Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt
 Naujienų prenumerata 

Klausimai ir atsakymai

Užduokite savo klausimą:

Pasirinkite klausimų katalogą:
Jūsų vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam

Bendrieji klausimai

Pranešimas teikiamas laisva forma, kuriame turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė, gimimo data ir deklaruota gyvenamoji vieta.

Asmuo be šeimos gali pasinaudoti parama būstui įsigyti, jei jis yra likęs be tėvų globos (rūpybos) iki 36 metų ar asmuo, kuriam yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, arba 40 procentų ar mažesnis darbingumo lygis. Pridedu informaciją. Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis į Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyrių, tel. 8-45 58 29 56

VALSTYBĖS IŠ DALIES KOMPENSUOJAMI BŪSTO KREDITAI

Valstybės iš dalies kompensuojamus būsto kreditus Panevėžio apskrityje teikia šie bankai: Panevėžio kredito unija, Swedbank, AB, SEB bankas

Kompensacija galės būti naudojama ir kredito pradiniam įnašui ar jo daliai padengti.

Asmenų grupės, kurioms valstybė kompensuoja dalį būsto kredito:

Asmenų grupės apibūdinimas

Kompensacijos dydis, proc.

Likę be tėvų globos (rūpybos) asmenys iki 36 metų ar jų šeimos

20

Šeimos, auginančios 3 arba daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba)

20

Asmenys ir šeimos, kurių šeimos nariams yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, arba 40 procentų ar mažesnis darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakęs asmuo, kuriam nustatytas specialiųjų poreikių lygis

20

Jaunos šeimos, auginančios 1-2 vaikus, kai tėvai ne vyresni kaip 36 m. amžiaus

10

Šeimos, kuriose vienas iš tėvų yra miręs

10

Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų maksimalūs dydžiai yra apibrėžti:

l iki 53 tūkst. Eur asmeniui be šeimos;

l iki 87 tūkst. Eur šeimai;

l iki 35 tūkst. Eur būsto rekonstrukcijai.

Valstybės remiamo būsto kredito gavimo sąlygos.

Valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą gali gauti tik Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme apibrėžti, teisę į valstybės paramą turintys asmenys, kurie atitinka kredituojančio banko reikalavimus, keliamus būsto kredito gavėjams.

Teisę į valstybės paramą turi tie asmenys (šeimos), kurių turimas turtas ir per paskutinius kalendorinius metus gautos grynosios pajamos neviršija minėtame įstatyme nurodytų dydžių ir kurie įsigyja pirmą tinkamą šeimai gyventi būstą, t. y. neturi ir neturėjo nuosavo būsto, turėjo nuosavą būstą daugiau kaip prieš 5 metus ir nėra pasinaudoję valstybės parama būstui įsigyti, arba turi (turėjo) būstą, kuriame vienam šeimos nariui tenka mažiau nei 14 kv. m naudingojo ploto, arba turi (turėjo) daugiau kaip 60 proc. nusidėvėjusį būstą, nepriklausomai nuo jo ploto. Taip pat nepriklausomai nuo turimo būsto ploto galima gauti valstybės remiamą būsto kreditą būstui pritaikyti neįgaliųjų poreikiams.

Visais minėtais atvejais šeimos pajamos ir turtas neturi viršyti nustatytų dydžių:

Šeimos apibūdinimas

Pajamų riba, Eur

Turto riba, Eur

Asmens be šeimos metinės pajamos ir turimas turtas

13 568

16 512

2–3 asmenų šeimos metinės pajamos ir turimas turtas

18 944

33 536

4–5 asmenų šeimos metinės pajamos ir turimas turtas

22 784

44 672

Vienam šeimos nariui tenkančios metinės pajamos ir turtas

6 asmenų ir didesnėse šeimose

3 840

10 624

Svarbiausia ir sunkiausiai apibrėžiama valstybės iš dalies kompensuojamo kredito gavimo sąlyga – atitikti kredituojančio banko reikalavimus, keliamus būsto kredito gavėjams.

Ne daugiau kaip 25 procentai valstybės iš dalies kompensuojamojo būsto kredito sumos gali būti panaudota žemės sklypui, kuriame yra būstas arba planuojama jį statyti, įsigyti.

Valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito gavimo procesas.

Asmenys ir šeimos, kurie norėtų gauti valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą, pirmiausia turėtų atsakingai įvertinti savo galimybes skolintis: ar ilgalaikė paskola netaps nepakeliama našta ateityje, ar gaunamos pajamos yra pakankamai patvarios ir netekus darbo nebus sunku susirasti kitą darbą, ar nėra šiuo metu prisiimta per daug kreditinių įsipareigojimų ir pan.

Jei nusprendžiama, kad skolintis būstui yra tinkamas laikas, vertėtų susipažinti su kredituojančių bankų būsto kreditų sąlygomis, įvertinti, ar jos Jums tinkamos ir pasitikrinti, ar yra išpildomi banko keliami reikalavimai būsto kredito gavėjams. Aptarus su kredituojančiu banku tinkamas kreditavimo sąlygas, reikės gauti Panevėžio rajono savivaldybės administracijos pažymą, patvirtinančią teisę į valstybės paramą.

Daugiau informacijos teikiama tel. 8-45 58 29 56 arba atvykus į Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus 214 kab. Pažyma, patvirtinanti teisę į valstybės paramą, arba motyvuotas atsisakymas tokią pažymą išduoti pateikiamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po to, kai Panevėžio rajono savivaldybės administracijoje užregistruojami visi pažymos išdavimui reikiami dokumentai. Per 15 kalendorinių dienų nuo pažymos gavimo ji kartu su būsto kredito paraiška turi būti pateikta kredituojančiam bankui. Toliau viskas vyksta kredituojančio banko nustatyta tvarka, o pasirašius valstybės remiamo būsto kredito sutartį, priklausanti subsidija iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansavimo programos yra pervedama į kredituojančio banko nurodytą sąskaitą. Likusi kredito dalis grąžinama kredito sutartyje nustatyta tvarka.

 Asmenims ir šeimoms, teisę į subsidiją įgijusiems po kompensuojamo būsto kredito gavimo, subsidijos sumą apskaičiuojama nuo likusios negrąžintos kompensuojamo būsto kredito sumos. Asmuo ar šeima turi būti įvykdę visus skolinius įsipareigojimus pagal kreditavimo sutartį iki kreipimosi į kredito įstaigą su prašymu apskaičiuoti ir išmokėti subsidiją dienos.
Jeigu valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito gavėjas teisę į subsidiją valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti įgijo po to, kai gavo valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą, suteiktą iš kredito davėjams nustatyto valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo metinio limito, subsidija apskaičiuojama pagal valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito likučio sumą, buvusią tą dieną, kai valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito gavėjas kreipėsi į kredito davėją su prašymu pakeisti su kredito davėju sudarytą sutartį dėl valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito teikimo. Svarbu žinoti, kad, jeigu valstybės remiamas būsto kreditas yra grąžinamas bankui greičiau nei per penkerius metus arba per šį laikotarpį kredito lėšomis įsigytas būstas yra perleidžiamas kitiems asmenims, valstybės suteikta subsidija privalo būti grąžinta arba yra išieškoma.

Jeigu valstybės iš dalies kompensuojamas būsto kreditas suteikiamas būsto statybai, asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į subsidiją valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti, ši subsidija išmokama tik užbaigus būsto statybas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka.

 

  Ekonomikos ir turto valdymo skyriui reikia pateikti šiuos dokumentus:

1. valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie nuosavybės teise turimą ir (ar) turėtą būstą;

2. turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją už kalendorinius metus (išduoda Valstybinė mokesčių inspekcija,  deklaracijos forma FR0001).

3. dokumentus, patvirtinančius, kad motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vaiką (-us) ir (ar) vaiką (-us), kuriam (-iems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) (ištuokos, mirties faktą patvirtinančius dokumentus ar kitus dokumentus);

4. įsiteisėjusį teismo sprendimą dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo;

5. atstovavimą patvirtinantį dokumentą;

6. rekonstruojant nuosavybės teise turimą būstą, taip pat rekonstruojant nuosavybės teise turimą būstą, pritaikant jį neįgaliųjų poreikiams, – projektuotojo išvadą, kad nuosavybės teise turimas (turėtas) būstas yra (buvo) netinkamas gyventi arba nepritaikytas neįgaliųjų poreikiams;

7. mokymo įstaigos pažymą apie į šeimos sudėtį įskaitomus asmenis, kurie yra nesusituokę ir savo vaikų neauginantys pilnamečiai vaikai iki 24 metų ir (ar) pilnamečiai vaikai iki 24 metų, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba ir kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose mokyklose, bendrojo ugdymo mokyklas ar profesinio mokymo įstaigas baigę pilnamečiai vaikai ir (ar) pilnamečiai vaikai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, nuo bendrojo ugdymo mokyklų ar profesinio mokymo įstaigų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos;

8. kitus dokumentus, įrodančius asmenų teisę į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti. Turėti su savimi asmens dokumentus, neįgalumo ar darbingumo lygio pažymą.

Prašymo dėl valstybės kompensuojamo būsto kredito ir subsidijos gavimo forma BP-1

Gyvenamosios vietos deklaravimas galimas tik  gyvenamosios paskirties pastatuose.

Šventei pasiruošti (nušienauti ar krūmus išpjauti) galima per laikinųjų darbų programos lėšas arba viešųjų erdvių šienavimo lėšas.

Asmeniui kuriam nustatytas 50 proc. darbingumas, nepriklauso subsidija būstui įsigyti. Pagal Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 2 straipsnio 7 punktą Neįgalusis – asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, arba 40 procentų ar mažesnis darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakęs asmuo, kuriam nustatytas specialiųjų poreikių lygis.

Informaciją apie subsidijas galite rasti Savivaldybės internetiniame puslapyje adresu http://www.panrs.lt/go.php/lit/Informacija-apie-Panevezio-rajono-savivaldybes-ir-socialinius-bustus-ju-nuomos-tvarka-laukianciuju-saraus-kreditus-bustui-isigyti

Dėl išsamensės informacijos prašome skambinti į Ekonomikos ir turto valdymo sk., tel. 845 582956

Dėl nenušienautų žemės sklypų Panevėžio rajone galima kreiptis į seniūniją arba į Nacionalinę žemės tarnybą.

Negalite tvarkytis, imti paskolos, negavę pažymos, patvirtinimo, kad Jums rezervuoti pinigai. Turite sulaukti savo eilės ir tada banke aktyvuoti pažymą ir pradėti tvarkytis.

Teisę į vienkartinę išmoką  vaikui  skirtą COVID-19 pandemijos padariniams mažinti turi asmenys, kuriems nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. buvo (yra) skirta išmoka vaikui. Prašymo pildyti nereikia.

Dėl keliuko reikia derinti su Statybos ir infrastruktūros skyriumi ir su seniūnu.

Kreiptis į Panevėžio rajono savivaldybės administracijos saugaus eismo komisiją. Reikalingas prašymas raštu su parašais ir schemutė.

Kol kas neplanuojama socialinio būsto plėtra, perkant butus. Dokumentus galima teikti tik tuo metu, kai paskelbiama spaudoje ir savivaldybės internetiniame puslapyje apie pirkimo sąlygas.

Taip, jei turimo būsto plotas neviršija vienam asmeniui 14 kv. m, galite teikti prašymą spis.lt. Išsamesnę informaciją galite gauti internetiniame puslapyje http://www.panrs.lt/go.php/lit/Informacija-del-finansines-paskatos-pirmaji-busta-isigyjancioms-jaunoms-eimoms arba paskambinę tel. (8 45) 58 29 56.

Taip, jei turimo būsto plotas neviršija vienam asmeniui 14 kv. m, galite teikti prašymą spis.lt. Išsamesnę informaciją galite gauti internetiniame puslapyje http://www.panrs.lt/go.php/lit/Informacija-del-finansines-paskatos-pirmaji-busta-isigyjancioms-jaunoms-eimoms arba paskambinę tel. (8 45) 58 29 56.

Taip, jei turimo būsto plotas neviršija vienam asmeniui 14 kv. m, galite teikti prašymą spis.lt. Išsamesnę informaciją galite gauti internetiniame puslapyje http://www.panrs.lt/go.php/lit/Informacija-del-finansines-paskatos-pirmaji-busta-isigyjancioms-jaunoms-eimoms arba paskambinę tel. (8 45) 58 29 56.

Dėkojame už informaciją, būtinai atkreipsime dėmesį į pastabas ir krūmus bei medžių šakas kelio Paįstrys – Bernatoniai pakelės grioviuose iškirsime šį rudenį. Krūmų kirtimo darbai vykdomi rudenį todėl, kad žiemą atlikti panašius darbus trukdo gamtinės sąlygos, o laikotarpis nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d. yra paukščių ramybės metas ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. D1-4 redakcija) kirtimo ir genėjimo darbai draudžiami.

Informaciją apie būsto kreditų subsidijavimą galite rasti Panevėžio rajono savivaldybės internetinėje svetainėje panrs.lt.

http://www.panrs.lt/go.php/lit/Informacija-apie-valstybes-i-dalies-kompensuojamus-busto-kreditus ir http://www.panrs.lt/go.php/lit/Informacija-del-finansines-paskatos-pirmaji-busta-isigyjancioms-jaunoms-eimoms

Dėl detalesnės informacijos skambinkite Linai Gaidytei

Lina Gaidytė
Panevėžio rajono savivaldybės administracijos
Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus
vyriausioji specialistė
Tel.: (8 45) 58 29 56
El. p. lina.gaidyte@panrs.lt

Prašymus dėl savivaldybei priklausančių vietinės reikšmės viešųjų kelių ar gatvių asfaltavimo gyventojai gali teikti Panevėžio rajono savivaldybės administracijai raštu, išsiusdami juos įprastiniu būdu paštu arba elektroniniu paštu. Prašyme turi būti konkrečiai nurodytas pageidaujamo asfaltuoti kelio (gatvės) ruožas tam, kad galima būtų vertinti jo svarbą vietos bendruomenei, eismo intensyvumą ir kitas aplinkybes. Pažymėtina, kad neasfaltuojami ir neremontuojami privažiavimai į privačias valdas ar kiti vidaus keliams priskiriami vietinės reikšmės keliai. Gyventojų, auginančių mažamečius vaikus, prašymams prioritetas nenustatomas.

Informaciją apie subsidijas pirmajam būstui įsigyti galite rasti Panevėžio rajono savivaldybės internetiniame puslapyje adresu: http://www.panrs.lt/go.php/lit/Informacija-apie-Panevezio-rajono-savivaldybes-ir-socialinius-bustus-ju-nuomos-tvarka-laukianciuju-saraus-kreditus-bustui-isigyti

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis telefonu į Liną Gaidytę.

Pagarbiai
Lina Gaidytė
Panevėžio rajono savivaldybės administracijos
Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus
vyriausioji specialistė
Tel.: (8 45) 58 29 56
El. p. lina.gaidyte@panrs.lt

Be paties žmogaus deklaruoti gyvenamosios vietos negalima.

Rašytiniai besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimai (susitarimai) privalomi statant stogo neturinčius inžinerinius statinius, inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas arčiau kaip 1 m atstumu nuo sklypo ribos.

 1 2 3 4 5 6 7 >>