Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

Pagalbos pinigų mokėjimo už tėvų globos netekusių vaikų globą tvarka

Nuo 2020 m. sausio 1 d. pagalbos pinigai skiriami ir mokami socialiniams globėjams (rūpintojams), globėjams (rūpintojams) giminaičiams, budintiems globotojams ir šeimynų dalyviams, kurių globojamiems vaikams laikinoji globa (rūpyba) nustatyta Panevėžio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos direktoriaus įsakymu, o nuolatinė globa vaikui, kurio gyvenamoji vieta deklaruota Savivaldybės teritorijoje – teismo sprendimu (nutartimi). Pagalbos pinigai skiriami ne daugiau kaip už 3 praėjusius mėnesius nuo prašymo ir visų dokumentų pateikimo dienos. Kai vaikams globa (rūpyba) nustatyta iki Aprašo įsigaliojimo dienos, pagalbos pinigai skiriami ne daugiau kaip už 3 praėjusius mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos, bet ne anksčiau kaip nuo Aprašo įsigaliojimo dienos.

Socialiniams globėjams (rūpintojams), globėjams (rūpintojams) giminaičiams, budintiems globotojams ir šeimynų dalyviams mokama 2 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį už kiekvieną jo šeimoje globojamą vaiką, neatsižvelgiant į vaiko amžių ar neįgalumo lygį.

Pagalbos pinigai skiriami už vaiką iki 18 metų ir vyresnį, jeigu jis gyvena pas socialinį globėją (rūpintoją), globėją (rūpintoją) giminaitį, budintį globotoją ir šeimynoje ir mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), bet ne ilgiau, iki jam sukaks 21 metai. Vaikui baigus bendrojo ugdymo mokyklą, pagalbos pinigai mokami iki tų metų rugsėjo 1 d.

Prašymus skirti pagalbos pinigus socialinis globėjas (rūpintojas), globėjas (rūpintojas) giminaitis, šeimynos dalyvis teikia Socialinės paramos skyriui.

Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:

1. asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;

2. šeimynos registracijos dokumentas (tik šeimynos dalyviams);

3. dokumentai, patvirtinantys laikinosios ar nuolatinės globos (rūpybos) nustatymą.

Pagalbos pinigai socialiniam globėjui (rūpintojui), globėjui (rūpintojui) giminaičiui, šeimynos dalyviui skiriami Savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioto Socialinės paramos skyriaus vedėjo sprendimu, budinčiam globotojui – Globos centro vadovo sprendimu, ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų.

Pagalbos pinigai neskiriami:

1. jeigu paskelbta prižiūrimo, globojamo (rūpinamo) vaiko paieška ar jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu, kol neišnyksta nurodytos aplinkybės;

2. jeigu vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatyta tėvų prašymu dėl jų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos.

Socialinis globėjas (rūpintojas), globėjas (rūpintojas) giminaitis, šeimynų dalyvis turi teisę atsisakyti paskirtų pagalbos pinigų, pateikęs Socialinės paramos skyriui, o budintis globotojas – Globos centrui, prašymą dėl pagalbos pinigų mokėjimo nutraukimo.

Socialinis globėjas (rūpintojas), globėjas (rūpintojas) giminaitis, šeimynų dalyvis, Globos centras per 1 mėnesį nuo pasikeitusių aplinkybių, turinčių įtakos pagalbos pinigams mokėti, privalo apie tai raštu pranešti Socialinės paramos skyriui.

Pagalbos pinigų naudojimą pagal paskirtį prižiūri Socialinės paramos skyrius ir Globos centras.

Pagalbos pinigų mokėjimas nutraukiamas:

1. nustačius, kad pagalbos pinigai naudojami ne pagal paskirtį ir neužtikrinama globotinio (rūpintinio) gerovė;

2. įvaikinus globotinį (rūpintinį);

3. apgyvendinus globotinį (rūpintinį) socialinės globos įstaigoje;

4. socialiniam globėjui (rūpintojui), globėjui (rūpintojui) giminaičiui, budinčiam globotojui, šeimynos dalyviui deklaravus savo gyvenamąją vietą kitoje valstybėje;

5. panaikinus globą (rūpybą);

6. socialiniam globėjui (rūpintojui), globėjui (rūpintojui) giminaičiui, budinčiam globotojui, šeimynos dalyviui atsisakius pagalbos pinigų;

7. socialiniam globėjui (rūpintojui), globėjui (rūpintojui) giminaičiui, budinčiam globotojui, šeimynos dalyviui atsisakius sudaryti galimybes vykdyti pagalbos pinigų kontrolę;

8. mirus globotiniui (rūpintiniui) ar socialiniam globėjui (rūpintojui), globėjui (rūpintojui) giminaičiui, budinčiam globotojui, šeimynos dalyviui.

Pagalbos pinigų mokėjimas socialiniam globėjui (rūpintojui), globėjui (rūpintojui) giminaičiui, šeimynos dalyviui nutraukiamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioto Socialinės paramos skyriaus vedėjo sprendimu, budinčiam globotojui – Globos centro vadovo sprendimu, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas.

Pagalbos pinigų gavėjas apie priimtą sprendimą nutraukti pagalbos pinigų mokėjimą informuojamas asmens prašyme nurodytu informavimo būdu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

Permokėti pagalbos pinigai, socialiniam globėjui (rūpintojui), globėjui (rūpintojui) giminaičiui, budinčiam globotojui, šeimynos dalyviui nesutikus jų grąžinti, išieškomi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Aprašas keičiamas, pildomas ir pripažįstamas netekusiu galios Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

PAGRINDAS. Pagalbos pinigų mokėjimo už tėvų globos netekusių vaikų globą (rūpybą) Panevėžio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas, parvirtintas Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-182.

INFORMACIJĄ TEIKIA IR DOKUMENTUS PRIIMA Socialinės paramos skyrius, 105 kab., tel. (8 45) 58 29 39.


Socialinės paramos skyriaus informacija
 
 

Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-13 09:41:50