Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

Klausimai ir atsakymai

Užduokite savo klausimą:

Pasirinkite klausimų katalogą:
Jūsų vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam

Komunalinis ūkis ir infrastruktūra

Pro Bliūdžių k. vedantis dviračių takas priklauso Panevėžio regioniniams keliams.

Nurodyta kelio atkarpa yra valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3006 Panevėžys–Pavašuokiai–Subačius dalis. Valstybinius kelius turto patikėjimo teise valdo, naudoja ir jais disponuoja Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Dėl informacijos apie planuojamus vykdyti kelio ruožo asfaltavimo darbus prašome kreiptis į nurodytą įstaigą.

Jei klausiama apie Lepšių kaimo Pamolainių gatvę, tai ji galėtų būti asfaltuojama ne anksčiau, kaip 2022 m. Šis terminas priklauso nuo kasmet savivaldybei skiriamų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų ir asfaltavimo darbų apimčių kitose rajono gyvenvietėse. Pažymėtina, kad 600 m ilgio šios gatvės atkarpa nuo magistralinio kelio A2 yra Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje, todėl dėl jos asfaltavimo reikia kreiptis į šios savivaldybės administraciją.

2019 m. spalio 29 d. pasirašyta rangos sutartis dėl Ibutonių k. geriamojo vandens tiekimo tinklų statybos. Iki šio laiko rangovas parengė ir suderino vandentiekio tinklų statybos techninį projektą, buvo atlikta bendroji projekto ekspertizė, nupirktos statybos darbų techninės priežiūros paslaugos. Tinklų statybos darbai turėtų būti pradėti šių metų gegužės viduryje.

Prašymai dėl žemės paskirties keitimo  teikiami Panevėžio rajono savivaldybės administracijai.

„Rail Baltica“ geležinkelio tiesimo projekto įgyvendinimo metu nebus sprendžiami jo kertamų žvyrkelių asfaltavimo klausimai. Kaip ir visų šalies valstybinės reikšmės kelių su žvyro danga, taip ir kelio Nr. 3013 Berčiūnai-Dragonys-Gailiūnai asfaltavimo darbų užsakovas yra Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Pagal šios institucijos patvirtintą metodiką sudarytame asfaltuotinų žvyrkelių sąraše klausime nurodyto kelio ruožas įrašytas 27-uoju numeriu. Pažymėtina, kad 2018-2020 m. laikotarpyje numatyti tik aštuonių pirmųjų į sąrašą įrašytų ruožų asfaltavimas.

Dėl žemės sklypo ribų nužymėjimo ar riboženklių atstatymo turite kreiptis į geodezinių matavimų paslaugas teikiančias įmones ar fizinius asmenis. Vadovaujantis Žemės sklypo ribų ženklinimo taisyklių, patvirtintų Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus 2005 m. lapkričio 10 d. įsakymu „Dėl žemės sklypo ribų ženklinimo taisyklių ir riboženklių standarto patvirtinimo“, 8 punkto nuostatomis, žemės sklypo savininkas, valstybinės žemės sklypo patikėtinis arba kitas valstybinės žemės sklypo naudotojas, nustatęs žemės sklypo ribas žyminčių riboženklių sunaikinimo ar sugadinimo faktą, privalo nedelsdamas imtis priemonių sunaikintiems ar sugadintiems riboženkliams atstatyti LR nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų LR Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534, ir Taisyklių nustatyta tvarka.

Informuojame, kad Jūsų prašymas įrengti apšvietimą Tičkūnų k., Draugystės g. nuo Katino parduotuvės iki sodų ribos, įvertinus technines galimybes ir darbų finansavimą, bus nagrinėjamas 2020 metais. Kelio nelygumų/duobių tvarkymas iki sodo ribos numatomas pavasario laikotarpiu.

2019-03-27 su AB „Kelių priežiūra“ pasirašyta sutartis dėl 420 m Panevėžio sen. kelio (PAN-16) Spirakiai–Linoniai asfaltavimo darbų. Šių metų pabaigoje sutartyje numatyti darbai atlikti. Asfaltuoti viso kelio dėl ribotų finansinių galimybių šiuo metu nenumatoma.

Dėl galimybės prisijungti prie geriamojo vandens tiekimo tinklų turite kreiptis į Jūsų gyvenvietės vartotojams geriamąjį vandenį tiekiančią įmonę.
Nuotekų išvadai iš pastatų ir kiemo nuotakynas bendruoju atveju priklauso tų pastatų savininkams, kuriems ir tenka prievolė vykdyti šių vamzdynų priežiūrą bei remontą. Pasiteirauti dėl kiekvieno konkretaus atvejo reikia geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančioje įmonėje.

Sutartis su AB „Kelių priežiūra“ dėl kelio Spirakiai-Linoniai statybos darbų pasirašyta 2019-03-27. Galutinis darbų atlikimo terminas – 8 mėn.

Visi Lietuvos keliai, atsižvelgiant į transporto priemonių eismo pralaidumą, socialinę ir ekonominę jų reikšmę, skirstomi į valstybinės reikšmės ir vietinės reikšmės kelius. Valstybinės reikšmės keliai išimtine nuosavybės teise priklauso valstybei. Juos turto patikėjimo teise valdo, naudoja ir jais disponuoja Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Vietinės reikšmės viešieji keliai ir gatvės nuosavybės teise priklauso savivaldybėms, o vidaus keliai – valstybei, savivaldybėms, kitiems juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims.

Pėsčiųjų ir dviračių takai nuo Panevėžio iki Piniavos ir iki Velžio, kaip ir kiti panašūs takai, pvz. nuo Panevėžio iki Pajuostės ar Molainių, yra valstybinės reikšmės kelių sudedamoji dalis. Dėl apšvietimo įrengimo šiuose takuose, kaip ir dėl jų remonto ar priežiūros darbų, reikia kreiptis į Lietuvos automobilių kelių direkciją.

Rajono gyvenviečių prijungimas prie miesto savivaldybės yra reglamentuotas ir gali būti vykdomas tik teisės aktų nustatyta tvarka.

Kad rajono savivaldybė perimtų kitų fizinių ar juridinių asmenų nutiestus ir valdomus kelius, reikia, kad:

  1. šių kelių parametrai atitiktų statybos techniniame reglamente STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ nustatytus vietinės reikšmės kelių techninius parametrus;
  2. šie keliai būtų įregistruoti Nekilnojamojo turto registre;
  3. keliai atitiktų vietinės reikšmės viešųjų kelių sąvoką, t. y. kad būtų skirti viešajam, o ne individualiam ar ribotam susisiekimui.

Palaukės ir Darbininkų gatvėse šiemet buvo atnaujintas dangos paviršius siekiant pagerinti jos kokybę. Kol kas asfaltavimas šiose gatvėse nėra numatomas. Jei šių gatvių gyventojai norėtų prisidėti prie asfaltavimo savo dalimi, tai galėtų įvykti greičiau.

Pėsčiųjų perėjas, greičio mažinimo ir kitas saugaus eismo užtikrinimo priemones keliuose ir gyvenviečių gatvėse įrengia kelio ar gatvės savininkas (valdytojas). Jei kelias (gatvė) yra priskirtas valstybinės reikšmės keliams, dėl šių priemonių įrengimo reikia kreiptis į Lietuvos automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos. Jei kelias (gatvė) yra priskirtas vietinės reikšmės keliams, turite kreiptis į savivaldybės administraciją arba į seniūniją. Seniūnija taip pat gali atsakyti į klausimą, ar kelias (gatvė) priskirtas valstybinės, ar vietinės reikšmės keliams.
Panevėžio rajono savivaldybėje kompensacija už individualiai įrengiamus nuotekų valymo įrenginius nemokama.

Ibutonių k. geriamojo vandens tinklo statybos projekto įgyvendinimas  įgauna pagreitį. Yra sudarytas projekto biudžetas, parengti  viešojo pirkimo dokumentai rangovui parinkti ir inicijuota pirkimo pradžia. Jei sklandžiai vyks viešojo pirkimo eiga (tiekėjai pateiks tinkamus pasiūlymus, nebus apskundžiami pirkimo rezultatai ir pan.), tikimasi turėti pasirašytą rangos darbų sutartį š.m. rugsėjo pabaigoje. Kadangi perkami rangos darbai su techninio projekto parengimu,  rangovas turės pradžioje pasirengti projektą, kurio pagrindu bus atliekami statybos darbai. Projekto parengimui ir suderinimui su visomis reikalingomis institucijomis (kitų inžinerinių komunikacijų valdytojais, Nacionaline žemės tarnyba, Lietuvos automobilių kelių direkcija ir pan.) turės būti skirti 3- 4 mėnesiai.  Taigi realiai statybos darbus Ibutonių k. galima bus pradėti 2020 m. pavasarį. Vandentiekio tinklo statybos darbus planuojama užbaigti vėliausiai iki 2020 m. rugsėjo mėn.

Dėl konteinerių aikštelių Dembavoje reikia kreiptis į PRATC, nes tai jų projektas ir tik jie žino terminus ir visą informaciją apie šiukšlių išvežimą.

Savivaldybei kasmet skiriamos Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, kurios paskirstomos seniūnijoms vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T-258 patvirtintu Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Panevėžio rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašu. Seniūnijos kelių ir gatvių priežiūrai (asfalto dangos išdaužų lopymo, žvyrkelių greideriavimo, sniego valymo nuo kelių žiemą, kelių paprastojo remonto ir panašiai) lėšas skirsto pagal poreikį. Einamųjų metų pabaigoje seniūnams pateikus informaciją apie gautus fizinių ar juridinių asmenų prašymus asfaltuoti kelius ar gatves, jų kapitalinio remonto, rekonstrukcijos ar naujos statybos prioritetus ir pritarimą prašymų eiliškumui nustato atitinkamos seniūnijos vietos bendruomenių tarybos. Prašymų tenkinimo eiliškumas raštu fiksuojamas susirinkimų protokoluose ar kituose dokumentuose, kurie yra teikiami savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriui.

Informuojame, kad nurodytas Piniavos kaimo kelio ruožas jungiantis Lėvens ir Sodžiaus gatves artimiausiu metu nėra numatytas asfaltuoti ar uždaryti. Jei bus gautas prašymas dėl kelio atkarpos asfaltavimo, jis bus nagrinėjamas kartu su kitų Panevėžio seniūnijos bendruomenių prašymais.

 1 2 3 4 >>