai pasiūlymai.

Statybos adresas: Beržytės g. 10, Garuckų k., Panevėžio r. sav..  Žemės sklypo kadastrinis Nr. 6621/0002:280 Garuckų. k. v.

Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo teritorijos

Statinio naudojimo paskirtis: Sandėliavimo

Projektuotojas: UAB “Statprojektas“, įmonės kodas 302620978, Grigiškių g. 17, Kaunas. Projekto vadovė Laima Urbonienė, tel.: 868686534, uabstatprojektas@gmail.com arba info@statprojektas.lt.

Užsakovas / statytojas: UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, kodas 300127004, adresas: Beržų g. 3, LT- 36237 Panevėžys.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Panevėžio rajono savivaldybės internetiniame puslapyje, arba darbo dienomis nuo 2021-09-15 iki 2021-10-05 darbo valandomis, UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, adresu: Beržų g. 3, LT- 36237 Panevėžys.

Informacija teikiama: tel. 868686534 ir el. paštu: uabstatprojektas@gmail.com arba info@statprojektas.lt

Pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui telefonu arba el. paštu iki viešo susirinkimo. Informacija teikiama: tel. 868686534 ir el. paštu: uabstatprojektas@gmail.com arba info@statprojektas.lt

Stendas sumontuotas 2021-09-17, stendas bus išmontuotas 2021-10-04.

Viešasis susirinkimas įvyks 2021-10-05, 15:00 val. adresu: Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys (Panevėžio rajono savivaldybė salėje) arba jei viešo susirinkimo metu galios ekstremali situacija arba karantino padėtis, tai viešas susirinkimas vyks internetinio vaizdo transliavimo būdu.

Join Zoom Meeting

https://us05web.zoom.us/j/87055997135?pwd=amJiSmdmT3g4V1l5TkZJTFNIVXJnUT09

Meeting ID: 870 5599 7135

Passcode: 9TyiDB

 


Ar įmanoma pasikeisti pavardę? Man 19 m. Ar reikia kokių sutikimų ar ne?

Vardo ir (ar) pavardės keitimo pagrindus ir tvarką apsprendžia LR Teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr.1R-334 ,,Dėl asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo“. Lietuvos Respublikos piliečiai gali pateikti prašymą pakeisti vardą ir (ar) pavardę Civilinės metrikacijos įstaigoje tiesiogiai arba per Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinėje sistemoje (MGVDIS) https://mgvdisisorinis.registrucentras.lt.  


Kaip gauti leidimą dėl eglės nupjovimo sodų bendrijoje? Eglės šakos pradėjusios ruduoti, yra netoli laidų ir namelio.

Jei medis auga privačioje mėgėjų sodo žemėje, ne sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklype, ne riboje su tuo sklypu, ne vandens telkinio apsauginėje juostoje, ne kurorto zonoje – leidimas nereikalingas.


Kur turėtume kreiptis, kad būtų pakeistas išvykimo grafikas iš Panevėžio autobusų stoties kryptimi Panevėžys-Daukniūnai?

Pageidavimus dėl eismo tvarkaraščių pakeitimų turite siųsti Panevėžio rajono savivaldybės administracijai paštu Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys arba el. paštu: savivaldybe@panrs.lt.


Panevėžio rajono Raguvos gimnazija skelbia konkursą biologijos ir chemijos mokytojo pareigoms eiti (1 etatas)

Pareigybės lygis –  A2.

Pareigybės apimtis – 1,02 etato (0,68 – biologijos ir 0,34 – chemijos).

Darbo sutarties rūšis – terminuota (3 metams).

Darbo užmokestis (bruto) – 1341€ – 1556€ (atsižvelgiant į turimą pedagoginį darbo stažą).

Pretendentas privalo pateikti:

 1. Laisvos formos prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją su priedais;
 3. Gyvenimo aprašymą;
 4. Pretendento kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
 5. Pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentai pateikiami iki rugpjūčio 21 d  nuo 9.00 iki 15.00 val.

Dokumentai pateikiami paštu arba (skenuoti) elektroniniu paštu, adresu: Laisvės g. 24, Raguva arba elektroniniu paštu: raguvosg@gmail.com 

Informacija teikiama tel.: 8 687 12087

Pretendentai, atitinkantys konkurso atrankos reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami pokalbiui asmeniškai.


Direktorė, Asta Sakalauskienė


Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k. detalusis planas

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų, kadastro Nr. 6677/0005:117 ir Nr. 6677/0005:118, Šilagalio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., detalusis planas.

Rengimo pagrindas - Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. A-376 „Dėl leidimo rengti detalųjį planą“ ir 2021 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A-162 „Dėl detaliojo plano rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano rengimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Panevėžio seniūnijos skelbimų lentoje ir savivaldybės interneto svetainėje).

Planavimo organizatorius - Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, te. (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas savivaldybe@panrs.lt.

Planavimo iniciatorius – informacija neviešinama.

Planuojama teritorija – žemės sklypai: kadastro Nr. 6677/0005:117 ir Nr. 6677/0005:118, Šilagalio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k. Preliminarus planuojamos teritorijos plotas – 2,3174 ha.

Planavimo tikslas - sujungti žemės ūkio paskirties (naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai) žemės sklypus, kadastro Nr. 6677/0005:117 ir Nr. 6677/0005:118, Šilagalio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., suformuotą sklypą padalyti į atskirus žemės sklypus ir pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę nustatant naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas, bei keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Detaliojo plano rengimo bei viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 28, 58 26 31; faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas: donatas.malinauskas@panrs.lt; svaja.treciokiene@panrs.lt ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo – jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. 

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, galimybėmis susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.


Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrius


Skelbimas apie sprendimo projektą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų

Informuojame, kad yra parengtas sprendimo dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo ir planavimo tikslų projektas.

Planuojamas žemės sklypas (teritorija):

Žemės sklypo kadastro Nr.

Žemės sklypo adresas

Žemės sklypo plotas, ha

6682/0001:322

Venslaviškių k., Miežiškių sen., Panevėžio r. sav.

XXXXX ha

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto tikslas (tikslai): parinkti ūkininko sodybos vietą.

Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos vietą.

Planavimo organizatorius:

Fizinio asmens ar jam atstovaujančio asmens vardas ir pavardė; Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos pavadinimas

Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos kodas, buveinės adresas

R. N.

 

Susipažinti su šio sprendimo projektu ir su juo susijusiais dokumentais ir pateikti pasiūlymus galima iki 2021 m. rugpjūčio 2 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Panevėžio skyriuje, Respublikos g. 38.


Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Ūtos k. detaliojo plano koregavimas

Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kadastro Nr. 6655/0002:274, Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Ūtos k., detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-245 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo ir žemės naudojimo paskirties keitimo“ 1 punktu, koregavimas.

Rengimo pagrindas - Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. A-378 „Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą“ ir 2021 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A-451 „Dėl detaliojo plano koregavimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Savivaldybės interneto svetainėje ir Panevėžio seniūnijos skelbimų lentoje).

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, te. (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas savivaldybe@panrs.lt.

Planavimo iniciatorius – informacija neviešinama.

Planuojama teritorija – žemės sklypai: kadastro Nr. 6655/0007:312, Paliūniškio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Ūtos k., Geležės g. 21, ir kadastro Nr. 6655/0007:311, Paliūniškio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Ūtos k., Geležės g. 23. Planuojamos teritorijos plotas –  0,4160 ha.

Planavimo tikslas – koreguoti detaliuoju planu suformuotų kitos paskirties (naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypų: kadastro Nr. 6655/0007:312, Paliūniškio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Ūtos k., Geležės g. 21, ir kadastro Nr. 6655/0007:311, Paliūniškio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Ūtos k., Geležės g. 23, detaliojo plano sprendinius padalijant į atskirus žemės sklypus ir keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Detaliojo plano koregavimas rengiamas bei viešinimo procedūros vykdomos supaprastinta tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės      2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 28, 58 26 31; faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas donatas.malinauskas@panrs.lt; svaja.treciokiene@panrs.lt ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo – jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. 

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, galimybėmis susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.


Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrius


Skelbiami konkursai Panevėžio r. Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos, Panevėžio r. Pažagienių mokyklos-darželio ir Panevėžio r. Švietimo centro direktorių pareigoms eiti

Panevėžio rajono savivaldybė 2021 m. liepos 16 d. skelbia konkursus:

 1. Panevėžio r. Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 10,71–11,37). Atrankos data 2021 m. lapkričio  4 d., pretendentai dokumentus teikia iki 2021 m. spalio 21 d.).
 2. Panevėžio r. Pažagienių mokyklos-darželio direktoriaus pareigoms eiti (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 10,71–11,37). Atrankos data 2021 m. lapkričio 4 d., pretendentai dokumentus teikia iki 2021 m. spalio 21 d.).
 3. Panevėžio r. švietimo centro direktoriaus pareigoms eiti (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,5–13,7). Atrankos data 2021 m. lapkričio 9 d., pretendentai dokumentus teikia iki 2021 m. spalio 26 d.).

Mokyklų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas, atsižvelgiant į mokykloje ugdomų mokinių skaičių ir pedagoginio darbo stažą (metais) bei veiklos sudėtingumą, Švietimo centro vadovo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas, atsižvelgiant į įstaigos pareigybių skaičių ir vadovaujamojo darbo patirtį (metais).

 Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą.
 2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo”;

2.4. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5.2.2 papunktyje apibrėžtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos įvertinimas yra ne žemesnio kaip aukšto lygio;

2.5. turėti magistro laipsnį ir ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos arba 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį, kurios atitinka švietimo pagalbos įstaigos, į kurią kandidatuojama,  bent vieną iš vykdomų funkcijų (taikoma švietimo pagalbos įstaigos vadovui).

 1. Turėti Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo” (su visais aktualiais pakeitimais), 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas.              
 2. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje.
 3. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
 4. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus.
 5. Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).
 6. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.
 7. Išmanyti įstaigos pagrindinės veiklos organizavimą, biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymai ir kiti teisės aktai.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba.
 4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos, į kurios vadovo pareigas pretenduojama, veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų apraše. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10 000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).
 5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam prilyginto vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka, kopiją.
 6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba.
 8. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).
 9. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.
 10. Viešųjų ir privačių interesų deklaraciją.

Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai (adresu Vasario 16-osios g. 27, 220, 218 kab., Panevėžys), registruotu laišku (adresu Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys) arba elektroniniu paštu stase.venslaviciene@panrs.lt iki skelbime nurodytos datos. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Pretendentai, pateikę konkurso organizatoriui dokumentus dalyvauti konkurse, suderinę su vadovaujančiu švietimo įstaigai asmeniu, iki atrankos:

 1. turi susipažinti su švietimo įstaigos veikla, poreikiais ir gali pristatyti tiesiogiai arba nuotoliniu būdu švietimo įstaigos bendruomenei vadovavimo švietimo įstaigai gaires;
 2. gali lankytis švietimo įstaigoje (ne ilgiau kaip 3 darbo dienas), tiesiogiai arba nuotoliniu būdu bendrauti su darbuotojais, mokiniais (dalyvaujant mokytojams ar švietimo pagalbos specialistams) netrikdydami švietimo įstaigos veiklos. Nesilankymas švietimo įstaigoje nelaikomas nustatytos tvarkos pažeidimu ir pretendento vertinimui įtakos neturi.

Pretendentas, pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, kompetencijoms vertinti Nacionalinėje švietimo agentūroje turi registruotis per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos.

Pretendentams, pateikusiems nurodytus dokumentus ir atitinkantiems kvalifikacinius reikalavimus, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki atrankos posėdžio pranešamas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė, o pretendentai, neatitinkantys kvalifikacinių reikalavimų ar nepateikę nurodytų dokumentų, informuojami, kad į atrankos posėdį kviečiami nebus, ir nurodomos priežastys.

Su konkursą laimėjusiu asmeniu sudaroma terminuota darbo sutartis penkerių metų kadencijai.

Apie konkursą galima pasiteirauti el. p.  stase.venslaviciene@panrs.lt arba tel. (8 45) 50 37 24; (8 686) 91 256.


Savivaldybės meras  Povilas Žagunis