Panevėžio rajono

Katinų pagrindinė mokykla

Mokyklos vizija: Atvira pokyčiams pagrindinė mokykla, sudaranti sąlygas įvairiapusei vaikų saviraiškai, ugdanti sveiką, dorą, savarankišką, kūrybingą, gebantį pasirinkti ir norintį mokytis vaiką.

Pagrindinis

 

Apie mokyklą

   Istorija

   Vizija, misija

   Tikslai, uždaviniai

 

Veikla

   Ugdymo planas

   Strateginis planas

   Veiklos planas

 

Bendruomenė

   Administracija

   Mokytojai

   Mokyklos taryba

   Metodinė taryba

   Mokiniai

 

Renginiai

 

Finansinės ataskaitos

 

Viešieji pirkimai

 

 

 

   Istorija

  

   Nuo 1936 metų Katinų kaime veikė pradinė mokykla. Katinų pagrindinė mokykla įsteigta 1987 metais.

 

   1987 m. į Katinų kaimą perkelta Kabelių aštuonmetė mokykla, o 1997 metais – Maženių pradinė mokykla.

 

  

 

  

   Vizija

   Atvira pokyčiams pagrindinė mokykla, sudaranti sąlygas įvairiapusei vaikų saviraiškai, ugdanti sveiką, dorą, savarankišką,  kūrybingą, gebantį pasirinkti ir norintį mokytis vaiką.

 

   Misija

   Ugdyti sąmoningą, turinčią tvirtas vertybines nuostatas, kritiškai mąstančią, gebančią integruotis visuomenėje asmenybę.

 

 

 

   Tikslai:

1. Mokinių individualių poreikių tenkinimas.

2. Ugdymo kokybės gerinimas.

3. Vertybinių nuostatų formavimas.

 

   Uždaviniai

1.1. Tobulinti pagalbos mokiniams formas ir metodus.

1.2. Sudaryti sąlygas  skirtingiems ugdytinių  poreikiams tenkinti.

2.1. Patobulinti pamokos organizavimą.

2.2. Pagerinti materialines ugdymo sąlygas.

2.3. Kurti mokinių mokymąsi ir savirealizaciją skatinančią edukacinę aplinką.

3.1. Tęsti švietėjišką veiklą tėvams.

3.2. Mokyklos įvaizdžio gerinimas.