Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

Skelbiame konkursą neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) teikėjams, planuojantiems įgyvendinti NVŠ programas 2019 metais


 

2019 m. NVŠ programos bus finansuojamos ES struktūrinių fondų lėšomis.

Programas 2019 m. Panevėžio rajone planuojame vykdyti vasario–birželio ir rugsėjo–gruodžio mėn.

NVŠ programas įgyvendinti gali visi NVŠ teikėjai (išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas), kurie:

- turi teisę vykdyti švietimo veiklą;

- yra registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR);

- turi NVŠ programai (-oms) įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones;

- užtikrina vaikui saugią ir sveiką ugdymo (-si) aplinką teisės aktų nustatyta tvarka;

- turi asmenis, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą galinčius dirbti NVŠ mokytojais.

Kviečiame neformaliojo vaikų švietimo teikėjus teikti Panevėžio rajono savivaldybės administracijai (207 kab., Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys) NVŠ programas akreditavimui (paraiškos forma) iki 2019 m. sausio 4 d.

Neregistruoti (nauji) Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR) ir neturintys prieigų prie Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registro (toliau – KTPRR) bei MR NVŠ teikėjai iki 2018 m. gruodžio 21 d. pateikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistei Nijolei Vanagienei (120 kab.) įstaigos nuostatus/įstatus, verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą bei programą vykdančio pedagogo kompetencijas įrodančias dokumentų kopijas ir užpildo Švietimo valdymo informacinės sistemos naudotojo (švietimo institucijos) registravimo duomenų prašymą.

Reikalavimai rengiamoms NVŠ programoms:

1. NVŠ programos turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 15 straipsnyje apibrėžto kito neformaliojo vaikų švietimo paskirtį ir Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos patvirtinimo“, nuostatas.

2. NVŠ programos turi būti registruotos KTPRR , paraiškoje nurodytas programos kodas.

3. NVŠ programos turi būti įgyvendinamos ne rečiau kaip po 2 valandas per savaitę arba ne mažiau kaip 8 val. per mėnesį.

 

Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas čia.

Informacija apie NVŠ programų teikimą ir įgyvendinimą teikiama Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje (kontaktiniai asmenys: Sigita Jasiūnienė, tel. (8 45) 58 29 59, el. p. sigita.jasiuniene@panrs.lt, Alma Namavičienė, tel. (8 45) 58 29 74, el. p. alma.namaviciene@panrs.lt, Ilona Čingienė, tel. (8 45) 58 29 07, el. p. ilona.cingiene@panrs.lt).