Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

Vienkartinės, tikslinės, periodinės ar sąlyginės pašalpos skyrimo tvarka

Ši tvarka taikoma asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Panevėžio rajono savivaldybėje, asmenims, nedeklaravusiems gyvenamosios vietos ir neįtrauktiems į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, tačiau faktiškai gyvenantiems Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje, taip pat asmenims, kurie Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje nuomojasi būstą.

Tikslinė pašalpa bendrai gyvenantiems asmenims (vienam gyvenančiam asmeniui) (toliau – asmuo) skiriama:

1. nukentėjus nuo gaisro ar stichinės nelaimės, padariusios žalą savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise priklausančiam asmens (šeimos) turtui:

1.1. gyvenamajam būstui, kuriame bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo deklaruoja gyvenamąją vietą, ir jei tai yra vienintelis gyvenamasis būstas – iki 100 bazinių socialinių išmokų (toliau – BSI) dydžio;

1.2. ūkiniam pastatui, turtui – iki 50 BSI dydžio;

2. būsto būtiniausiam skubiam remontui, kuriame bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo deklaruoja gyvenamąją vietą, ir jei tai yra vienintelis gyvenamasis būstas, kai vidutinės vieno bendrai gyvenančio asmens pajamos (toliau – Pajamos) neviršija 2 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio, vieno gyvenančio asmens – 3 VRP dydžio, – iki 25 BSI dydžio;

3. nekompensuojamų techninės pagalbos ar ortopedijos priemonių, akinių vaikams išlaidų dalinei kompensacijai, jei Pajamos bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui neviršija 2 VRP dydžio, – iki 5 BSI dydžio;

4. gydyti siunčiamų asmenų kelionės išlaidoms kompensuoti, jei bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens Pajamos neviršija 2 VRP dydžių, – šiuo atveju mokama suma, kuri nurodyta kelionės išlaidas patvirtinančiuose dokumentuose (keleivinio transporto bilietai, sąskaitos faktūros ir kt.), bet ne didesnė nei 5 BSI dydžio;

5. asmens dokumentams tvarkyti, kai asmuo neturi dokumentų ir dėl to negali gauti socialinių garantijų, jei vieno šeimos nario Pajamos per mėn. neviršija 1 VRP dydžio, – šiuo atveju mokama suma, kuri nurodyta kompetentingos įstaigos pateiktoje sąskaitoje faktūroje, bet ne didesnė nei 2 BSI dydžio.

Vienkartinė pašalpa asmeniui skiriama:

1. gydymosi išlaidoms kompensuoti sunkios ligos, nurodytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintame sunkių ligų sąraše, sunkių pakenkimų sveikatai, nurodytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintame sunkių pakenkimų sveikatai klasifikacinių požymių sąraše, po traumos, įvykusios nelaimingo atsitikimo metu, po medicininės operacijos, pateikus gydymo įstaigos pažymą apie gydymą ar atliktą operaciją ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki kreipimosi dienos, jei bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens Pajamos, neviršija 5 VRP dydžių, – iki 10 BSI dydžio;

2. grįžus iš laisvės atėmimo vietų, kardomojo kalinimo vietų, socialinės ir psichologinės reabilitacijos įstaigų, jei nuo grįžimo laiko praėjo ne daugiau kaip 2 mėnesiai; išbuvo minimose vietose ne trumpiau kaip 6 mėnesius; yra įsiregistravęs teritorinėje darbo biržoje (išskyrus atvejus, kai asmuo įsidarbina, pradeda mokytis dienine forma arba netektas darbingumas yra 60 ir daugiau procentų, arba negali įsiregistruoti teritorinėje darbo biržoje dėl pateisinamų priežasčių) – iki 3 BSI dydžio;

3. benamystės, bedarbystės ar kitos būtinos skubios piniginės socialinės paramos atvejais, atsižvelgiant į šeimos ar vieno gyvenančio asmens socialinę, materialinę padėtį ir kitas aplinkybes, įrodančias vienkartinės paramos būtinumą, jeigu Pajamos vienam asmeniui per mėn. neviršija
 1,5 VRP dydžio. Vienkartinės pašalpos dydis – iki 5 BSI dydžio;

4. esant sunkiai materialinei padėčiai, kai Pajamos neviršija 1,5 VRP dydžio, – iki 5 BSI dydžio;

5. kitais Apraše nenumatytais atvejais, kai Pajamos neviršija 2,5 VRP dydžio –
iki 7 BSĮ dydžio;

6. ypatingais Apraše nenumatytais atvejais, kai yra Savivaldybės tarybos sprendimas, leidžiantis Savivaldybės administracijos direktoriui skirti vienkartinę pašalpą, – iki 80 BSI dydžio.

Periodinė pašalpa asmeniui skiriama:

1. asmenims, nedraustiems sveikatos draudimu, apdrausti arba pagal Valstybinių ligonių kasų nustatytus įkainius sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti, jei asmuo neturi jokių pajamų, o dėl specifinių aplinkybių kyla grėsmė jo sveikatos būklei ir reikalingas gydymas – iki 5 BSI dydžio suma pervedama į kompetentingos įstaigos sąskaitą. Periodinė pašalpa skiriama laikotarpiui, kurį asmuo bus gydomas, tačiau ne ilgiau kaip 3 mėn.;

2. kreditui, paimtam daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanoms apmokėti, mirus vienam iš bendrai gyvenusių asmenų (buto savininkui), kol bus tvarkomi būsto paveldėjimo dokumentai, bet ne ilgiau kaip 4 mėn. Periodinės pašalpos dydis – mokama kredito ir palūkanų suma, bet ne didesnė kaip 2 BSĮ dydžio.

Sąlyginė pašalpa asmeniui skiriama:

1. socialinės rizikos asmenų gydymo nuo priklausomybės ligų laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip 3 mėn., jeigu pajamos vienam asmeniui per mėn. neviršija 1,5 VRP dydžio. Sąlyginės pašalpos dydis – 1,5 BSĮ dydžio;

2. įsiskolinimas už komunalinius patarnavimus iš dalies padengti (jeigu skola susidarė dėl objektyvių priežasčių) neįgaliems, pensinio amžiaus asmenims, bendrai gyvenantiems asmenims, auginantiems vaikus, su sąlyga, kad asmuo pats mokės už komunalinius patarnavimus ne mažiau kaip 30 procentų savo gaunamų pajamų, jeigu asmenų pajamos vienam asmeniui per mėn. neviršija
1,5 VRP dydžio. Sąlyginės pašalpos dydis – iki 2 BSĮ dydžio. Sąlyginė pašalpa mokama, kol bus padengiamas įsiskolinimas, tačiau ne ilgiau kaip 3 mėn.

Tikslinė, vienkartinė, periodinė ar sąlyginė pašalpa (toliau – Vienkartinė parama) bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui skiriama vieną kartą per kalendorinius metus, išskyrus ypatingus atvejus (antrą kartą nukentėjus nuo gaisro, stichinės nelaimės, traumos, įvykusios nelaimingo atsitikimo metu, sunkiai susirgus kitam šeimos nariui ir kt.).

Asmuo, turintis teisę gauti Vienkartinę paramą, kreipiasi į savo gyvenamosios vietos seniūniją.

Kreipdamasis dėl Vienkartinės paramos, asmuo pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, prašymą, kuriame išsamiai aprašo savo socialinę padėtį ir nurodo aplinkybes, dėl kurių prašo vienkartinės pašalpos, ir kartu, atsižvelgiant į vienkartinės pašalpos prašymo aplinkybes, pateikia šiuos dokumentus:

1. pažymą apie paleidimą iš laisvės atėmimo įstaigos, jeigu kreipiasi asmuo, grįžęs iš laisvės atėmimo vietų, kardomojo kalinimo vietų, socialinės ir psichologinės reabilitacijos įstaigų;

2. gydymo įstaigos pažymą apie ligas ar pakenkimus sveikatai, išduotą ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos (jeigu pažymoje nėra nurodytas ligos kodas ar pakenkimo sveikatai kodas, o diagnozės neįmanoma perskaityti, prašymas nesvarstomas);

3. gydymo išlaidas įrodančius dokumentus, išrašytus ne vėliau nei prieš 6 mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos (sąskaitas faktūras kartu su mokėjimo čekiais, dokumentus apie pirktus nekompensuojamus vaistus ar medicinines priemones ir kt.);

4. akinių vaikams, nekompensuojamų techninės pagalbos ar ortopedijos priemonių įsigijimo išlaidas įrodančius dokumentus, išrašytus ne vėliau nei prieš 6 mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos;

5. priešgaisrinės tarnybos, kitų kompetentingų institucijų išduotas pažymas, patvirtinančias papildomas išlaidas ar patirtus nuostolius, išrašytas ne vėliau nei prieš 6 mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos;

6. prašyme nurodytas aplinkybes patvirtinančius ir bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens teisę gauti Vienkartinę paramą įrodančius kitus dokumentus, kurių nėra valstybės registruose ar kitose valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose;

7. pažymas apie įsiskolinimą ir mokamas sumas.

Prašymas gali būti pateiktas asmeniškai arba paštu. Jeigu prašymas siunčiamas paštu, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

Seniūnijų socialinis darbuotojas, atsižvelgdamas į prašymą, patikrina asmenų (asmens) buities sąlygas, surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą.

Prašymas ir kiti dokumentai, įrodantys Vienkartinės paramos būtinumą, pateikiami:

1. ypatingais atvejais - Savivaldybės administracijos direktoriui;

2. visais kitais atvejais seniūnijos Komisijai socialiai remtinų asmenų klausimams spręsti.

 

Vienkartinė parama neskiriama šiais atvejais:

1. nustačius, kad asmuo pateikė neteisingus duomenis apie gaunamą turtą, pajamas, apie save ir šeimos narius;

2. nustačius, kad bendrai gyvenančio asmens ar vieno gyvenančio asmens pajamos viršija Apraše nustatytus VRP dydžius;

3. kai asmuo per nurodytą terminą nepateikė Vienkartinės paramos pagrįstumą įrodančių dokumentų;

4. kai asmuo nesudaro galimybės patikrinti buities ir gyvenimo sąlygų, kitų aplinkybių;

5. kai Komisija nenustato Vienkartinės paramos skyrimo būtinumo.

Pagrindas: Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019-09-26 sprendimas Nr. T-184 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Informaciją teikia ir dokumentus priima seniūnijų socialiniai darbuotojai.

Pastaba. Atmintinė gali būti papildyta pasikeitus tvarkos aprašui.


Socialinės paramos skyriaus informacija
 
 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-06 09:38:55