Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės administracija 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188774594, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 46, faks. (8 45) 58 29 75, el. p. savivaldybe@panrs.lt Renginių kalendorius

 Naujienų prenumerata

Globos išmoka

Paslaugos aprašymas Globos išmoka
Paslaugos kategorija Socialinės paramos skyrius
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Išmoka vaikui
Išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Zita Dudėnienė tel. (8 45) 58 29 98
Paslaugos vykdytojas Zita Dudėnienė tel. (8 45) 58 29 98
Prašymo forma (-os) SP-1-forma
SP-3(B) forma
Aprašymas interesantui Globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimo tvarka
1. Vaiko globėjui (rūpintojui) už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje yra mokamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžio (152 Eur) globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.
2. Šeimynos vykdomai vaiko globai (rūpybai) užtikrinti už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimynoje, yra skiriamas ir kartą per mėnesį mokamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžio  (152 Eur) globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.
3. Globos centrui, įgyvendinančiam vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje yra mokamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžio (152 Eur) globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.
Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas neskiriamas arba jo mokėjimas nutraukiamas, jeigu:
vaikas yra suimtas, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę, jam Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, paskelbta jo paieška ar jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu, – kol neišnyksta šios aplinkybės.
Dokumentai, reikalingi išmokai gauti*:
1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
2. prašymas išmokai gauti;
3. dokumentai, patvirtinantys išlaikymo vaikui priteisimą ar mokėjimą;
4. globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju) patvirtinantys dokumentai;
5. pažymos iš švietimo įstaigų, kai asmenys mokosi;
6. šeimynos, nevyriausybinės vaikų globos institucijos arba vaikų socialinės globos įstaigos registravimo dokumentai;
7. mokyklos pažyma, kai vaikas mokosi ir yra išlaikomas (gauna nakvynę ir maistą) mokyklos bendrabutyje, socializacijos centre;
8. kiti dokumentai, pateikiami atsižvelgiant į aplinkybes (žr. Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatus).
* Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
Dėl išmokų reikia kreiptis: į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybę arba į savivaldybę, kurios teritorijoje yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, o jeigu deklaruotos gyvenamosios vietos neturima arba asmuo nėra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą – į savivaldybę, kurioje gyvenama, išskyrus atvejį, kai kreipiamasi dėl globos (rūpybos) išmokoms vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta po 2007 m. sausio 1 dienos. Šiuo atveju vaiko globėjas (rūpintojas) dėl globos (rūpybos) išmokos vaikui kreipiasi į savivaldybės, kurios vaiko teisių apsaugos institucijos teikimu vaikui buvo nustatyta globa (rūpyba), administraciją;
Dėl globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo kreiptis galima nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos. Jei kreipiamasi vėliau, priklausanti išmoka paskiriama ir sumokama nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo dienos.
Pagrindas: 1994-11-03 Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas Nr. I-621.
INFORMACIJĄ TEIKIA IR DOKUMENTUS PRIIMA Socialinės paramos skyrius, 113 kab.,
tel. (8 45) 58 29 98.
Prašymus galima pateikti ir svetainėje www.spis.lt
Reglamentuojantys teisės aktai 1. 1994 m. lapkričio 3 d. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas Nr. I-621
2. 2009 m. gruodžio 9 d. Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas Nr.XI-537
3. 2004 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas Nr. 801 „Dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“
D.U.K.
Paslaugos kaina Paslauga teikiama neatlygintinai
Informacija Socialinės paramos skyrius vyriausioji socialinių išmokų specialistė
Zita Dudėnienė
el.p. zita.dudeniene@panrs.lt
tel. (8 45) 58 29 98
Informacija atnaujinta 2019-12-02 14:07:28

 
 
 
   

 

KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGOS VYČIO APYGARDOS
  5-OJI RINKTINĖ