Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt Renginių kalendorius

 Naujienų prenumerata

Jaunimo reikalų taryba

 

JAUNIMO REIKALŲ TARYBA

      Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba yra visuomeniniais pagrindais veikiantis kolegialus organas, turintis nuolatinės (Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui) komisijos statusą, įsteigtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu ir Panevėžio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu. Jaunimo reikalų taryba sudaroma Savivaldybės tarybos sprendimu Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui.

Jaunimo reikalų taryba lygiateisės partnerystės pagrindu sudaroma iš 12 narių, savivaldybės ir jaunimo atstovų:

 • 6 savivaldybės atstovus deleguoja Savivaldybės taryba ir (ar) Savivaldybės administracija;
 • 6 jaunimo atstovus deleguoja savivaldybėje veikianti Jaunimo organizacijų taryba (toliau – SJOT). SJOT nedelegavus jaunimo atstovų į Jaunimo reikalų tarybą per 60 kalendorinių dienų nuo oficialaus savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus (vyr. specialisto) paklausimo dėl jaunimo atstovų į Jaunimo reikalų tarybą delegavimo, jaunimo atstovai išrenkami viešai organizuotame visuotiniame jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių ir (ar) studentų savivaldų atstovų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, susirinkime, už kurio organizavimą yra atsakingas savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius (vyr. specialistas).

         

       Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos tikslai:

 1. bendradarbiaujant su savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi (vyr. specialistu), padėti įgyvendinti valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) jaunimo politikos įgyvendinimo funkciją savivaldybėje;
 2. užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą, sprendžiant su jaunimo politika savivaldybėje susijusius klausimus;
 3. teikti savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl jaunimo politikos, jos įgyvendinimo ir su tuo susijusius teisės aktų projektus;
 4. stiprinti savivaldybės institucijų, įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų bendradarbiavimą.

 

         Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos funkcijos:

 1. renka ir analizuoja informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybės institucijose ir įstaigose, kitą informaciją, susijusią su jaunimu;
 2. inicijuoja savivaldybės jaunimo politikos padėties, jaunimo poreikių tyrimus ir jaunimo politikos kokybės vertinimą;
 3. analizuoja užsienio valstybių patirtį, sprendžiant jaunimo politikos klausimus, ir teikia pasiūlymus ir rekomendacijas Savivaldybės tarybai dėl bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis galimybių;
 4. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai, jos komitetams ar komisijoms, Savivaldybės administracijai dėl jaunimo politikos plėtros savivaldybėje krypčių;
 5. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai, jos komitetams ar komisijoms dėl teisės aktų projektų, susijusių su jaunimo politikos įgyvendinimu savivaldybėje, parengimo ir (ar) pakeitimo, įskaitant savivaldybės strateginį veiklos planą ir strateginį plėtros planą;
 6. dalyvauja rengiant ilgalaikius strateginius jaunimo politikos plėtros ir įgyvendinimo planus;
 7. teikia rekomendacinio pobūdžio siūlymus Savivaldybės administracijai dėl jaunimo politikos įgyvendinimo priemonių finansavimo;
 8. teikia pasiūlymus savivaldybės įstaigoms, dirbančioms su jaunimu, dėl jaunimo politikos įgyvendinimo;
 9. užtikrina jaunimo dalyvavimą, sprendžiant savivaldybės jaunimo politikos klausimus;
 10. bendradarbiauja su savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi (vyr. specialistu) jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje klausimais;
 11. ne rečiau kaip kartą per metus teikia savo veiklos ataskaitą Savivaldybės tarybai.


           Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdžių protokolai:
 
 
 
   

 

KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGOS VYČIO APYGARDOS
  5-OJI RINKTINĖ