Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

Klausimai ir atsakymai

Užduokite savo klausimą:

Pasirinkite klausimų katalogą:
Jūsų vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam

Statyba ir projektavimas

Klausimai architektūros skyriui

Nėra privaloma naujai atlikti kadastrinės bylos atnaujinimą, kai  sklypo pagrindinė paskirtis jau nustatytair gyvenamoji statyba yra leidžiama. Tą bus galima atlikti pastačius statinius ir juos įregistravus. Duomenų bazėse galima akivaidžiai įsitikinti, kad minėtas sklypas nepatenka į Nevėžio upės apsaugos juostą.  Projektuotojas projektuojamo gyvenamojo namo techniniame darbo projekte turi paaiškinti , kodėl projektuojant statinius nesivadovaujama šia specialiąja sąlyga.

2020-07-30
Šiuo metu Panevėžio r. sav., Paįstrio sen., Puodžiūnų k. atliekami vandentiekio tinklų statybos darbai, pagal projektą „Geriamojo vandens tiekimo sistemos Puodžiūnų k., Panevėžio r. statyba“. Nuolatos su šeima gyvenu ir esu deklaravęs gyvenamąją vietą Panevėžio r., Puodžiūnų k., Puodžiūnų g. 43.
2019 m. rugpjūčio 22 d. pagal 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, Savivaldybė taryba nusprendė: pritarti šių projektų rengimui pagal „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse ir geriamojo vandens tiekimo sistemos Puodžiūnų k., Panevėžio r. statyba. Įgyvendinant projektą, atliekamų darbų metu pastebėjau, kad dalis Panevėžio r., Puodžiūnų k. gyventojų neturės galimybės naudotis geriamojo vandens tiekimo sistema, nes geriamojo vandens įvadai nebus atvesti. Jei mano nuogąstavimai pasitvirtina, kodėl dalis Panevėžio r., Puodžiūnų k. gyventojų (ir aš) negalės naudotis geriamuoju vandeniu ar bus numatyta, kokia nors alternatyva.
Prašau paaiškinti - susidarius tokiai situacijai, nurodoma, kad geriamasis vanduo bus tiekiamas Panevėžio r., Puodžiūnų k. o, pagal šiuo metu realiai atliekamus statybos darbus geriamojo vandens įvado Puodžiūnų k., Puodžiūnų g. 43, nebus.

Informuojame, kad įvertinant projekto finansines galimybes, geriamojo vandens įvadai bus įrengti tik kompaktiškai užstatytoje Puodžiūnų kaimo dalyje (gyvenvietėje). Kadangi Jūsų gyvenamoji vieta nuo paskutinio gyvenvietės namo nutolusi daugiau kaip 600 metrų, galimybių ją prijungti prie centralizuotos vandens tiekimo sistemos nėra.

Priklausinius statyti ar rekonstruoti (padidinti, keisti paskirtį) galima tik turint savo žemės sklypo kadastrinius matavimus (žinant sklypo ribas); rekonstruoti galima tik 100 proc. priduotą eksploatacijai statinį. Jei toks statinys yra didesnio bendro naudojamo ploto nei 80 m² - tokiam statiniui privalomas projektas ir statybą leidžiantis dokumentas. Dėl projekto reikia kreiptis į architektus ar projektuotojus.

Visus šiuos reikalavimus reglamentuoja statybos techniniai reglamentai: STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė".

Savivaldybės administracija statybos leidimus išduoda nuo 2002 m. sausio 1 d. Iki tol leidimus statybai išdavinėjo VTPSI (Statybos inspekcijos) Panevėžio skyrius. Jei jie turi archyvą, ar jis perduotas centriniam archyvui - teirautis Statybos inspekcijos Panevėžio skyriuje arba kreiptis į projekto autorių.

Atstatant pastatą, jei jis buvo registruotas NT Registre, nekeičiant jo ploto ir tūrio - neprivalomas projektas ir leidimas, o  jį rekonstruoti galima vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“reikalavimais; jei privaloma gauti statybai leidimą projektą pateikti per IS "Infostatyba" (tokiu atveju rekomenduojame kreiptis į projektuotojus).

Visais statybos atvejais  statiniai turi būti statomi statinių statybos zonoje, numatytoje detaliajame plane.

Kol rajono savivaldybė neperėmė sodų bendrijų gatvių, jose įrenginėti gatvių apšvietimo tinklus ar kitą komunalinę infrastruktūrą neplanuojama. Vietos bendruomenė galėtų pasinaudoti galimybe pageidaujamo gatvių apšvietimo tinklo statybai suteikti pirmenybę, jei prisidėtų savanorišku indėliu prie darbų finansavimo taip, kaip nustatyta Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019-02-20 sprendimu Nr. T-39 patvirtintame Infrastruktūros objektų projektavimo, statybos, rekonstravimo, remonto darbų, prie kurių finansavimo prisideda fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys, tvarkos apraše. Tam būtina sąlyga, kad minimali objekto darbų vertė būtų 5,0 tūkst. Eurų, o pareiškėjo dalinio  prisidėjimo dydis ne mažesnis kaip 20 procentų. Kitu atveju, be jokių išlygų apšvietimo tinklų statybos darbus bendru susitarimu galėtų organizuoti suinteresuotos sodų bendrijos, pačios išsiimdamos prisijungimo sąlygas, užsakydamos ir apmokėdamos projekto parengimo paslaugą bei rangos darbus. Pažymėtina, kad sodų bendrijose gatvių juostos dažnai būna susiaurintos dėl už sklypo ribų įrengtų tvorų, augančių želdinių ir kt. Dėl tokių kliūčių pašalinimo ar apėjimo sodų bendrijos nariai tarpusavyje susitartų lengviau, nei savivaldybės institucijos užsakymu apšvietimo tinklų statybos projektą rengiantis projektuotojas.

Iki kaimyninio sklypo ribos turi būti išlaikomas 3,00 m atstumas, rašytiniu kaimyno sutikimu galima atstumą sumažinti sutartu atstumu. Jei sklypas (-ai) buvo suformuoti detaliuoju planu, tai reikia žiūrėti, kokiu atstumu nuo sklypo ribos numatyta užstatymo linija; šios ribos keitimas (mažinimas) laikomi neesminiais detaliojo plano sprendiniais, kuriuos galima koreguoti techninio projekto metu. 

Ši įstatymo nuostata galioja, išskyrus gyvenamųjų pastatų statybą bei statybą saugomoje teritorijoje. Išsamiau galite rasti statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ IV priede.

Dėl papildomos žemės išsipirkimo turite kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos Panevėžio skyrių ir S.B. pirmininką.

Statiniai kaimo vietovėje iki 50 kv.m ploto priskiriami I gr. nesudėtingiems statiniams. Jiems nei projektas, nei leidimas statyti neprivalomi, jei jie nepatenka į saugomą teritoriją. Bet visais atvejais juos statant neturi būti pažeisti trečiųjų asmenų interesai.

Pagal bendrąją situaciją – sodo namas iki 80,0 kv. m bendro ploto priskyrimas I gr. nesudėtingiems statiniams, kuriems nei projektas, nei leidimas neprivalomi (jei sklypui netaikomi apribojimai pvz. magistralinio dujotiekio – tokiu atveju projektas privalomas).
Statybos užbaigimas – atliekami kadastriniai statinio matavimai, užpildoma statybos užbaigimo deklaracija ir pateikiama VĮ Registrų centras dėl teisinės registracijos (Statiniai privalo būti teisiškai registruoti).

0,7 kv.m. dydžio iškabai reikalingas projektas, žyminis mokestis už tokio dydžio reklamą nėra imamas.

Laba diena,

dėl savivaldybės buto būklės kreipkitės į atitinkamos seniūnijos seniūną.

Sveiki

Visus klausimus susijusius su projektavimu turi spręsti projekto vadovas (projektuotojas). Turi būti teikiami sprendiniai kurie neprieštarautų teisės aktams, reglamentuojantiems projektavimą bei statybą. Jei norminiai dokumentai nenumato galimybės tai kaimyninio sklypo valdytojo sutikimas šio klausimo neišsprendžia.

Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2018-02-08)

Statybos techninio reglamento

STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir

Džibučiai gyvenamieji pastatai“

2 priedas

MAŽIAUSI LEISTINI SANITARINIAI ATSTUMAI (M) TARP STATINIŲ ATSIŽVELGIANT Į JŲ PASKIRTĮ

Statinio pavadinimas ir jo santrumpa

NŪP

AS

Š

T

M

NKR

VNV

ASKR

PSKR

ŠŠ

Namas – N

n

n

n

10

15

10

8

7

1

5

Namų ūkio pastatas – NŪP

n

n

n

1,5

n

n

n

n

5

Automobilių saugykla – AS

n

n

n

1,5

n

n

n

n

10

Šiltnamis – Š

n

n

n

1,5

3

3

5

3

10

Tvartas –T

n

n

n

n

n

n

5

3

15

Mėšlidė, kompostavimo aikštelė – M

1,5

1,5

1,5

n

n

n

5

3

20

Nuotekų kaupimo rezervuaras, lauko tualetas – NKR

n

n

3

n

n

n

n

n

15

Vietinė nuotekų valykla –VNV

n

n

3

n

n

n

5

3

15

Antžeminis skysto kuro rezervuaras – ASKR

n

n

5

5

5

n

5

n

15

Požeminis skysto kuro rezervuaras – PSKR

n

n

3

3

3

n

3

n

15

Šachtinis šulinys – ŠŠ

5

10

10

15

20

15

15

15

15

Pagarbiai

Saulius Glinskis

Panevėžio r. sav. adm.

Architektūros skyriaus vedėjas


  1. Dėl žemės sklypo paskirties keitimo klausimas abstraktus. Kadangi nenurodytas sklypo kadastrinis Nr., pateikti informacijos negalime.
  2. Dėl nuotekų tinklų. Kol kas nuotekų tinklų ilginimas Nevėžio gatvėje Miežiškių mstl., nenumatytas.
reikalinga schema apie butų sujungimą, nauja inventorinė byla ir iš Vietinio ūkio sk. Ernestos pažyma. Jei pertvarkant butus liečiamos laikančios konstrukcijos (atliekamas kapitalinis remontas), reikalingas projektas ir statybą leidžiantis dokumentas. Projektą rengia architektas ar projektuotojas ir pateikia jį per IS "Infostatyba".

Laba diena, jums reiktų asmeniškai kreiptis pas vyr. Architektą Saulių Glinskį 

Telefono nr. 845 582928

El. paštas: saulius.glinskis@panrs.lt

Kabineto nr. 224


Pagal Jūsų aprašymą būtų atliekamas pastato kapitalinis remontas. Pastato kapitaliniam remontui reikalingas projektas ir leidimas šiuo atveju:

Be Statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytų atvejų, leidimas atlikti statinio kapitalinį remontą privalomas atliekant ypatingojo ir neypatingojo daugiabučio namo, viešojo pastato, nesudėtingojo pastato kapitalinį remontą kultūros paveldo objekto teritorijoje arba kultūros paveldo vietovėje, – kai keičiama pastato išvaizda, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai atlikti statybos darbus, reikalingus avarijos grėsmei, jos ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti.
Statybą sodininkų bendrijos teritorijoje reglamentuoja Sodininkų bendrijų įstatymas (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FD474D5CE327/kKytmduGNo). Norint statyti gyvenamąjį namą iki 80 kv.m bendro ploto nuo 2017-01-01 privalomas Leidimas (statyti naują statinį, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ir t.t.) – STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (http://www.vtpsi.lt/node/3175). Projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (http://www.vtpsi.lt/node/3144). Šiame reglamente numatyta kas gali atlikti nesudėtingo statinio projektavimo darbus. Statybos darbus galite vykdyti ūkio būdu. Dėl sąlygų gręžinio projektavimui reikia kreiptis su prašymu į Savivaldybės administracijos Architektūros skyrių. Gręžinius projektuoja ir įrengia tam teisę turinčios įmonės. Sąlygas prisijungimui prie inžinerinių tinklų ir susisiekimo sistemų (gatvių/kelių) išduoda šių tinklų ir susisiekimo sistemų valdytojai. Sąlygų galimu rūpinasi patys statytojai. Visas su projektavimu susijusias funkcijas galite deleguoti projektuotojui.
 1 2 >>