Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

Norinčiųjų gauti socialines paslaugas kreipimosi tvarka

Bendrosios socialinės paslaugos:

 1. informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, sociokultūrinės paslaugos, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos teikiamos socialinės rizikos vaikams ir jų šeimoms, vaikams su negalia ir jų šeimoms, likusiems be tėvų globos vaikams, suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, socialinės rizikos asmenims, kitiems asmenims ir šeimoms (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekusiems asmenims ir kt.);
 2.  transporto organizavimas teikiamas pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

Socialinės priežiūros paslaugos:

 1. pagalba į namus, apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose teikiama suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, kitiems asmenims ir šeimoms (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekusiems asmenims ir kt.);
 2.  socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, laikinas apnakvindinimas teikiamas socialinės rizikos vaikams ir jų šeimoms, vaikams su negalia ir jų šeimoms, suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, socialinės rizikos asmenims ir jų šeimoms.

Socialinės globos paslaugos teikiamos be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa, vaikams su negalia, pensinio amžiaus asmenims su dideliu specialiųjų poreikių lygiu ar turintiems sunkią arba vidutinę negalią (75 metų ir vyresniems didelių specialiųjų poreikių lygis ar neįgalumo nustatymas nebūtina), neįgaliems asmenims, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais, kai darbingumo lygis iki 40 procentų, kurie negali gyventi savarankiškai, o socialinės priežiūros paslaugų nepakanka.

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIMAS, TEIKIMAS IR NUTRAUKIMAS

Dėl socialinių paslaugų gavimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas (toliau – Asmuo) kreipiasi į savo gyvenamosios vietos seniūniją arba į rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ir užpildo prašymo - paraiškos socialinėms paslaugoms gauti formą SP-8 (toliau – prašymas), patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183, ir pateikia šiuos dokumentus:

 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 2. pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);
 3. neįgaliojo arba pensininko pažymėjimą;
 4. sveikatos priežiūros įstaigos pažymą (027/a forma).

Prašymą dėl socialinių paslaugų skyrimo Asmeniui gali pateikti ir bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo negali to padaryti pats.

Seniūnijos socialinis darbuotojas arba Socialinės paramos skyriaus specialistas, gavęs Asmens prašymą, per 7 darbo dienas įvertina Asmens socialinių paslaugų poreikį ir užpildo Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. A1-67.

Asmens paslaugų poreikis nustatomas individualiai pagal asmens nesavarankiškumą bei galimybes savarankiškumą ugdyti ar kompensuoti asmens interesus ir poreikius atitinkančiomis socialinėmis paslaugomis. Asmens paslaugų poreikis nustatomas atsižvelgiant į asmens poreikių sritį ir asmens priskyrimą socialinei grupei.

Socialinės paramos skyriaus ar seniūnijų specialistai, nustatę Asmens socialinių paslaugų poreikį, išvadas bei visus kitus reikalingus dokumentus teikia rajono komisijai socialiai remtinų asmenų klausimams spręsti, kuri priima nutarimą dėl socialinių paslaugų skyrimo.

Sprendimą dėl socialinių pašalpų skyrimo priima Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjas ir išrašo siuntimą į paslaugas teikiančią įstaigą dėl paslaugų teikimo.

Socialinių paslaugų Panevėžio rajono socialinių paslaugų centre negali gauti asmenys, turintys proto negalią ar sergantys (esant šioms kontraindikacijoms):

 • agresyvaus elgesio, keliantys pavojų sau ir aplinkiniams (jiems reikalinga psichiatrinė pagalba);
 • infekcinėmis ir somatinėmis ligomis;
 • aktyviaja tuberkulioze;
 • odos infekcinėmis ligomis;
 • lytiškai plintančiomis ligomis ir AIDS;
 • lėtiniu alkoholizmu ir narkomanija.

SUAUGUSIOJO ASMENS SIUNTIMAS Į MINISTERIJOS PAVALDUMO GLOBOS NAMUS

Savivaldybės administracija, priėmusi sprendimą siųsti asmenį į Globos namus, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija ar dalininku (savininku) yra Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau vadinama – valstybės Globos namai), sprendimo kopiją išsiunčia Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Departamentas).

 Globos namai, į kuriuos siunčiamas asmuo, yra parenkami pagal galimybes atsižvelgiant į asmens (globėjo, rūpintojo) pageidavimą. Apgyvendinant asmenis specialiuosiuose Globos namuose, pirmenybė teikiama tikslinių grupių, kurioms šie Globos namai yra skirti, asmenims.

Prieš apgyvendinant asmenį Globos namuose, yra išrašomas asmens siuntimas į Globos namus (toliau vadinama – siuntimas).

Jei Globos namuose yra laisvų vietų, Departamentas siuntimą išrašo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl socialinės globos skyrimo gavimo dienos. Siuntimas pateikiamas (išsiunčiamas) asmeniui (globėjui, rūpintojui). Siuntimo kopija pateikiama Globos namams, į kuriuos asmuo siunčiamas. Departamento siuntimo kopija pateikiama savivaldybei, priėmusiai sprendimą dėl socialinės globos asmeniui skyrimo.

Išrašytas siuntimas galioja 30 kalendorinių dienų nuo jo išsiuntimo asmeniui (globėjui, rūpintojui) dienos. Institucija, išrašiusi siuntimą, gali galiojimo terminą pratęsti, jeigu asmuo (globėjas, rūpintojas) raštu pateikia neginčijamas objektyvias priežastis, dėl kurių jis per nurodytą laiką negali apsigyventi Globos namuose.

Jeigu asmuo neapsigyvena Globos namuose per siuntimo galiojimo terminą, sprendimas skirti socialinę globą pripažįstamas netekusiu galios.

Jei Globos namuose nėra laisvų vietų, asmuo yra įrašomas į asmenų eilę ilgalaikei socialinei globai gauti valstybės Globos namuose, kurią sudaro ir tvarko Departamentas. Valstybės Globos namuose asmenys negali būti apgyvendinti be eilės – skubos tvarka.

Asmenų eilė ilgalaikei socialinei globai gauti valstybės Globos namuose sudaroma pagal savivaldybių sprendimų dėl ilgalaikės socialinės globos skyrimo valstybės Globos namuose gavimo Departamente datą. Tais atvejais, kai ta pačia data gaunami kelių savivaldybių sprendimai dėl socialinės globos skyrimo valstybės Globos namuose, sudarant eilę atsižvelgiama į šių sprendimų priėmimo datą, o kai ta pačia data gaunami keli vienos savivaldybės sprendimai, priimti ta pačia data, – į jų registracijos eilės numerį.

Vienas asmuo gali būti įrašytas tik į vieną eilę ilgalaikei socialinei globai gauti.

Departamentas turi teisę neišduoti siuntimo į valstybės Globos namus tais atvejais, kai savivaldybės sprendimas dėl socialinės globos skyrimo valstybės Globos namuose prieštarauja socialinių paslaugų skyrimą ir teikimą reglamentuojantiems teisės aktams. Departamentas apie tai turi informuoti savivaldybę.

 

Pagrindas. 2006-04-05 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011-02-23 sprendimas Nr. T-23 „Dėl socialinių paslaugų teikimo tvarkos patvirtinimo“.

INFORMACIJĄ TEIKIA IR PRAŠYMUS PRIIMA Seniūnijos ir Socialinės paramos skyrius, 105 kab. Tel. (8 45) 46 65 37.

PASTABA. Atmintinė gali būti papildyta pasikeitus paslaugų teikimo tvarkai.
 
 

Paskutinis atnaujinimas: 2019-03-26 16:34:34