DĖL TARNYBINIŲ TELEFONŲ IŠLAIDŲ LIMITŲ NUSTATYMO

2003 m. sausio 22 d. Nr.V 1-18
Panevėžys

Siekdama taupyti rajono biudžeto lėšas, rajono Savivaldybės 
Valdyba nusprendžia:

1 .Patvirtinti:

l.l.rajono Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos ir rajono savivaldybės
 administracijos darbuotojams už pokalbius pareiginiais tarnybiniais
 mobiliaisiais telefonais išlaidų limitus (su PVM) mėnesiui, 
įskaitant abonentinį mokestį:
- kontrolierei, skyrių vedėjams ir tarnybų vadovams  100 Lt;
- kitiems darbuotojams	70 Lt;
- vairuotojams	35 Lt;

2.Biudžetinių įstaigų darbuotojų, kurie gali naudotis mobiliaisiais
 telefonais pagal 1 punkte patvirtintus limitus, sąrašą tvirtina 
administratorius.

3.Patvirtinti:

3.1.rajono Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos ir Savivaldybės
 administracijos darbuotojams už vietinius ir tarpmiestinius 
pokalbius tarnybiniais stacionariais telefonais išlaidų limitus 
(be PVM) mėnesiui, įskaitant abonentinį mokestį 1 abonentui:
-kontrolierei, skyrių ir tarnybų vadovams	120 Lt;
-skyriaus vedėjui (tarnybos vadovui) ir darbuotojui, dirbančiam
 pagal darbo sutartį,
naudojantis vienu abonentu	160Lt;
- skyrių vyr. ir vyresn. specialistams:
abonentu naudojantis dviems asmenims	140Lt;
abonentu naudojantis vienam asmeniui           90 Lt;
skyrių darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį:
abonentu naudojantis vienam asmeniui            85 Lt
abonentu naudojantis dviems asmenims          130 Lt;
abonentu naudojantis trims asmenims           175Lt;

4.Esant tarnybiniam būtinumui, skyriaus vedėjas ar tarnybos 
vadovas Savivaldybės administratoriaus įsakymu patvirtintą limitą 
tarnybiniais mobiliais ar tarnybiniais stacionariais telefonais 
gali padidinti iki 50 procentų.

5.Įpareigoti:

5.1 rajono Savivaldybės savarankiškų biudžetinių įstaigų vadovus, 
seniūnus, suderinus su administratoriumi, įsakymu nustatyti išlaidų l
imitus mėnesiui tarnybiniais mobiliaisiais telefonais bei 
stacionariais tarnybiniais telefonais savo įstaigos asignavimų 
ribose bei tikrinti tarnybinių telefonųnaudojimo išlaidas;
5.2.rajono Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir
 sporto skyriaus vedėją, suderinus su administratoriumi, nustatyti 
švietimo įstaigoms išlaidų limitus mėnesiui tarnybiniais 
mobiliaisiais telefonais bei stacionariais tarnybiniais telefonais 
turimų asignavimų ribose bei tikrinti tarnybinių telefonų 
naudojimo tvarkąir išlaidas;

5.3.rajono Savivaldybės viešosios bibliotekos direktorę, suderinus 
su administratoriumi, nustatyti bibliotekoms išlaidų limitus mėnesiui
 tarnybiniais mobiliais telefonais bei stacionariais tarnybiniais telefonais
 turimų asignavimų ribose bei tikrinti tarnybinių telefonų naudojimo
 tvarkąir išlaidas.

6. Įstaigos vadovas, seniūnas ar jų įgaliotas asmuo mėnesiui pasibaigus
 padaro tarnybinių mobiliųjų ir stacionarių telefonų apskaitos analizę,
 o pusmečiui pasibaigus raštu praneša asmenims apie nustatytų limitų 
viršijimą, jeigu limitas nustatyta tvarka nėra didinamas.

7. Darbuotojai, viršiję pusmečio limitą bei gavę pranešimą raštu, skirtumą
 sumoka iš savo lėšų per vieną mėnesį.
8.Šiuo sprendimu nustatyti limitai netaikomi Savivaldybės merui,
 mero pavaduotojui, mero patarėjui ir administratoriui.

9.Visus darbuotojus su sprendimu supažindinti pasirašytinai,
 įpareigojant sumokėti skirtumą virš nustatyto limito.

10. Pripažinti netekusiu galios rajono Valdybos 2000 m.lapkričio
 11 d. sprendimąNr.348 v "Dėl tanybinių telefonų naudojimo tvarkos".

Meras      Alfredas Pekeliūnas


VALDYBOS 2003-01-22 posėdis