Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

Tyrimas apie suaugusiųjų švietimą Panevėžio rajone

 

Bendradarbiaujant Šiaulių universitetui ir Panevėžio rajono švietimo centrui 2017 m. pabaigoje atliktas tyrimas, kuriuo siekta ištirti suaugusiųjų švietimo situaciją Panevėžio rajone. Tyrimą atliko Edukologijos (specializacija – švietimo vadyba) magistrantūros studijų studentė Deimantė Baškienė.

Atlikta tyrimo lauko analizė leido suformuluoti kelis probleminius klausimus.

Kaip rajone organizuojamas suaugusiųjų švietimas? Kokie veiksniai lemia suaugusiųjų švietimo prieinamumą? Kaip turėtų / galėtų būti aktyvinami rajono suaugusieji dalyvauti švietimo veiklose? Kokie rajone gyvenančių suaugusiųjų lūkesčiai švietimo veiklų turiniui?

Tyrime dalyvavo 288 rajono gyventojai (kiekybinis tyrimas) ir intervuoti penki Panevėžio rajono savivaldybės specialistai, savo atliekamomis funkcijomis susiję su suaugusiųjų švietimo rajone organizavimu.

Tyrimo dalyviai nurodo, jog svarbiausia suaugusiųjų švietimo paskirtis – asmeninis tobulėjimas, kuris, visų pirma, siejamas su savęs aktualizavimu profesinėje, vėliau laisvalaikio srityse. Empirinio tyrimo rezultatai patvirtina, kad Panevėžio rajone gyvenantys suaugusieji noriai įsijungia į jiems siūlomas švietimo veiklas.

Minėtą išsilavinimą turintys asmenys nurodo, jog švietimo veiklose dažniau dalyvauja vedami asmeninių priežasčių, kurios paprastai susijusios su noru profesiniame lauke likti konkurencingam. Tipinis rajono gyventojas, dalyvaujantis švietimo veiklose, – moteris, turinti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą.

Tokie tyrimo duomenys atkreipia dėmesį į tai, kad būtina aiški ir ilgalaikė strategija, kaip paskatinti suaugusiuosius rajono gyventojus, įgijusius žemesnį išsilavinimą, įsitraukti į mokymosi visą gyvenimą procesus.

Esminiais trukdžiais nurodoma nepatogi švietimo veiklų organizavimo vieta bei suaugusiųjų užimtumas darbe. Tyrimo dalyviai patvirtina, jog iš esmės įsijungti į jiems siūlomas veiklas labiau trukdo išoriniai (netinkamas atstumas, darbo grafikas, įsipareigojimai namuose, lėšų stoka ir pan.) nei vidiniai (poreikis mokytis, gebėjimų stoka ir pan.) veiksniai. Įdomu pastebėti, kad šiuos tyrimo rezultatus analizuojant lyties aspektu situacija kinta, t. y. moterys esminiais dalyvavimo suaugusiųjų švietimo veiklose trukdžiais nurodo užimtumą darbe ir įsipareigojimus namuose, vyrai – labiau linkę akcentuoti nepakankamą poreikį mokytis.

Panevėžio rajono suaugusiųjų lūkesčiai švietimo veiklų turiniui apima kelias sritis. Labiausiai pageidautinos veiklos yra susijusios su komunikavimo (mokymasis kalbėti užsienio kalba), kultūrinio sąmoningumo, skaitmeninio raštingumo bei mokymosi mokytis kompetencijų ugdymu(si). Tyrimo dalyviai taip pat atkreipia dėmesį į tai, jog tarp pageidautų švietimo veiklų yra ir socialinės, pilietinės, verslumo kompetencijų ugdymas(is). Tyrimo dalyvius tenkina esami švietimo veiklų realizavimo būdai ir formos, kurių populiariausi – edukacinės išvykos, paskaitos, seminarai. Žinoma, tyrimo rezultatai taip pat leidžia pastebėti, jog suaugusieji kelia pasiūlymus įvairinti tokių veiklų organizavimą, sudarant galimybes išvykti mokytis į užsienio šalis, taip pat gauti individualias ar grupines konsultacijas aktualiais klausimais. Svarbu pažymėti ir tai, kad realizuojamos suaugusiųjų švietimo veiklos itin prisideda prie dalyvaujančių asmenų mokymosi motyvacijos stiprinimo, asmeninio tobulėjimo. Tačiau respondentai išryškina svarbų probleminį aspektą, t. y. švietimo veiklų organizavimo darbo vietose stiprinimą.  

Šiame kontekste gali būti aktualizuojamas ir informacijos sklaidos bei prieinamumo aspektas. Iš esmės, rajone gyvenantys suaugusieji mano, kad informacijos apie švietimo veiklas sklaidos procesas yra efektyvus. Tačiau respondentai atkreipia dėmesį, kad galima mažiau dėmesio skirti informacijos sklaidai įvairiais reklaminiais plakatais. Veiksmingiausias, jų nuomone, informacijos kanalas „iš lūpų į lūpas“. Taip pat pageidautina didesnė informacijos sklaida skrajutėmis, lankstinukais. Tyrimo metu išryškėjo įdomus faktas – tyrimo dalyvės moterys teigia, kad informacija apie suaugusiųjų švietimo veiklas yra prieinama ir jos pakanka, tuo tarpu, tyrimo dalyviai vyrai yra linkę tuo abejoti.

Panevėžio rajono savivaldybės specialistai pripažįsta, kad švietimo veiklos itin reikšmingos dirbantiems suaugusiesiems, tobulinant bendrąsias ir profesines kompetencijas. Taip pat skatinama savišvieta, prasmingas ir turiningas laisvalaikis. Informantai esminiais suaugusiųjų švietimo vystymo rajone trukdžiais įvardija lėšų trūkumą ir suaugusiųjų motyvacijos stoką. Strateginis siekis – kaip galima labiau priartinti tokias veiklas prie suaugusiųjų gyvenamosios vietos.

Savivaldybės specialistai išryškina pasidalytos atsakomybės svarbą, kai vyksta glaudi kooperacija tarp Panevėžio rajono savivaldybės, Panevėžio rajono švietimo centro ir kitų suaugusiųjų švietime dalyvaujančių institucijų. Vienareikšmiškai pripažįstama, jog sėkmingiausia pastarojo meto rajono iniciatyva Trečiojo amžiaus universiteto įkūrimas.

Doc. dr. Erika Masiliauskienė, Šiaulių universitetas

Mg. Deimantė Baškienė, Šiaulių universitetas, Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija

TAU – galimybė mokytis vyresnio amžiaus žmonėms

Švietimo centro direktorė Jurgita Vaitiekūnienė, inicijavusi minėtą tyrimą ir Panevėžio rajono Trečiojo amžiaus universiteto įkūrimą, džiaugiasi, kad rajono suaugusieji puikiai vertina TAU veiklas. Bendru Panevėžio rajono savivaldybės administracijos ir J. Vaitiekūnienės susitarimu 2015 m. nutarta universiteto fakultetus įkurti skirtingose Panevėžio rajono vietovėse sudarant galimybę vyresnio amžiaus kaimo gyventojams mokytis savo gyvenamojoje vietoje.

Šiuo metu Panevėžio rajone yra 14 TAU fakultetų, kuriuose mokosi 459 senjorai. TAU sėkmės raktas – Švietimo centro darbuotojų atsakingumas bei glaudus bendradarbiavimas su kitais Panevėžio rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjais (Visuomenės sveikatos biuru, bibliotekomis, kultūros centrais). J. Vaitiekūnienė tikisi, kad po 2019 m. vasario 6 d. Švietimo centre vykusio tyrimo pristatymo bei Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo iniciatyvinės grupės sudarymo visi Panevėžio rajono NSŠ teikėjai dar aktyviau rengs tyrimo rezultatais pagrįstas programas ir projektus, kurie patenkins suaugusiųjų lūkesčius.

Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja Renata Jankevičienė, kalbėdama apie suaugusiųjų švietimą Panevėžio rajone, džiaugiasi bendradarbiavimu su Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija bei Švietimo mainų paramos fondu. Ji teigia, kad visi Panevėžio rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjai daug lėšų pritraukia rengdami savivaldybės, VVG, LKT, „Erasmus+“ projektus. Kadangi tyrimas buvo pradėtas 2017 m., Švietimo centro darbuotojai 2018 m. rengdami projektus rėmėsi tyrimo rezultatais ir ypatingą dėmesį skyrė komunikavimo užsienio kalba, kultūrinio sąmoningumo, skaitmeninio raštingumo bei mokymosi mokytis kompetencijų ugdymu(si). 2019 metais įgyvendinami penki Švietimo centro kartu su partneriais parengti tarptautiniai „Erasmus+“ projektai, kurie sudarys galimybes suaugusiems gilinti minėtas kompetencijas ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos Sąjungos šalyse.

 


Renata Jankevičienė, Panevėžio rajono švietimo centras
Siųsti draugui
Paskutinis atnaujinimas: 2019-03-12 13:25:43
Spausdinimo versija
Twitter MySpace LinkedIn Facebook

Jūsų komentaras

Vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam

komentarų nėra
Atgal