Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt Renginių kalendorius

 Naujienų prenumerata

Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, patikslinimas, galiojimo panaikinimas, dublikato išdavimas.

Paslaugos aprašymas Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, patikslinimas, galiojimo panaikinimas, dublikato išdavimas.
Paslaugos kategorija Ekonomikos ir turto valdymo skyrius
Paslaugos suteikimo trukmė 5 d.
Paslaugos gavėjas juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Ekonomikos ir turto valdymo skyrius
Paslaugos vadovas Aldona Čiegytė tel. (8 45) 58 29 13
Paslaugos vykdytojas Neringa Kraujalienė tel. mob. (8-45) 58 29 01
Prašymo forma (-os) Pranešimas apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais
Dėl licencijos dublikato išdavimo
Dėl licencijos patikslinimo
Dėl licencijos galiojimo panaikinimo.
Aprašymas interesantui Licencijai gauti pateikiami šie dokumentai
1. Pranešimą, kurioje nurodoma:
1.1. juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, elektroninio pašto adresas (jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas jį turi);
1.2.juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vadovų vardai, pavardės ir asmens kodai, (jeigu asmens kodas nesuteiktas, nurodoma gimimo data);
1.3. tabako gaminių prekybos vieta, kurioje tabako gaminiai bus parduodami vartotojams ir jos pavadinimas (jeigu tabako gaminių prekybos vietai suteiktas pavadinimas); jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas numato prekiauti tabako gaminiais iš automobilinės parduotuvės arba keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse, nurodoma transporto priemonė, jos pavadinimas (jeigu pavadinimas suteiktas) ir registravimo valstybinis numeris;
1.4 tabako gaminių prekybos vietos adresas (jeigu prekiauti tabako gaminiais numatoma iš automobilinės-parduotuvės, vietoj tabako gaminių prekybos vietos adreso nurodomi automobilinės parduotuvės aptarnaujamų miestelių ir (ar) kaimų pavadinimai);
1.6. sandėlio, kuriame laikomi ir paskirstomi tabako gaminiai, adresas (nurodomas tais atvejais , kai tabako gaminių prekybos vietos ir sandėlio, kuriame laikomi ir paskirstomi tabako gaminiai, adresai skirting, taip pat kai prekiauti tabako gaminiais numatoma keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse arba iš automobilinės parduotuvės);
1.7. kokiu būdu (per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai) juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas norėtų gauti licenciją ir kitus licencijas išduodančios institucijos pranešimus, susijusius su licencijos išdavimu.
1.8. kad pranešimą pateikęs juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas atitinka kiekvieną iš Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 1-7 ir 10 punktuose nustatytų reikalavimų ir yra įvykdęs Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nustatytus reikalavimus.
Licencijai patikslinti pateikiami šie dokumentai:
1. Paraiška, kurioje nurodama:
1.1. įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė jį turi);
1.2. turimos licencijos rūšis, numeris ir išdavimo data;
1.3. priežastis, dėl kurios prašoma patikslinti licenciją;
1.4. duomenys, kurie turi būti nurodyti licencijoje arba atitinkamai iš jos išbraukti;
1.5. kokiu būdu (per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai) Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinioasmens filialas norėtų gauti patikslintą licenciją ir su jos patikslinimu susijusius licencijas išduodančios institucijos pranešimus;
1.6. Licencijos originalą (pateikiama priėmus sprendimą patikslinti licenciją).
2. Licencija patikslinama , kai:
2.1. pakeičiamas licenciją turinčio juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pavadinimas, teisinė forma ar buveinė;
2.2. juridinis asmuo reorganizuojamas ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys;
2.3. numatomos papildomos ar keičiamos tabako gaminių prekybos vietos arba keleiviams vežti skirtos transporto priemonės, arba sandėliai, kuriuose laikomi ir paskirstomi tabako gaminiai, arba automobilinių parduotuvių aptarnaujamų miestelių ir kaimų pavadinimai.

Licencijos dublikatui gauti pateikiami šie dokumentai:
1. Paraiška, kurioje nurodoma:
1.1. įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė jį turi);
1.2. priežastis dėl kurios prašoma išduoti licencijos dublikatą;
1.3. prarastos arba sugadintos licencijos rūšis, numeris ir išdavimo data; 1.4. kokiu būdu (per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai) įmonė norėtų gauti licencijos dublikatą ir su šio dublikato išdavimu susijusius pranešimus.

Licencijos galiojimui panaikinti pateikiami šie dokumentai:
1. Paraiška;
2. Licencijos originalas (grąžinamas per 5 darbo dienas po nustatytos licencijos galiojimo panaikinimo datos, jei buvo išduota popierinė licencija).

Licencija patikslinama naudojantis Licencijų informacine sistema - www.licencijavimas.lt
Papildoma informacija Paslaugos sekos schema
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas
2. Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1442 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
3. Savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 18 d. sprendimas Nr.T-5 „Dėl Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ir (ar) tabako gaminiais automobilinėse parduotuvėse, iš kurių aptarnaujami miestelių ir kaimų gyventojai, tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (įm. k. 188659752)
Bankas AB „Swedbank“
Sąskaitos numeris LT247300010112394300
Įmokos kodas 52466
Paslaugos kaina Už licencijos išdavimą nustatytas valstybės mokestis -190 Eur už licencijos patikslinimą ar dublikato išdavimą- 112 Eur
VMI renkami mokesčiai, rinkliavos ir įmokos mokami šiuose bankuose į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas:
Banko pavadinimas / Sąskaitos Nr.
Luminor Bank AB LT74 4010 0510 0132 4763
AB SEB bankas LT05 7044 0600 0788 7175
Akcinė bendrovė Šiaulių bankas LT32 7180 0000 0014 1038
Danske Bank A/S Lietuvos filialas LT74 7400 0000 0872 3870
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius LT12 2140 0300 0268 0220
Uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas LT42 7230 0000 0012 0025
AB Swedbank LT247300010112394300
įmokos kodas 52466
įmokos pavadinimas – valstybės rinkliava už licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimą, patikslinimą, dublikatų išdavimą
Informacija Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus
vyr. specialistė Neringa Kraujalienė,
tel. (8 45) 58 29 01,
el. p. neringa.kraujaliene@panrs.lt
Informacija atnaujinta 2019-12-11 15:05:30

 
 
 
   

 

KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGOS VYČIO APYGARDOS
  5-OJI RINKTINĖ