Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt Renginių kalendorius

 Naujienų prenumerata

Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas

Paslaugos aprašymas Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas:
1) leidimas statyti naują statinį
2) leidimas rekonstruoti statinį
3) leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą
4) leidimas atlikti statinio kapitalinį remontą
5) leidimas atlikti statinio paprastąjį remontą
6) leidimas pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį
7) leidimas nugriauti statinį

Informuojame, kad vykdant LR Statybos įstatymo ir Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimus, prašymai išduoti leidimą statyti naują (-us), rekonstruoti, atnaujinti (modernizuoti) statinį (-us), atlikti statinio kapitalinį remontą, atlikti statinio paprastąjį remontą, pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį, nugriauti statinį gali būti teikiami ir nuotoliniu būdu naudojantis LR statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ (www.planuojustatyti.lt)
Paslaugos kategorija Architektūros skyrius
Paslaugos suteikimo trukmė 28 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Architektūros skyrius
Paslaugos vadovas
Paslaugos vykdytojas Stanislovas Stanulionis tel. (8 45) 508207
Prašymo forma (-os) Prašymo išduoti leidimą forma
Aprašymas interesantui Leidimui statyti naują statinį gauti pateikiami dokumentai:
1) prašymas;
2) LR Statybos įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nurodytas atitinkamas statinio projektas ir jo elektroninė versija arba tik statinio projekto elektroninė versija, pasirašyta elektroniniu parašu privalančių jį pasirašyti asmenų (įskaitant ir atvejus, kai ši versija teikiama per prieigą);
3) statinio projekto ekspertizės aktas (kai statinio projekto ekspertizė privaloma pagal šio įstatymo 34 straipsnio 1 dalį);
4) žemės sklypo bendraturčių rašytinis sutikimas, jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise;
5) statytojo (užsakovo) įgaliojimas raštu pateikti prašymą – jeigu prašymą teikia įgaliotas asmuo;
6) žemės sklype (teritorijoje), kurio nuosavybės teise ar kita valdymo ir naudojimo teise nevaldo statytojas (užsakovas), numatoma vykdyti statybos darbus (išskyrus atvejus, kai valstybinėje žemėje atnaujinami (modernizuojami) pastatai neatliekant rekonstravimo darbų; kai valstybinėje žemėje nesuformuotame žemės sklype atliekamas statinio kapitalinis remontas; kai statomi inžineriniai tinklai, kuriems statyti teritorijų planavimo dokumentu buvo įformintas suformuotas inžinerinių tinklų koridorius) arba statinius statyti ar rekonstruoti mažesniais negu norminiai atstumais iki gretimo sklypo ribos, taip pat, jeigu kitą žemės sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti statybos metu, – sutartis, sutikimas ar susitarimas su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju ar servituto nustatymą patvirtinantys dokumentai (statant inžinerinius statinius);
7) statinio (jo dalies) bendraturčių rašytinis sutikimas;
8) atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo arba sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių ir atrankos išvados ar sprendimo viešinimo dokumentai, kai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas turi būti atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros;
9) statinio kadastro duomenų byla, išskyrus naujo statinio statybos atvejį;
10) atsakingos institucijos sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių poveikio visuomenės sveikatai vertinimo požiūriu ir sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo, kai pagal Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymą atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas;
11) statinio projekto pakeitimų pagal gautus motyvuotus nepritarimo statinio projektui argumentus aprašymas (pakartotinio prašymo teikimo atveju);
12) statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija (kai toks draudimas privalomas). Kai statytojas (užsakovas) sudaro sutartis su skirtingais statinio projektuotojais statinio projekto atskiroms dalims parengti, bet nesudaro su statinio projektuotoju statinio projektavimo sutarties visam statinio projektui parengti, pateikiamos visų statinio projektuotojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumentų kopijos;
13) sanitarinės apsaugos zonos ribų planas arba kitas brėžinys, kuriame pažymėtos sanitarinių apsaugos zonų ribos, kai sanitarinės apsaugos zonos ribas dėl statytojo vykdomos ar numatomos vykdyti ūkinės veiklos privaloma nustatyti pagal teisės aktų reikalavimus;
14) gretimo žemės sklypo savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimas dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įrašymo į Nekilnojamojo turto registrą, Nekilnojamojo turto kadastrą, kitus valstybės registrus, kai šiam sklypui dėl statytojo žemės sklype numatomos vykdyti ar vykdomos ūkinės veiklos turi būti nustatytos šios sąlygos, arba valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio rašytinis sutikimas, kai dėl šios veiklos atsiranda apribojimų valstybinėje ar savivaldybės žemėje;
15) statybos techniniuose reglamentuose nurodytų subjektų rašytiniai pritarimai statinio projektui statybos techniniuose reglamentuose nustatytais atvejais;
16) statinio projekto priėmimo–perdavimo aktas;
17) dokumentas, patvirtinantis nurodytos įmokos už savavališkos statybos įteisinimą šio įstatymo 1 priede sumokėjimą, ir dokumentai, pagrindžiantys šios įmokos apskaičiavimo dydį, – savavališkos statybos atveju;
18) žyminio mokesčio už statybą leidžiančio dokumento išdavimą sumokėjimą patvirtinantis dokumentas ar jo kopija.
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864
2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, 1996-03-19 Nr.I-1240
3. Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas, 1994-12-22 Nr.I-733
4. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas , 2000-06-20 Nr. VIII-1741
5. Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymas 2003-12-18 Nr. IX-1934
6. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų pakeitimų įstatymas, 2001-12-04 Nr. IX-628
7. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas, 1994-04-26 Nr. I-446
8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-12 įsakymas Nr.D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“.
9. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 622 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys" patvirtinimo" pakeitimo
10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. D1-738 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo
11. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. D1-713 Dėl statybos techninio reglamento STR1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo
12. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2000-12-15 nutarimas Nr. 1458 "Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo"
D.U.K.
Įmokos kodas 53066
Paslaugos kaina Už ypatingojo statinio leidimo statyti, rekonstruoti statinį išdavimą – 165 EUR
Už neypatingojo statinio leidimo statyti, rekonstruoti statinį išdavimą – 93 EUR
Už leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastatą išdavimą – 52 EUR
Už nesudėtingojo statinio leidimo statyti ar rekonstruoti, leidimo atlikti kapitalinį remontą, leidimo atlikti paprastąjį remontą, leidimo pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį, leidimo nugriauti statinį išdavimą –52 EUR

Bankai ir sąskaitos numeriai:

AB "SEB bankas"
Banko kodas - 70440
LT05 7044 0600 0788 7175

AB "Šiaulių bankas"
Banko kodas - 71800
LT32 7180 0000 0014 1038

"Danske Bank" A/S
Banko kodas - 74000
LT74 7400 0000 0872 3870

Luminor Bank (buvęs Nordea)
Banko kodas - 21400
LT12 2140 0300 0268 0220

Luminor Bank (buvęs DNB)
Banko kodas – 40100
LT74 4010 0510 0132 4763

AB "Swedbank"
Banko kodas - 73000
LT24 7300 0101 1239 4300

UAB "Medicinos bankas"
Banko kodas - 72300
LT42 7230 0000 0012 0025

AB "Citadele" bankas"
Banko kodas - 72900
LT78 7290 0000 0013 0151
Informacija Stanislovas Stanulionis
Architektūros skyriaus vyriausiasis specialistas
tel. (8 45) 50 82 07
el. p. stanislovas.stanulionis@panrs.lt
Informacija atnaujinta 2020-02-05 15:39:25

 
 
 
   

 

KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGOS VYČIO APYGARDOS
  5-OJI RINKTINĖ