Strateginis planavimas


Vizija:

Panevėžio rajonas 2030 metais – sveika, saugi ir išsilavinusi bendruomenė, tausojanti aplinką, puoselėjanti kultūros paveldą konkurencingame žemės ūkio ir verslo krašte.

Prioritetai:

  1. Išsilavinusi ir aktyvi bendruomenė;
  2. Sveika, saugi ir švari aplinka;
  3. Konkurencingas ūkis.

Patvirtinta Savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. T-127 (Papildomos: 1 / 2)

 

 

Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrieji planai


Panevėžio rajono bendrasis planas

Patvirtintas Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154

  1. ĮVADAS
  2. ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖS DUOMENYS
  3. PLANUOJAMOS TERITORIJOS PLĖTOJIMO PROGNOZĖS
  4. PLĖTROS PRIELAIDOS IR TIKSLAI
  5. SPRENDINIAI
  6. BENDROJO PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA

PRIEDAI:
STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO APIMTIES NUSTATYMO DOKUMENTAS.
STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA.
SPRENDINIŲ POVEIKIO VERTINIMO ATASKAITA.

Patvirtinti detalieji planai


Teritorijų planavimo dokumentai (detalieji planai)


Informacinis pranešimas dėl detaliojo plano parengimo

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 str. 3 d., 28 str. 2 d., 5 d., 6 d., Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis 318.4.5 p. 318.4.5.1 p. 318.4.5.2 p. ir 318.4.5.3 p. bei Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo 9 p. informuojama, kad parengtas DETALIOJO PLANO „ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 6677/0004:101, LAKŠTINGALŲ G. 3 VAIVADŲ K. PANEVĖŽIO (BUV. KARSAKIŠKIO) SEN. PANEVĖŽIO R. SAV. DETALUSIS PLANAS“ koregavimas. Planavimo teritorija – žemės sklypas (kadastro Nr. 6655/0004:101, Paliūniškio k.v.), adresu: Lakštingalų g. 3, Vaivadų k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav. Planuojamos teritorijos plotas:…

Skaityti


Pradedamas rengti kitos paskirties žemės sklypo, kadastro Nr. 6644/0002:278, Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k. detaliojo plano keitimas

Informuojame, kad pradedamas rengti kitos paskirties žemės sklypo, kadastro Nr. 6644/0002:278, Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., detaliojo plano, patvirtinto Savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. A-467 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“, keitimas. Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m.  balandžio 6 d. įsakymas Nr. A-231 „Dėl leidimo keisti detalųjį planą“ ir 2020 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. A-255 „Dėl detaliojo plano keitimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano keitimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo…

Skaityti


Informacinis pranešimas apie rengiamo žemės sklypo, kadastro Nr. 6655/0009:13, Panevėžio r. sav., Panevėžio (buv. Karsakiškio) sen., Paežerio I k.,detaliojo plano keitimo procedūras

Pasikeitus planavimo tikslams pakartotinai informuojame, kad rengiamas žemės sklypo, kadastro Nr. 6655/0009:13, Panevėžio r. sav., Panevėžio (buv. Karsakiškio) sen.,       Paežerio I k., detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-525 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo“ 8 punktu, keitimas.Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. A-503 „Dėl leidimo keisti detalųjį planą“ ir 2020 m. balandžio 8 d. įsakymu  Nr. A-240 „Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. A-522 „Dėl žemės sklypo Panevėžio r. sav., Panevėžio…

Skaityti


Teritorijų planavimo dokumentai (specialieji planai)


Pradedamas Panevėžio rajono Bernatonių telkinio I sklypo dalies smėlio išteklių naudojimo plano rengimas

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS SPRENDIMO PROJEKTAS Dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo 2019 m. liepos 2 d. Nr. 18-19 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30  straipsnio  2  dalimi ir Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių, patvirtintų  Lietuvos  Respublikos  aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. Dl-145 „Dėl Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 11 punktu bei atsižvelgdamas į AB  „Panevėžio  keliai“ įgaliotos UAB „GJ Magma“ 2019-07-01  prašymą  Nr. 173, n u s p r e n d ž i u pradėti Panevėžio rajono Bernatonių telkinio I sklypo dalies smėlio išteklių…

Skaityti


Skelbimas apie sprendimo projektą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų

Skelbimas apie sprendimo projektą dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų

Skaityti


Teritorijų planavimo dokumentai (bendrieji planai)


Panevėžio rajono savivaldybės Geležių miestelio bendrojo plano sprendiniai

Panevėžio rajono savivaldybės Geležių miestelio bendrojo plano sprendiniai

Skaityti


Panevėžio rajono savivaldybės administracija informuoja apie parengtą Geležių miestelio teritorijos bendrąjį planą

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Panevėžio rajono savivaldybės administracija, vadovaujama administracijos direktoriaus Vitalijaus Žiurlio. Adresas: Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys. Informaciją teikia Architektūros skyriaus vedėjas S. Glinskis, tel. (8 45) 58 29 28, el. p. saulius.glinskis@panrs.lt   BENDROJO PLANO RENGĖJAS: VGTU Teritorijų planavimo mokslo institutas. Adresas: Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius. Projekto vadovė – prof. dr. Marija Burinskienė. Koordinatorė – Dovilė Lazauskaitė, tel. (8 5) 274 5072, faks. (8 5) 237 0588, el. paštas dovile.lazauskaite@vgtu.lt   BENDROJO PLANO VIEŠA EKSPOZICIJA: Nuo 2013 m. rugsėjo 30 d. su Geležių miestelio teritorijos bendrojo…

Skaityti


Panevėžio rajono savivaldybės administracija informuoja, kad yra atliktas Geležių miestelio teritorijos bendrojo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas

Su Geležių miestelio teritorijos bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentu bei Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita galima susipažinti Panevėžio rajono savivaldybės administracijoje, Architektūros skyriuje (adresas: Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys). Taip pat rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.panrs.lt. 2013 m. rugsėjo 25 d. 10.00 val. savivaldybės posėdžių salėje vyks viešas strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentų supažindinimas su visuomene.   PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Panevėžio rajono savivaldybės administracija, vadovaujama administracijos direktoriaus Vitalijaus Žiurlio. Adresas: Vasario…

SkaitytiInformacija apie parengtą žemės konsolidacijos projekto Nr. 17KO-KP-15-1-07992-PR001 strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentą ir priimtą sprendimą

Vadovaudamiesi Planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. D1-456 „Dėl Planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 14 punktu, Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 27 d. Nr. D1-455 „Dėl Visuomenės dalyvavimo planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūrose ir vertinimo subjektų, Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų…

Skaityti


Informuojame, kad parengta europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas–Lietuvos ir Latvijos valstybių siena specialiojo plano koncepcija ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita

Specialiojo plano organizatorius: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, tel.: +370 5 239 3941, +370 5 239 3942, faks. +370 5 212 4335. AB „Lietuvos geležinkeliai“ pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 3-672 „Dėl įgaliojimo AB „Lietuvos geležinkeliai“ suteikimo“ suteiktus įgaliojimus, juridinio asmens kodas 110053842, registruota adresu Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, tel.: +370 5 269 2888, +370 5 269 3283, faks. +370 5 269 2665, el. paštas: railbaltica@litrail.lt, v.griganaviciute@litrail.lt, s.poskus@litrail.lt, interneto svetainės adresas www.rail-baltica.lt. Specialiojo plano pavadinimas: Europinio…

Skaityti


Informuojame apie parengtus Naudingųjų iškasenų teritorijų išdėstymo Panevėžio rajone specialiojo plano sprendinius ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaitą

Planavimo tikslai ir uždaviniai: 1. Detalizuoti Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano nustatytus tvarkymo ir naudojimo reikalavimus, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo kokybinius ir kiekybinius parametrus. 2. Suformuoti teritorijas naudingųjų iškasenų gamybai, sudarant sąlygas ūkinei veiklai ir investicijoms. 3. Nustatyti teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimą naudingųjų iškasenų išteklių projektams rengti ir ištekliams eksploatuoti. Planavimo organizatorius: Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 48, faks. (8 45) 58 29 75, el. paštas…

Skaityti


Patvirtinti žemės sklypų valdų planai


Informacija apie patvirtintą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsniu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-542/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, atsižvelgiant į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. lapkričio 15 d. žemėtvarkos planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. FPA-362-(8.20.), 2016 m. lapkričio 22 d. Panevėžio rajono…

Skaityti


Informacija apie patvirtintą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsniu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-542/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, atsižvelgiant į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. gegužės 30 d. žemės valdos projekto patikrinimo aktą Nr. TPA-722-(8.20.), Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus…

Skaityti


Paskutinis atnaujinimas: 2021-01-09 21:55