Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

Taryba veiklos ataskaitas patvirtino vienbalsiai

 

Šiandien į Panevėžio rajono savivaldybės tarybos posėdį išklausyti mero Povilo Žagunio ir Savivaldybės tarybos bei Savivaldybės administracijos direktoriaus Eugenijaus Lunskio 2017 m. veiklos ataskaitų atvyko Savivaldybės tarybos nariai, Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, įstaigų vadovai, seniūnai.

Apžvelgę svarbiausias praėjusių metų veiklos sritis, išryškinę perspektyvas, Savivaldybės vadovai atsakė į Tarybos narių klausimus. Taryba ataskaitas vienbalsiai patvirtino. Pateikiame kai kuriuos svarbiausius ataskaitų akcentus, darbus, veiklą atspindinčius duomenis.

Visos ataskaitos bus paskelbtos Panevėžio rajono savivaldybės tinklalapyje www.panrs.lt meniu skiltyje Veikla / Veiklos ataskaitos.

Biudžetas. Panevėžio rajono savivaldybės taryba patvirtino 2017 m. Savivaldybės biudžetą – 26 588,1 tūkst. Eur pajamų ir dotacijų, 1 998,2 tūkst. Eur kitų finansavimo šaltinių.

Per metus Savivaldybės tarybos sprendimais biudžetas tikslintas 6 kartus ir padidintas 2 051,5 tūkst. Eur. Biudžeto įplaukų planas įvykdytas 103 proc. – gauta 852 tūkst. Eur viršplaninių pajamų. Išlaidų planas įvykdytas 95 proc.

2017 m. Savivaldybė paskolų iš kredito įstaigų neėmė. Einamaisiais metais grąžinta paskolų kredito įstaigoms 702,3 tūkst. Eur.

Biudžetas sudarytas programiniu principu. Asignavimai paskirstyti Savivaldybės tarybos patvirtintoms 8 programoms vykdyti.

Pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti 2017 m. pateikti 5 prašymai Valstybės investicijų plėtros agentūrai dotacijoms gauti šiems projektams vykdyti: „Gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimas Ramygaloje, Panevėžio rajone“, „Gyvenimo kokybės ir aplinkos gerinimas Krekenavos miestelyje, Panevėžio rajone“, „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Panevėžio r. muzikos mokykloje“, „Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas Panevėžio rajone“, „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Panevėžio rajono savivaldybėje“.

Šiems projektams vykdyti iš viso numatoma gauti 357,2 tūkst. Eur dotacijų.

Investicijos, užsienio ryšiai. 2017 m. parengti 8 projektiniai pasiūlymai ir 25 paraiškos įgyvendinant šias programas: 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programą; Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą; Panevėžio rajono 2016–2023 m. vietos plėtros strategiją; Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo programą; kitas programas.

2014–2020 m. ES paramos programavimo laikotarpiu 2017 m. parengti 33 Savivaldybės investicinių projektų projektiniai pasiūlymai ir (ar) paraiškos, kurių vertė daugiau nei 7,4 mln. Eur. Suplanuoti investiciniai projektai apima socialinės, viešosios infrastuktūros (keliai, geriamasis vanduo, nuotekos, viešieji pastatai, viešosios erdvės), kultūros paveldo, informacinių technologijų plėtros ir kitas sritis.

Įgyvendintas Vystomojo bendradarbiavimo projektas su Moldovos ir Gruzijos savivaldybėmis partnerėmis pelnė tarptautinio tinklo PLATFORMA specialųjį prizą.

2017 m. glaudžiausiai ryšiai buvo palaikomi su partneriais iš Moldovos, Gruzijos, Latvijos ir Baltarusijos savivaldybių.

Socialinis būstas. 2017 m. gruodžio 31 d. Panevėžio rajono savivaldybės sąrašuose socialinio būsto nuomai buvo 112 asmenų ir šeimų.

2017 m. šeimos ir asmenys pateikė 33 prašymus įrašyti į atitinkamą šeimų ar asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą sąrašą.

Panevėžio rajono savivaldybės administracija su viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra 2016 m. rugsėjo 22 d. pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo Socialinio būsto fondo plėtros Panevėžio rajono savivaldybėje projekto sutartį. Bendra projekto vertė – 490 998,82 Eur, iš jų – 417 348,99 Eur skiriama iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų, 73 649,83 Eur iš Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Projektas įgyvendinamas 2015 m. lapkričio mėn. – 2019 m. kovo mėn. Socialiniam būstui pritaikomas Upytės sen., Upytės k. esantis pastatas, kuriame bus įrengti 8 socialinės paskirties butai. Iš sutaupytų projekto lėšų 241 124,00 Eur planuojama nupirkti dar 16 butų.

Aplinkos apsauga. Pradėtas įgyvendinti buvusios asfaltbetonio naftos bazės teritorijos Trakiškio kaime, Miežiškių seniūnijoje, išvalymo ir sutvarkymo projektas. 2017 m. pašalintas kasinyje esantis bitumas, pašalintas kasinyje ir aplink jį esantį akivaizdžiai bitumu užterštas gruntas. Darbus numatyta baigti 2018 m.

Surinkta ir perduota atliekų tvarkytojams 43,88 t bešeimininkių padangų.

Atlikti Velžio kaimo nuotekų perpumpavimo siurblinės kapitalinio remonto darbai.

2017 m. spalio 1 d. savivaldybėje įvesta dvinarė vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

Aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimui panaudota 87 551 Eur.

Vaikų teisių apsauga.  Panevėžio rajone yra 224 socialinės rizikos šeimos, kuriose auga 512 vaikų. Stebimų šeimų yra 49, jose auga 98 vaikai. 2017 m. į Savivaldybės socialinės rizikos šeimų apskaitą įrašytos 44 šeimos, 40 šeimų išbraukta.

2017 m. 27 Panevėžio rajone gyvenantys vaikai patyrė fizinį smurtą. Jiems ir jų šeimoms suteikta kompleksinė specialistų pagalba, teikiama tęstinė psichologinė pagalba.

Vykdoma Institucinės globos pertvarka, siekiant nuo institucinės globos pereiti prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams.

Panevėžio rajono vaikų globos namuose, kurie veikia šeimynų principu, globojami (rūpinama) 34 vaikai. Jie institucijoje apgyvendinami tik išimtinais atvejais.

Vaikų globos namuose įsteigtos 2 socialinių darbuotojų pareigybės, vykdomi vaiko globėjų (rūpintojų) bei įtėvių pasirengimo globoti ir įvaikinti mokymai. Vaikų globos namuose įsteigtas globėjų centras, kuris vykdo socialinių globėjų paiešką, parengimą, atranką ir kt.

Panevėžio rajone yra 4 globėjos (budinčios profesionalios), parengtos pagal GIMK programą ir pasiruošusios priimti tėvų globos netekusius vaikus.

Socialinė parama. Vienas pagrindinių socialinės paramos tikslų – padėti tenkinti būtiniausius poreikius tiems žmonėms, kurių gaunamos pajamos yra nepakankamos, o gebėjimas pasirūpinti savimi – ribotas.

Socialinėms išmokoms mokėti ir socialinėms paslaugoms organizuoti ir finansuoti 2017 m. panaudota 7 797,4 tūkst. Eur, t. y. 435,6 tūkst. Eur daugiau negu 2016 m.

Dėl socialinės pašalpos skyrimo priimti 3 286 prašymai, 294 prašymais (8,2 proc.) mažiau negu 2016 m.

Vykdant Socialinės paramos mokiniams įstatymą, parama mokiniams (nemokami pietūs mokykloje bei piniginė parama mokinio reikmenims įsigyti) skirta 1 066 mokiniams (279 mokiniais mažiau nei 2016 m.).

335 mokiniams iš socialinės rizikos šeimų skirti nemokami pusryčiai.

Socialinės atskirties mažinimo programai, kuri sudaroma atsižvelgiant į rajono neįgalių ir socialiai remtinų asmenų poreikius, skirta 3 455,3 tūkst. Eur valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšų (Savivaldybės – 1 882,8 tūkst. Eur).

Socialinių paslaugų organizavimui ir finansavimui panaudota 1 592,5 tūkst. Eur (2016 m. 1 531,8 tūkst. Eur), t. y. 4 proc. daugiau negu 2016 m.

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centras pagal projektą „Integrali pagalba į namus Panevėžio rajone“ pradėjo teikti integralią pagalbą (dienos socialinę globą ir slaugą) asmens namuose. Integrali pagalba asmens namuose buvo teikiama 41 asmeniui, iš jų 30 asmenų su sunkia negalia.

Civilinės būklės aktų registravimas. Įregistruoti 334 kūdikiai, iš jų 170 berniukų, 164 mergaitės.

Jauniausia mama vaiko susilaukė 16-os, jauniausias tėtis – 19-os metų.

Susituokė 213 porų, išsituokė 64 poros.

Mirė 451 gyventojas. Iš gyvenimo savo noru pasitraukė 17 asmenų. Nelaimingų atsitikimų metu žuvo 21 asmuo.

Žemės ūkis. Vykdant elektroninį paraiškų surinkimą Panevėžio rajone 2 837 pareiškėjai deklaravo 113 386, 51 ha žemės ūkio naudmenų.

Pienininkystės ūkiai rajone stambėja, smulkūs dažniausiai pasitraukia iš veiklos. Galvijininkystės tendencijos panašios. Pagal kiaulių skaičių Panevėžio rajonas užima 1 vietą šalyje ( 8,36 proc. visų šalyje laikomų kiaulių). Rajone kasmet didėja laikomų avių, ožkų ir arklių skaičius.

Ūkininkų ūkių registro duomenimis, Panevėžio rajone 2018 m. sausio 1 d. registruoti 2 217 ūkininkų ūkiai, 425 ūkininkai iki 40 metų. Jų valdomas bendras žemės plotas sudarė 30 716,68 ha, vidutinis ūkio dydis – 13,86 ha.

Pagal įregistruotų ūkių skaičių Lietuvoje rajonas yra 30 vietoje, pagal jų naudojamą bendrą žemės plotą 12 vietoje, pagal vidutinį ūkio dydį – 7 vietoje.

Švietimas. 2017 m. 19 bendrojo ugdymo mokyklų (7 gimnazijose, 1 progimnazijoje, 8 pagrindinėse mokyklose, 3 mokyklose-darželiuose) mokėsi 3 043 mokiniai (2016 m. – 3 154). Daugiausia – Velžio gimnazijoje (526), mažiausiai – Berčiūnų pagrindinėje mokykloje – 57.

2017 m. dėl mažo mokinių skaičiaus likviduota Geležių pagrindinė mokykla.

Panaudojus Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą, atnaujinta ir renovuota dalis mokyklų pastatų, atnaujintos vidaus patalpos, nupirkti baldai ir įranga, kabinetai papildyti naujomis mokymo priemonėmis.

Įgyvendinama Švietimo įstaigų modernizavimo programa Dembavos progimnazijoje, Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijoje, Raguvos lopšelyje-darželyje „Skruzdėliukas“. Modernizuojama mokyklų aplinka, gerėja higienos sąlygos. Atnaujintos edukacinės erdvės.

Siekiant tobulinti anglų kalbos mokytojų bendrąsias ir dalykines kompetencijas pradėtas įgyvendinti tarptautinis „Erasmus+“ programos 1 pagrindinio veiksmo projektas „Kompetencijų, kūrybiškumo ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymas ugdymo procese“. Jame dalyvavo Raguvos gimnazija, Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija, Naujamiesčio gimnazija, Smilgių gimnazija, Paįstrio Juozo Zikaro gimnazija, Ramygalos gimnazija, Velžio gimnazija, Pažagienių mokykla-darželis, Paliūniškio pagrindinė mokykla.

Tobulinant neformaliojo švietimo infrastruktūrą įgyvendinamas projektas „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Panevėžio r. muzikos mokykloje“.

Neformaliojo vaikų švietimo veikloje dalyvavo iš viso 2 477 mokiniai (78,5 proc. visų mokinių).

Vaikų socializacijos programai ir Vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programai skirta 10 992,30 tūkst. Eur. Vykdytos 36 programos: 19 vaikų socializacijos, 17 vaikų vasaros poilsio ir užimtumo. Vaikų vasaros poilsio ir užimtumo stovyklose dalyvavo 3 230 mokinių, iš jų 693 socialiai remtini.

2018 metų prioritetai: mokymo(si) kokybė (mokinių pasiekimai); smurto ir patyčių prevencija.

Kultūra. Kultūros centrams ir jų padaliniams išlaikyti skirtos savivaldybės lėšos 1 526 625 Eur (iš jų 216 574 Eur skirta veiklai).

Kultūros centrų gautas finansavimas ne iš savivaldybės biudžeto (153 333 Eur): kultūriniams projektams įgyvendinti – 64 406 Eur; neformaliajam vaikų švietimui – 34 381 Eur; pajamos už mokamas paslaugas – 45 657 Eur; privačių rėmėjų lėšos – 8 889 Eur.

Kultūros centruose veikia 189 kolektyvai (iš jų 76 vaikų ir jaunimo); kolektyvuose dalyvauja 2 497 dalyviai (iš jų 892 vaikų ir jaunimo).

Pernai 25-metį minėjo ilgaamžiškiausia, tvirčiausias tradicijas turinti liaudiškos muzikos šventė-varžytuvės „Kapelmaušis“.

Šilagalio kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestras „Sklepučini“ ir vadovas V. Vapsva pelnė „Aukso paukštės“ nominaciją „Geriausias Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestras ir vadovas“.

Panevėžio rajono kultūros centrų meno kolektyvai koncertavo ne tik įvairiuose šalies renginiuose, bet festivaliuose bei konkursuose užsienyje – Vokietijoje, Nyderlanduose, Lenkijoje, Latvijoje – ir pelnė aukštus įvertinimus.

Sportas. Sportinį darbą rajone aktyviai organizavo ir komandas rengė varžyboms 13 seniūnijų sporto metodininkų, 27 kūno kultūros mokytojai, 24 bendrojo ugdymo mokyklų sporto būrelių vadovai bei 14 sporto klubų pirmininkų.

Seniūnijose suorganizuotos 37 varžybos suaugusiesiems, dalyvavo daugiau kaip 850 sportininkų. Bendrojo ugdymo mokyklose 40 varžybų dalyvavo daugiau kaip 1 500 mokinių.

Šalies varžybose Panevėžio rajono vardą garsino per 1 300 sportininkų iš sporto klubų ir seniūnijų, daugiau kaip 880 mokinių iš bendrojo ugdymo mokyklų.

 


 Savivaldybės informacija
 
 

 

Siųsti draugui
Paskutinis atnaujinimas: 2018-03-29 15:03:32
Spausdinimo versija
Twitter MySpace LinkedIn Facebook

Jūsų komentaras

Vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam

komentarų nėra
Atgal