Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

Ūkininkų ūkių įregistravimo ir išregistravimo tvarka

Atmintinė norintiems įregistruoti  ir išregistruoti ūkį Ūkininkų ūkių registre

Ūkis registruojamas savivaldybės administracijoje, kurios teritorijoje yra būsimo ūkio žemės sklypas. Jeigu žemės sklypai  yra kelių  savivaldybių teritorijose, ūkis įregistruojamas asmens pasirinkimu vienoje iš jų.

Ūkininkas žemės ūkio veiklai naudoja nuosavybės teise turimą ir (arba) nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdomą žemės ūkio paskirties ir (arba) miško žemę bei (arba) vandens telkinius.

Registro duomenų teikėjai yra asmenys, pageidaujantys įregistruoti ūkį, ūkininkai, asmenys, įgalioti atstovauti ūkininkui.

Registro duomenų teikėjai turi teisę teikti duomenis savarankiškai e. būdu.

Ūkininko ūkio įregistravimas

Ūkiui įregistruoti Registro duomenų teikėjai pateikia šiuos dokumentus ir dokumentų kopijas:

1. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

2. jeigu duomenis teikia asmuo, įgaliotas atstovauti ūkininkui:

2.1. asmens, įgalioto atstovauti ūkininkui, tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

2.2. asmens, įgalioto atstovauti ūkininkui, įgaliojimų patvirtinimo dokumento kopiją;

3. dokumento, kuriuo patvirtinamas ūkininko arba ūkininko partnerio profesinis pasirengimas ūkininkauti, kopiją;

3.1. Profesinis pasirengimas ūkininkauti pripažįstamas pateikus vieną iš išvardytų dokumentų:

3.1.1. žemės ūkio profesijų (susijusių su žemės ir (ar) miškų ūkio veikla) (žemės ūkio veikla suprantama  taip,  kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatyme specialaus vidurinio (iki 1995 m.), profesinio, aukštesniojo (iki 2009 m.), aukštojo koleginio, aukštojo universitetinio (bakalauro, magistro ar jam prilygstančio) išsilavinimo kvalifikacijos pažymėjimo ar diplomo kopiją. Asmenys, baigę profesinio mokymo ar studijų programas, atitinka ūkininko profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimus tuomet, jei profesinio mokymo ar studijų programose buvo mokoma žemdirbystės, augalininkystės, gyvulininkystės ar miškininkystės dalykų (disciplinų);

3.1.2. mokymo įstaigos išduotą profesinio mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą, kuria patvirtinama, kad asmuo yra su žemės ir (ar) miškų ūkio veikla susijusios specialybės studentas arba mokinys, arba pažymą apie nebaigtą su žemės ir (ar) miškų ūkio veikla susijusį aukštąjį koleginį ar universitetinį išsilavinimą (jei toliau nesimoko, o turi surinkęs ne mažiau kaip 80 kreditų arba 3200 akademinių valandų), arba mokymo įstaigos išduotą pažymą apie nebaigtą mokymąsi siekiant įgyti su žemės ir (ar) miškų ūkio veikla susijusią kvalifikaciją (jei mokėsi ne mažiau kaip dvejus mokslo metus);

3.1.3. Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto biologijos specialybės diplomo kopiją, Lietuvos edukologijos universiteto (buvęs Vilniaus   pedagoginis  institutas) biologijos ir žemės ūkio pagrindų specialybės diplomo kopiją;

3.1.4. Ūkininko ūkio šakų tvarkymo mokymo programos (kodas 2620205), kuri buvo vykdoma iki 2007 m. kovo 21 d., ir kitų formaliojo tęstinio profesinio mokymo programų, susijusių su žemės ir (ar) miškų ūkio veikla, kurių trukmė ne mažiau kaip 320 val., kvalifikacijos pažymėjimo kopiją;

3.1.5. Ūkininkavimo žinių pagrindų mokymo programos (kodas 261062102 ar 1620205) baigimo pažymėjimo kopiją;

3.1.6. Ūkininkavimo pradmenų mokymo programos (kodas 261062110 ar 261081106) baigimo kvalifikacijos pažymėjimo kopiją;

3.1.7. Ūkininkavimo žinių minimumą patvirtinančio pažymėjimo, nurodyto žemės ūkio ministro ir Žemės ūkio rūmų pirmininko 1992 m. lapkričio 6 d. patvirtintoje Ūkininkavimo žinių minimumo, jo patikrinimo tvarkos bei ūkininkų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo kursų sistemoje, kopiją.

3.2. Asmenys, neturintys profesinio pasirengimo ūkininkauti ir negalintys pateikti šio aprašo 2 punkte nurodytų dokumentų, reikiamą kvalifikaciją ir kompetencijas įgyja baigę mokymus pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą arba savišvietos būdu pagal minėtos programos reikalavimus.

3.3. Ūkininko profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimai netaikomi registruojantiems ūkį Ūkininkų ūkių registre asmenims, vyresniems kaip 50 metų amžiaus ir turintiems ne mažesnę kaip 3 metų žemės ūkio veiklos patirtį.

Ūkininkavimo veiklos patirtis nustatoma:

3.3.1. pagal turimus pasėlių deklaravimo, gyvulių ženklinimo, žemės ūkio produkcijos realizavimo dokumentus;

3.3.2. pagal  ūkininko ar žemės ūkio įmonės išduotą pažymą apie darbą ūkininko ūkyje ar žemės ūkio įmonėje, pateikiant pagrindimo dokumentus (pvz., darbo sutarčių, paslaugų sutarčių, paslaugų teikimo kvito kopijas, kt.);

3.3.3. pagal ūkininko išduotą pažymą ūkininko šeimos nariui apie darbą ūkininko ūkyje.

3.3.4.Jei žemės ūkio veikla (deklaruojami pasėliai, ženklinami gyvuliai, realizuojama žemės ūkio produkcija) buvo vykdoma sutuoktinio vardu ir sutuoktinis yra miręs, žemės ūkio veiklos patirtis nustatoma pagal seniūnijos išduotą pažymą. Tais atvejais, kai šiame punkte nurodytas asmuo registruoja ūkį kartu su partneriu, kuris neatitinka šio punkto nustatytų reikalavimų, asmens partneriui šio punkto nuostata netaikoma.

3.4. Asmenys, norintys baigti mokymus pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą arba  įgyti profesinio pasirengimo ūkininkauti kompetencijas savišvietos būdu, pateikia prašymą vienam iš profesinio mokymo teikėjų, turinčių teisę vykdyti mokymus pagal minėtą programą.

4. jeigu ūkininkas žemės ūkio veikla verčiasi kartu su ūkininko partneriais, reikia papildomai pateikti:

4.1. ūkininko partnerių asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijas;

4.2. jungtinės veiklos sutartį arba jos kopiją;

4.3. ūkininko sutuoktinio pageidavimu – jo prašymą Registre nurodyti kaip ūkininko partnerį, jeigu nesudaryta jungtinės veiklos sutartis;

5. žemės sklypo naudojimo pagrindo patvirtinimo sutarties, neįregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kopiją, jeigu naudojamas žemės sklypas nė vienam ūkio nariui nepriklauso nuosavybės teise, arba šių sutarčių sąrašą, kuriame būtų įrašyti sutarčių duomenys, patvirtintą duomenų teikėjo parašu ir teiginiu, kad jis atsako už pateiktų duomenų teisingumą, tikslumą ir išsamumą;

6. Jeigu ūkis paveldimas, Registro duomenų teikėjas savivaldybės administracijai pateikia įregistravimo pažymėjimą, prašymą įregistruoti ūkį įpėdinio vardu, kartu su paveldėjimo patvirtinimo ir kitų dokumentų kopijomis.

7.  Kartu su dokumentų kopijomis turi būti pateikiami ir jų originalai arba dokumentų nuorašai, patvirtinti notaro; patikrinus, jie grąžinami pateikusiam asmeniui.

8. Ūkių duomenys atnaujinami:

8.1. kiekvienais kalendoriniais metais ne vėliau kaip iki tų kalendorinių metų gruodžio 31 d. Jeigu ūkio duomenys nepasikeitė, ūkininkas privalo šį faktą patvirtinti;

8.2. ūkininkui mirus, kai  įpėdinis priima palikimą ir įregistruoja ūkį savo vardu.

9. Ūkio duomenims atnaujinti Registro duomenų teikėjas pateikia savivaldybės administracijai duomenis, kurių pagrindu atnaujinami ūkio duomenys ir dokumentus bei jų kopijas. Duomenys ir dokumentai pateikiami, jeigu ūkyje įvyko pokyčių.

Ūkis turi būti įregistruotas ir ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimas išduotas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų pateikimo.

Už ūkininko  ūkio įregistravimą ūkininko ūkio registre ir įregistravimo pažymėjimo išdavimą imama valstybės rinkliava.

Valstybinės rinkliavos gavėjas:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos

Įmokos kodas: 53066

Įmokos pavadinimas

Už kitas paslaugas, įskaitomas į savivaldybės biudžetą

Valstybės rinkliavos dydis–12,00 Eur.

Ūkininko ūkis išregistruojamas :

1. Registro duomenų teikėjo, ūkininko įpėdinio prašymu;

2. ūkininkui mirus, jeigu nėra įpėdinių ir ūkio veikla toliau netęsiama;

3. teismo sprendimu;

4. be pakartotinio įspėjimo išregistruojamas ūkis, jeigu per vienus metus nuo ūkininko informavimo apie numatomą ūkio išregistravimą dienos, ūkio duomenys nebuvo atnaujinti.

5. ūkininkui mirus, jeigu yra įpėdinių ir ūkio veikla toliau tęsiama, savivaldybės administracijai per vieną mėnesį po ūkio paveldėjimo dokumentų gavimo dienos pateikiami  dokumentai; jeigu šie dokumentai nepateikiami, praėjus vieneriems  metams po ūkininko mirties, ūkis išregistruojamas.

Ūkis Registro duomenų teikėjo ar ūkininko įpėdinio prašymu iš Registro išregistruojamas šia tvarka:

1. Registro duomenų teikėjas, o mirus ūkininkui – įpėdinis, kreipiasi į savivaldybės administraciją, kurioje registruotas ūkis, su prašymu išregistruoti ūkį, pridėdamas šiuos dokumentus:

1.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

1.2. jeigu duomenis teikia asmuo, įgaliotas atstovauti ūkininkui, – asmens, įgalioto atstovauti ūkininkui, įgaliojimų patvirtinimo dokumentą;

1.3. jeigu buvo sudaryta ūkininko partnerių jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis, ūkininko partnerio (-ių) pasirašytą laisvos formos sutikimą dėl ūkio išregistravimo;

2. Pasirašytus dokumentus, reikalingus ūkiui išregistruoti, Registro duomenų teikėjas ar įpėdinis gali pateikti ir elektroninėmis ryšio priemonėmis.

3. Jei Registro duomenų teikėjas ar įpėdinis pateikė klaidingą, neaiškiai išdėstyto turinio prašymą, nepateikė visų reikalaujamų dokumentų ar dokumentai neatitinka reikalavimų, ūkis neišregistruojamas. Registro duomenų teikėjas ar įpėdinis informuojamas raštu elektroninėmis ryšio priemonėmis apie atsisakymą išregistruoti ūkį ir šio atsisakymo priežastis;

4. Ūkis išregistruojamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo  prašymo pateikimo.

Ūkį iš Ūkininkų ūkių registro išregistruoja savivaldybės, kurios teritorijoje yra įregistruotas ūkis, administracija.

Ūkio įregistravimo duomenų keitimas, atnaujinimas ir ūkio išregistravimas iš registro atliekamas neatlygintinai.

Dėl ūkininko ūkio įregistravimo, išregistravimo ir duomenų atnaujinimo Panevėžio miesto ir rajono gyventojai kreipiasi į Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistę Dalią Klemkienę, tel. (8~45) 58 23 29, el. p. dalia.klemkiene@panrs.lt. 306 kab., Vasario 16-osios g. Nr. 27, Panevėžys.


Žemės ūkio skyriaus informacija
 
 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-08-11 09:12:16